Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Domácí rady > Pět základů šatníku každého muže či ženy

Pět základů šatníku každého muže či ženy

zaklady

Psali jsme vám o nejrůznějších trendech. Pověděli jsme vám i o tom, co byste měla na nošení rozhodně zvážit. A co naopak ve svém šatníku rozhodně potřebujete? Vybrali jsme pět neotřesitelných pilířů každého dámského šatníku. Značka: Od patnácti do padesáti, 90-60-90 netřeba.

1. Bílá koši­le

O ní už jsme vám vyprá­vě­li a pochvá­li­li jsme tu tenhle uni­ver­zál­ní kou­sek dosta­teč­ně. Rozhodně si ale­spoň jed­nu pořiď­te. Máme pro vás jenom jed­nu zásad­ní radu: Ať vám doko­na­le sedí. Knoflíček na prsou hro­zí opus­tit své původ­ní sta­no­viš­tě a způ­so­bit něko­mu úraz? Přes bři­cho a boky bys­te si zase do koši­le nastě­ho­va­la mini­mál­ně potom­ka ve fázi čtvr­té­ho měsí­ce těho­ten­ství? Tudy ces­ta nepo­ve­de, dopo­ru­ču­je­me urych­le­ně pře­vlék­nout.

2. Lodičky

Kvalitní, nej­lé­pe kože­né, dosta­teč­ně sta­bil­ní a na pod­pat­ku, kte­rý bez obtí­ží „zvlád­ne­te”. (Touhu po kul­tov­ních Loboutinkách plně chá­pe­me.) Sháníte bot­ky vždyc­ky na posled­ní chví­li před ple­sem nebo pozván­kou na důle­ži­tou veče­ři a potom trpí­te, pro­klí­ná­te se a nezu­je­te se jen s nej­vět­ším sebeza­pře­ním? Tomu bys­te měla udě­lat konec. A jak by měly vypa­dat? Držte se neut­rál­ních odstí­nů. V posled­ních letech se opět na výslu­ní vrá­ti­la mír­ná špič­ka, ale s kla­sic­ky kula­tou roz­hod­ně neu­dě­lá­te chy­bu. V tom­to smě­ru radu nemá­me, roz­hod­ně­te se pod­le vlast­ních pre­fe­ren­cí.

3. Sako

Dosud jste saka v obcho­dech s jis­tým despek­tem obchá­ze­la, pro­to­že tahle used­lá móda není nic pro vás? Zkuste mu dát šan­ci. Volnočasový blej­zr se hodí na kaž­do­den­ní noše­ní a dodá vám noble­su. Mikinu si nech­te na ven­če­ní vaše­ho čtyř­no­hé­ho kama­rá­da, ten to, zda jste zrov­na za dámu, stej­ně pří­liš neo­ce­ní. A nemu­sí­te se ome­zo­vat na jed­no­ba­rev­né kous­ky. Náš tip: Výrazné klo­py ovládly i módu sak. (Pro inspi­ra­ci hle­dej­te na inter­ne­tu klí­čo­vá slo­va „water­fall bla­zer”.)

4. Baleríny

Nenadržujeme pod­pat­kům, neboj­te se. Kupte si ale­spoň jed­ny balerín­ky. Milujeme je všech­ny pro pes­t­rý výběr a jejich pohod­lí. Méně je mají rádi orto­pe­do­vé. Placatá ten­ká „slup­ka” totiž vašim nohám uško­dí úpl­ně stej­ně jako pod­pat­ky až do nebes. Řešením je mír­ný pod­pa­tek, lékař­ské auto­ri­ty uvá­dě­jí jeho opti­mál­ní výš­ku asi pět cen­ti­me­t­rů. Oblíbených pla­ca­tých boti­ček se nemí­ní­te vzdát? Zkuste jejich ver­zi na klín­ku.

5. Džíny

Najděte si ty své. Sluší vám spí­še rov­ný střih nebo svo­je nohy obe­p­ne­te nebez­peč­ně úzký­mi slim­ka­mi? Bokovky pros­tě nejsou zále­ži­tost pro všech­ny z nás, dží­ny s vyš­ším pasem našim křiv­kám poslou­ží víc. Na svo­je slo­van­ské tva­ry jsme totiž hrdé a jíst jed­no jabl­ko den­ně a suchar jako záku­sek váž­ně nehod­lá­me. Buďte ve svém pát­rá­ní vytr­va­lá, ty pra­vé dží­ny se vám odvě­čí léty poho­dl­né­ho noše­ní. Základ vaše­ho šat­ní­ku by ale pokud mož­no měly tvo­řit kalho­ty jed­no­ba­rev­né, bez potis­ků, fli­t­rů atd. Podobné kre­a­ce bys­te měla odlo­žit maxi­mál­ně s dosa­že­ním plno­le­tos­ti.


Foto: Pixabay


Článek je sou­čás­tí webu Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,05272 s | počet dotazů: 234 | paměť: 54911 KB. | 29.07.2021 - 19:27:09