Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Pět domácích prostředků, které nahradí celou drogerii - báječná příručka do každé rodiny

Pět domácích prostředků, které nahradí celou drogerii - báječná příručka do každé rodiny

pet domacich prostredku nahradi celou drogerii

Máte doma malé děti? Není vám lhos­tej­né, co doma pou­ží­vá­te, s čím uklí­zí­te, či pere­te? Chcete se podí­let na ochra­ně život­ní­ho pro­stře­dí pro vaše potom­ky? Tak prá­vě vám je urče­na báječ­ná pří­ruč­ka s názvem Pět domá­cích pro­střed­ků nahra­dí celou dro­ge­rii. Pojďte se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat. 

Možná vás napad­ne otáz­ka, tak jako mě, proč bych si vlast­ně měla vyrá­bět svou vlast­ní kos­me­ti­ku? I já jsem si tuto otáz­ku něko­li­krát polo­ži­la. Mám dva syny, vel­kou domác­nost, zahra­du, ráda pěs­tu­ji růz­né bylin­ky, suším je, vyrá­bím krémy na ruce, teku­tá mýdla. Říkáte si proč? Protože mě to baví, dělám to ráda, ta radost z vlast­ně vyro­be­ných pro­duk­tů je tak báječ­ná, ale pře­de­vším pro­to, pro­to­že vím, co si do své kos­me­ti­ky dám, ušet­řím tím pení­ze a vím, že výrob­ky bez kon­zer­vač­ních látek se sice dří­ve zka­zí, ale šet­ří pří­ro­du. Když jsem popr­vé uvi­dě­la tuto kni­hu, zajá­sa­la jsem. Kyselinu citró­no­vou a jed­lou sodu mám opra­vu ráda a v kuchy­ni a při tvo­ře­ní vyu­ží­vám veli­ce čas­to. Tato kni­ha vás pro­ve­de eko­lo­gic­kých živo­tem ve své domác­nos­ti i jak pečo­vat o vaši zahra­du, i jak si růz­né čis­ti­če vyro­bit, jak je vlast­ně pou­ží­vat, dále jakou kos­me­ti­ku na tělo si může­te vyro­bit, také co dob­ré­ho k jídlu lze pomo­cí těch­to pomoc­ní­ků vyro­bit. Hned na začát­ku nalez­ne­te infor­ma­ce o jme­no­va­ných pěti zázrač­ných suro­vi­nách, bez kte­rých se už odteď neo­be­jde­te. Na kon­ci kni­hy máte pro­stor pro poznám­ky k vašim výrob­ních poku­sům a pro­ce­sům.

Najdete zde návod na výro­bu uni­ver­zál­ních čis­tí­cích pro­střed­ků pro celou domác­nost, jak vyčis­tit domá­cí spo­tře­bi­če, jak pečo­vat o kou­pel­nu, WC, jak prát eko­lo­gic­ky, jak vyro­bit pro­střed­ky na mytí vla­sů, úst­ní hygi­e­nu, péče o pokož­ku. Najdete zde tipy a tri­ky na  zava­řo­vá­ní a pří­pra­vu růz­ných dob­rot. Také se zde dozví­te, jak odstra­nit růz­né škrá­ban­ce a skvr­ny v domác­nos­ti, jak pečo­vat o zdra­ví vás a vašich domá­cích maz­líč­ků. Autoři mys­le­li i na péči o rost­li­ny, o vaši zahra­du či jak si pora­dit s růz­ný­mi škůd­ci. Radost budou mít i muži, jeli­kož zde najdou kapi­to­lu o péči o jejich moto­ro­vé maz­líč­ky.

O jaké suro­vi­ny je vlast­ně v celé kni­ze řeč? Je to pře­de­vším jed­ná soda, pra­cí soda, ocet, kyse­li­na citró­no­vá a jádro­vé mýdlo.

Ukázka z kni­hy:

Jedlá soda je prav­dě­po­dob­ně nej­po­di­vu­hod­něj­ším z našich pěti domá­cích pro­střed­ků, vše­stran­ně se vyu­ží­vá již po něko­lik tisí­ci­le­tí. Ve starém Egyptě se pou­ží­va­la napří­klad pří­rod­ní směs z jed­lé sody, sody a soli k očist­ným ritu­á­lům a k mumi­fi­ka­ci. Jedlá soda ale v žád­ném pří­pa­dě není něja­kým zasta­ra­lým pře­žit­kem z dob našich pra­ba­bi­ček. I dnes bys­te v kaž­do­den­ním živo­tě, na poli výži­vy nebo zdra­ví sotva našli oblast, kde by jed­lá soda nemoh­la být uži­teč­ná!

Přirozeně se vysky­tu­je v afric­kých a seve­ro­a­me­ric­kých nale­ziš­tích a dodnes se zde těží. Převážná část se ovšem zís­ká­vá che­mic­kým pro­ce­sem z pří­rod­ní kuchyň­ské soli. Jedlá soda je navíc obsa­že­na v mno­ha mine­rál­ních vodách a léči­vých pra­me­nech.

Jakožto lev­ný a vyso­ce účin­ný pro­stře­dek nachá­zí jed­lá soda mno­ho­stran­né uplat­ně­ní. Působí jem­ně, ale efek­tiv­ně, je zce­la pří­rod­ní, šetr­ná vůči život­ní­mu pro­stře­dí a není toxic­ká.

Více jak 300 návo­dů a 33 recep­tů, kte­ré ušet­ří naše pení­ze i život­ní pro­stře­dí. Kniha je napros­to báječ­ná a dopo­ru­čím ji všem, co není lhos­tej­né, jak se sta­ra­jí o sebe a svou domác­nost, dále těm, co rádi expe­ri­men­tu­jí a baví je si vytvá­řet věci po svém. Kniha mě zau­ja­la a musím říci, že jsem v ní  našla mno­ho inspi­ra­tiv­ních člán­ků i námě­tů, jak vylep­šit naši domác­nost. Jelikož mě moc baví tvo­ře­ní, urči­tě vyu­ži­ji řadu recep­tů. Např. na výro­bu šumi­vých tablet do kou­pe­le, pří­pra­vek na pod­la­hy či WC čis­tič. Jako malá hol­ka jsem vždy fas­ci­no­va­ně sle­do­va­la moji babič­ku, kte­rá podo­mác­ku vaři­la mýdlo na pra­ní. Tehdy jsem nevě­dě­la, že mě to také bude tak bavit vyrá­bět růz­né domá­cí pro­duk­ty. Kniha je pře­hled­ná, plná inspi­ra­tiv­ních člán­ků a kaž­dý si v ní najde to své pro svou domác­nost i péči o všech­ny čle­ny rodi­ny. Je dopl­ně­na řadou foto­gra­fií i přes­ných postu­pů, jak vyro­bit domá­cí čis­ti­če.

Autor: kolek­tiv auto­rů

Přeložila: Monika Řezníčková

Žánr: pří­ruč­ka

Počet stran: 192

Vydáno: 2019, Nakladatelství KAZDA, Brno, 2.dotisk 1. vydá­ní

Vazba kni­hy: paper­back

ISBN: 978-80-907197-6-7

Nakladatelství KAZDA při­ná­ší čte­ná­řům výji­meč­né kni­hy o pří­ro­dě, udr­ži­tel­nos­ti, netra­dič­ním ces­to­vá­ní a umě­ní. Filozofií nakla­da­tel­ství je při­ná­šet kva­lit­ní čes­ké a zahra­nič­ní titu­ly, kte­ré zají­ma­vým obsa­hem čte­ná­ře vnitř­ně obo­ha­tí, pod­po­ří jejich vztah k pří­ro­dě a při­spě­jí k for­mo­vá­ní udr­ži­tel­něj­ší budouc­nos­ti. V nabíd­ce najde­te populárně-naučné kni­hy pro všech­ny gene­ra­ce – od lepo­rel přes pří­běhy inspi­ro­va­né pří­ro­dou, osu­dy zví­řat i lidí, ces­to­pi­sy, inspi­ro­ma­ty či atla­sy, až po nároč­něj­ší čte­ní od před­ních svě­to­vých bio­lo­gů, jaký­mi jsou brit­ský orni­to­log Tim Birkhead nebo myko­log Merlin Sheldrake. Nejoblíbenějším auto­rem nakla­da­tel­ství je zná­mý němec­ký les­ník a ochrán­ce pří­ro­dy Peter Wohlleben. Knihy, kte­ré mají smy­sl v Nakladatelství KAZDA vychá­zí od roku 2014.


Foto: Nakladatelství KAZDA, s.r.o.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,58034 s | počet dotazů: 231 | paměť: 53363 KB. | 20.09.2021 - 04:58:54