Pět dnešních premiér nepřináší žádny velehit

Blacksmann

Dnes má pre­mi­é­ru pou­ze pět fil­mů. Mezi nimi není žád­ný čes­ký film ani ame­ric­ký drtič pokla­den. Pouze ame­ric­ké dra­ma a kome­die natá­če­ná z čás­ti v Praze, japon­ský ani­mo­va­ný film, rus­ký živo­to­pis­ný - hudeb­ní film a pokra­čo­va­ní hitu z roku 2014 z USA.

BlacKkKlansman

Na začát­ku sedm­de­sá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí se Spojené stá­ty vaři­ly v zápla­vě demon­stra­cí za lid­ská prá­va. V téže době se jeden mla­dý čer­ný kluk s gigan­tic­kým afrem (John David Washington, syn Denzela Washingtona) roz­ho­dl roz­ší­řit řady colo­rad­ské poli­cie. Ron Stallworth byl prv­ní Afroameričan v tomhle sbo­ru. Jeho při­je­tí mělo zacpat pusu čím dál naštva­něj­ší čer­noš­ské komu­ni­tě. Aby těch změn neby­lo zase pří­liš, šoup­li nad­ří­ze­ní Rona do archi­vu (= oddě­le­ní evi­den­ce důka­zů), kde měl co nejmé­ně pře­ká­žet. Jenže Ronovy ambi­ce byly o pozná­ní vět­ší. Soustavným tla­kem na nad­ří­ze­né se mu nejdřív poda­ři­lo svlék­nout uni­for­mu a v civi­lu infil­tro­vat poli­tic­ké mítin­ky „čer­ných bra­trů“. Protože se mu nechtě­lo doná­šet na bliž­ní­ho své­ho, zved­nul slu­chát­ko, vyto­čil čís­lo Davida Dukea (Topher Grace), míst­ní­ho pře­dá­ka Ku-klux-klanu, a omo­tal si ho kolem prs­tu. Naprosto pře­svěd­či­vým způ­so­bem se pre­zen­to­val jako fana­tic­ký vyzna­vač bílé rasy a David Duke mu to spolknul i s navi­já­kem, jeli­kož ho po pár tele­fo­ná­tech vtáh­nul do struk­tur kla­nu. Když pak bylo potře­ba nasa­dit do akce zapá­le­né­ho rasis­tu Rona Stallwortha i fyzic­ky, ujal se té role Ronův kole­ga Flip Zimmerman (Adam Driver), kte­rý s nad­še­ním dochá­zel na taj­ná i veřej­ná setká­ní čle­nů kla­nu s cílem zís­kat co nej­víc infor­ma­cí a pře­ka­zit plá­no­va­né násil­né ope­ra­ce. Zní to neu­vě­ři­tel­ně, zní to komic­ky, sku­teč­ně se to však sta­lo.

BlacKkKlansman – Recenze – 70%

Špión, který mi dal kopačky

Audrey (Mila Kunis) a Morgan (Kate McKinnon) jsou nej­lep­ší pří­tel­ky­ně, kte­ré se nevě­dom­ky zaple­tou do mezi­ná­rod­ní­ho spik­nu­tí poté, kdy jed­na z žen zjis­tí, že její býva­lý pří­tel byl ve sku­teč­nos­ti špi­ón. Svět špi­ó­nů ale není úpl­ně při­pra­ve­ný na dvě vše­ho­schop­né žen­ské.

Špión, kte­rý mi dal kopač­ky (Meg Griffinová roz­dá­vá rány po Praze)

Příběh koček

Kocour Marvin se svým synem Samem to vyhrá­li. Žijí si na vyso­ké noze poho­dl­né­ho domo­va, na svět kou­ka­jí z výš­ky mra­kodra­pu a vůbec nic jim nechy­bí. Říká se, že koč­ky mají devět živo­tů, a tihle kocou­ři vyu­ží­va­jí jenom ten prv­ní, spo­ko­je­ný a bez pro­blé­mů. Znáte ale děti, chtě­jí poznat svět, něco zažít a malý kocou­rek by se navíc straš­ně rád podí­val do pověst­né­ho ráje koček. Sestaví si vlast­ní léta­cí stroj a vyrá­ží na dob­ro­druž­ství, o kte­rém se bude jed­nou vyprá­vět a točit fil­my. Nasadí si brý­le a je pryč! Kocouří táta Marvin musí pře­ko­nat sám sebe, vše­chen svůj strach i nepří­jem­né vzpo­mín­ky z minu­los­ti, a vydat se na záchran­nou misi. Nejen do džun­gle vel­ko­měs­ta, sto­py totiž vedou do sku­teč­né divo­či­ny plné nástrah a divo­kých zví­řat. Má sice pomoc­ní­ka, barev­nou papou­ši­ci Ara, i tak ho čeká ces­ta, kde se devět koči­čích živo­tů bude hodit. Všechny čeká hro­ma­da zážit­ků, zába­vy a neče­ka­ných setká­ní, o nichž by se jim bez odva­hy malé­ho kocou­ra ani nesni­lo.

Léto

Leningrad, začá­tek osm­de­sá­tých let. Neoficiální hudeb­ní scé­nou hýba­jí míst­ní násle­dov­ní­ci Lou Reeda, Iggyho Popa, Bowieho nebo Talking Heads. Patří k nim i mla­dý Viktor. Když se setká se svým ido­lem Mikem a jeho krás­nou ženou Natašou, začí­ná léto plné hud­by, přá­tel­ství a zaká­za­né lás­ky. Film o začát­cích sku­teč­ných kul­tov­ních kapel Kino a Zoopark měl pre­mi­é­ru v hlav­ní sou­tě­ži fes­ti­va­lu v Cannes, zatím­co reži­sér Kirill Serebrennikov trá­vil čas v domá­cím věze­ní v Moskvě.

Equalizer 2

Pokračování úspěš­né­ho akč­ní­ho thrille­ru Equalizer. Denzel Washington se vra­cí jako býva­lý člen spe­ci­ál­ní jed­not­ky Robert McCall, kte­rý boju­je za prá­va a spra­ve­dl­nost pro ty, kte­ří už ztra­ti­li veš­ke­rou nadě­ji.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,46083 s | počet dotazů: 229 | paměť: 46842 KB. | 18.01.2021 - 16:00:46