Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Pestré léto se stanicemi skupiny Nova! Seriály, sitkomy, filmy i premiérové Milenky

Pestré léto se stanicemi skupiny Nova! Seriály, sitkomy, filmy i premiérové Milenky

Milenky

Skupina Nova si pro své divá­ky při­pra­vi­la i na letoš­ní léto atrak­tiv­ní pro­gram. Bavit se mohou napří­klad u oblí­be­né sou­těž­ní show, popu­lár­ních sit­co­mů i nej­ú­spěš­něj­ších detek­tiv­ních seri­á­lů. Těm, kte­ří se těší na svo­ji por­ci humo­ru, by ved­le ově­ře­ných jis­tot zába­vy roz­hod­ně nemě­lo utéct pre­mi­é­ro­vé uve­de­ní seri­á­lu Milenky, kte­rý je při­rov­ná­ván ke kul­tov­ní­mu Sexu ve měs­tě. Filmovým nad­šen­cům budou pat­řit pře­de­vším víken­do­vé veče­ry. I během let­ních měsí­ců pokra­ču­je pra­vi­del­ný zpra­vo­daj­ský ser­vis. Své si v pro­gra­mo­vé nabíd­ce sta­nic sku­pi­ny Nova najdou i pří­z­niv­ci spor­tu.

Letní pro­gra­mo­vé sché­ma zahá­jí tele­vi­ze Nova již 17. červ­na. Příslibem napě­tí jsou kri­mi­nál­ní seri­á­ly Policie Modrava, jež bude vysí­lá­na v nedě­li a pon­dě­lí od 20:20, a Kriminálka Anděl, kte­rou bude mož­né sle­do­vat ve stej­ném čase od úte­rý do čtvrt­ka. V pon­dě­lí na tuto napí­na­vou podí­va­nou navá­žou dva díly Okresního pře­bo­ru, v úte­rý a ve stře­du tak­též dvo­ji­tý díl Comebacku. Od 1. čer­ven­ce uve­de hlav­ní vysí­la­cí sta­ni­ce kaž­dý všed­ní den v pod­ve­čer sou­těž­ní pořad Co na to Češi, sit­kom Krok za kro­kem a seri­ál Hospoda.

Čtvrteční večer ve 21:30 ozvlášt­ní seri­ál Milenky s hvězd­ným herec­kým obsa­ze­ním! V hlav­ních rolích se před­sta­ví Táňa Pauhofová, Zuzana Norisová, Antónia Lišková a Gabriela Marcinková. Seriál při­ná­ší zají­ma­vé zpra­co­vá­ní výraz­ných žen­ských témat jako je nevě­ra, těho­ten­ství nebo smrt milo­va­né­ho člo­vě­ka. Představuje život čtve­ři­ce pří­tel­kyň ve věku mezi 30 až 40 lety. Právnička Zuzana, lékař­ka Kristína, rea­lit­ní mak­léř­ka Sandra a Miša, žena v domác­nos­ti, jsou ženy plné pro­ti­kla­dů a kaž­dá z nich hle­dá své vlast­ní mís­to na kom­pli­ko­va­né ces­tě živo­tem. Tu pro­chá­ze­jí spo­leč­ně a jsou si vzá­jem­ně vel­kou opo­rou. Jednotlivé epi­zo­dy jsou plné dra­ma­tic­kých zvra­tů, napě­tí, ale i vtip­ných situ­a­cí a las­ka­vé­ho humo­ru.

Česká kla­si­ka nikdy nezkla­me. V pátek večer se o tom mohou divá­ci pře­svěd­čit napří­klad u fil­mů Marečku podej­te mi pero, Dědictví aneb Kurvahošigutntag, Vrchní prch­ni, ale i u nověj­ších sním­ků jako je Dědictví aneb Kurva se neří­ká, Medvídek, Líbáš jako ďábel, Bobule, Muži v nadě­ji, Život je život. Soboty jsou urče­ny zahra­nič­ním fil­mům. Premiérově budou uve­de­ny např. Batman vs. Superman: Úsvit spra­ve­dl­nos­ti, Sebevražedný oddíl či Wonder Woman. Těšit se lze dále na sérii Bridget Jones, Avengers, Strážci Galaxie, Ant-Man nebo na film Nevědomí. Nedělní veče­ry budou pat­řit Policii Modrava a akč­ní zahra­nič­ní kla­si­ce jako např. série Dannyho par­ťá­ci, Křižovatka smr­ti či fil­my Poslední skautČeská spoj­ka.

Letní sché­ma TV Nova:

Tematické sta­ni­ce sku­pi­ny Nova:

Nova Cinema bude plná fil­mo­vých hitů. V pre­mi­é­ře uve­de Čínský zvě­ro­kruh, dále zahra­nič­ní trhá­ky jako Čelisti, E. T. Mimozemšťan, Podraz, Mistři hazar­du, Král džun­gle, Superman se vra­cí, Vertical Limit, sérii Toy Story a dal­ší. I zde dojde na čes­kou kla­si­ku jako např. Jára Cimrman, leží­cí, spí­cí, Limonádový Joe aneb Koňská ope­ra, Já už budu hod­ný dědeč­ku!, Nejistá sezó­na nebo Pějme píseň doho­la.

Nova 2 opět při­ne­se oblí­be­né sit­co­my a seri­á­ly jako Přátelé, Dva a půl chla­pa, 2 $ocky, Americká man­žel­ka, Kevin si počká, Nové tra­ble sta­ré Christine a Kutil Tim. Chybět nebu­de ani zpra­vo­daj­ství TN2 a Kraťas Martina Čermáka (zají­ma­vos­ti z Wimbledonu 2019).

Nova Action uve­de akč­ní sním­ky Zákon a pořá­dek: Útvar pro zvlášt­ní obě­ti (včet­ně XIX. pre­mi­é­ro­vé řady), Kriminálka: Oddělení kyber­ne­ti­ky, Námořní vyšet­řo­va­cí služ­ba: New Orleans, Lovci zlo­čin­ců, Kobra 11, Mistři zasta­vár­nyVálka skla­dů.

Nova Gold bude i během léta nabí­zet to nej­lep­ší ze zla­té­ho fon­du TV Nova. Reprízy pořa­dů a ani­mo­va­ný blok pro děti Smíškové. Těšit se lze také na pre­mi­é­ru ame­ric­ké­ho seri­á­lu Paní minis­try­ně (Madam Secretary).

Nova Sport láká pře­de­vším na pří­mé pře­no­sy z nej­slav­něj­ší­ho teni­so­vé­ho tur­na­je z Wimbledonu. Velký pro­stor bude mít na sta­ni­ci Nova Sport 1 i Mistrovství svě­ta sil­nič­ních moto­cy­klů a na sta­ni­ci Nova Sport 2 gala­ve­če­ry UFC. Na své si při­jdou také fanouš­ci plá­žo­vé­ho volej­ba­lu. Pro ně budou při­pra­ve­ny pře­no­sy z pěti tur­na­jů Světové série. Fotbalové fanouš­ky potě­ší pří­mé pře­no­sy z nej­vyš­ší pro­fe­si­o­nál­ní fot­ba­lo­vé ligy v USA a Kanadě, a navíc v srpnu už star­tu­je nová sezó­na němec­ké­ho pohá­ru DFB-Pokal.

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,53880 s | počet dotazů: 236 | paměť: 53803 KB. | 04.08.2021 - 08:30:52