Pěšky mezi buddhisty a komunisty - 90%

76990fbdb02d187ec77752fc44847f11 5

Ladislav Zibura je novi­nář, spi­so­va­tel a taky ces­to­va­tel. Poprvé se na ces­tu vydal do Camino de Santiaga a poz­dě­ji také z Českých Budějovic do Říma, na kole k Severnímu moři a nebo pěš­ky z bulharsko-tureckých hra­nic do Jeruzaléma. O této ces­tě napsal svo­jí prv­ní kni­hu 40 dní pěš­ky do Jeruzaléma, kte­rá měla neče­ka­ně vel­ký úspěch. A letos v Listopadu vydal dal­ší, ten­to­krát i jako audi­ok­ni­hu s názvem Pěšky mezi budd­his­ty a komu­nis­ty, kte­rá popi­su­je jeho letoš­ní tří­mě­síč­ní ces­tu po Nepálu a Číně, během kte­ré ušel 1500 km a zažil zají­ma­vé zážit­ky.

Začátek své­ho puto­vá­ní začí­ná na letiš­ti v Káthmándú, kde bez něja­ké­ho pře­dem při­pra­ve­né­ho plá­nu se vydá­vá pěš­ky po Nepálu. Proč vlast­ně jde pěš­ky? Pěší ces­to­vá­ní volí záměr­ně, pro­to­že mu to pomá­há dostat se mezi oby­čej­né lidi, kam turis­tic­ké auto­bu­sy nejez­dí a také mu neu­nik­nou žád­né detai­ly ze zdej­ší­ho živo­ta a také se sezná­mí s více lid­mi. Což jsou výho­dy, kte­rý na něja­kou úna­vou či puchý­ři znač­ně pře­va­žu­jí.

V Nepálu potká­vá spous­tu zají­ma­vých lidí, kte­ré potká­vá na své pou­ti, někte­ří ho zvou i k sobě domů na jíd­lo či přespá­ní a občas byd­lí po vše­li­ja­kých uby­tov­nách. Na pro­blém s názvem „komu­ni­ka­ce“ nará­ží sko­ro celou dobu, vyjma pár vzdě­la­ných lidí ve měs­tě či zahra­nič­ních turis­tů, ale na dru­hou stra­nu kde je tro­chu vůle, ...a tak občas sta­čí jen úsměv či pálen­ka k pro­lo­me­ní ledů a vzni­ku přá­tel­ství. Poznává jiný způ­sob živo­ta, men­ta­li­tu, i způ­sob jejich zába­vy, ale záro­veň cit­li­vě popi­su­je život lidí po loň­ském zemětře­se­ní neda­le­ko Káthmándú, kde zemře­lo téměř 9000 lidí. Ale také pro­chá­zí níži­na­mi i hor­ský­mi oblast­mi, kdy se nej­vý­še dostá­vá dokon­ce nad 5000 met­rů v Himálajích, na úpa­tí Annapurny a také navště­vu­je měs­to Lumbiní, ve kte­rém se naro­dil Buddha.

Další cílem jeho pou­ti je Čína. Komunistická země, kte­rá je zná­má spíš nega­tiv­ně, kde s Zemi nám zná­mou spí­še svým prů­mys­lem a nešťast­nou smo­go­vou situ­a­cí. Ale ne vše je tak čer­né, což popi­su­je autor v audi­ok­ni­ze. Potkává šťast­né a vese­lé lidi, kte­rý mají jiné život­ní hod­no­ty, než má západ­ní civi­li­za­ce a to je také dělá spo­ko­je­ný­mi. Prochází napří­klad oblas­ti Sečuan a Šen-Si a při návštěvě růz­ných pamá­tek si plní sen a jde si pro­hléd­nout Terakotovou armá­du. Ve měs­tě Cheng pro­změ­nu navště­vu­je nej­vět­ší cho­va­tel­skou sta­ni­ci Pand na svě­tě.

Více na Kritiky.cz
Syn temnoty / Brightburn | Recenze | Zlý Superman je cool? ...
Mládeži nepřístupno | Movie 43 [10%] Žijeme ve světě, kde se Česká republika plete za Čečensko, hlavní kulturní událostí v tuz...
Co je bekovka Newsboy? Je to klobouk s kšiltem šitý z osmi klínovitých kusů látky, které uprostřed jsou spojeny kn...
Rebelka (Brave) – Merinda a kouzla - 60 % Do kin přichází animovaný film s výraznou dívčí hrdinkou. Společnost Pixar vsadila tentokr...
Rachel McAdamsová Rachel McAdamsová, nepřechýleně Rachel McAdams (* 17. listopadu 1978 Londýn, Ontario) je kanads...

Audioknihu jsem si chtě­la poslech­nout, jed­nak pro­to, že mě zau­ja­lo odváž­né ces­to­vá­ní auto­ra, a navíc poja­té jako jed­na vel­ká rece­se, kdy si ces­to­vá­ní uží­vá napl­no a ničím si toto ces­to­vá­ní zka­zit.  Je to z pohle­du odváž­né­ho, vtip­né­ho, iro­nic­ké­ho, sar­kas­tic­ké­ho pout­ní­ka, kte­rý bere pře­káž­ky během pou­ti jako výzvy a své či cizí chy­by bere s nad­hle­dem. Tříměsíční puto­vá­ní je popsa­né s nakaž­li­vou leh­kos­tí, kte­rý je láka­dlo pro dal­ší milov­ní­ky dálek a dob­ro­druž­ství, nebo aspoň pro mě ano.

Audioknihu je mož­né objed­nat zde :

http://www.albatrosmedia.cz/pesky-mezi-buddhisty-a-komunisty-audiokniha.html

Hodnocení : 90%

Autor : Ladislav Zibura​​

Název : Pěšky mezi budd­his­ty a komu­nis­ty

Nakladatelství : BIZBOOKS

Stopáž : 11h 30min

Datum vydá­ní : 5.12.2016


Pěšky mezi buddhisty a komunisty - 90%
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Co přinesl rok 1959?25. března 2019 Co přinesl rok 1959? V oblíbené edici Můj rok, která mapuje výynamné roky naší historie, vychází nová kniha. Rok 1959 nepatří mezi ty, které se nějakým zásadním způsobem zapsaly do dějin. Přesto vůbec není […]
  • Zadrátovaný svět14. března 2018 Zadrátovaný svět Začalo to Deníkem Anny Frankové… A pokračuje do dnešních dnů. Holokaust je i přes několik desítek let, které nás od něj dělí, stále aktuální téma. Každá další kniha přinášející svědectví o […]
  • Tři mušketýři14. ledna 2019 Tři mušketýři V roce 1625 sa gaskoňský mladík d'Artagnan vydává na cestu do Paříže, protože se chce stát jedním z královských mušketýrů. Cestu mu však zkomplikují nečekané problémy - a kromě toho se mu […]
  • Dcera války17. prosince 2018 Dcera války Desetiletá Ana Jurićová bezstarostně pobíhá ulicemi Zagrebu, jezdí na kole, hraje fotbal a ze všeho nejraději tráví čas se svým nejlepším kamarádem. Když vypukne občanská válka, její život […]
  • Recenze: Pětidomí24. května 2018 Recenze: Pětidomí Jaká může být detektivka bez mrtvoly a bez vraha? Může vůbec taková kniha nabídnout čtenáři tolik očekávané gradované napětí? Nebude to nuda? Odpovědi na tyto otázky najdete v knize Tomáše […]
  • Auta 3 - Příběh podle filmu - kniha13. července 2017 Auta 3 - Příběh podle filmu - kniha Blesk McQueen znovu vyjel závodit, tentokrát to bylo však speciální. Pohár za první místo chtěl věnovat svému dávnému šéfmechanikovi a učiteli Doktorovi Hudosonovi. Byl si jist, že cílem […]
  • Iona Greyová - Dopisy, které nikdo nečetl14. listopadu 2017 Iona Greyová - Dopisy, které nikdo nečetl Píše se rok 1943.  V Londýně zničeném nálety se setkávají Stella, nešťastně vdaná žena, a Dan, pilot amerického letectva. I když všude kolem nich zuří válka, zamilují se do sebe a plánují […]
  • Záhada hlavolamu25. května 2019 Záhada hlavolamu Klub Rychlých šípů je zpět! Když se Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, Červenáček a Rychlonožka, členové klubu, kteří neustále zažívají nějaká dobrodružství,dozvědí o tajemném […]
  • Tajný deník Hendrika Groena8. června 2017 Tajný deník Hendrika Groena Hendrik Groen nemá rád staré lidi. A kolik že je jemu? 83 let. Žije v amsterdamském domově důchodců, ale ani on, ani jeho nejlepší přítel Evert díky svému nadhledu a svéráznému humoru mezi […]
  • Tajemství prokleté krve8. dubna 2019 Tajemství prokleté krve Představte si svět, ve kterém Velká francouzská revoluce nikdy neproběhla a kde se právě chystá korunovace Ludvíka XXIV. Je to svět, ve kterém sedmnáctiletá Angie marně hledá své místo. […]