Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Perníková chaloupka - Klasická pohádka v novém kabátě

Perníková chaloupka - Klasická pohádka v novém kabátě

pernik
pernik

Klasická pohád­ka v novém kabá­tě – tak lze shr­nout kniž­ní počin ilu­strá­to­ra Matteo Gaula. Textově jde o zda­ři­lý pře­klad z ang­lič­ti­ny, v pří­pa­dě této kni­hy pří­běh nevy­prá­vě­jí slo­va, ale hlav­ně ilu­stra­ce. Jak kla­sic­ké, tak vyře­zá­va­né lase­rem a důmy­sl­ně pou­ži­té v jed­not­li­vých obráz­cích. Nám dospě­lým mohou při­po­mí­nat jem­nou kraj­ku, dětem spí­še pavu­či­nu.
Vzhledem k námě­tu, kdy zlá mace­cha vyže­ne děti do hlu­bo­ké­ho lesa, kde se necha­jí zlá­kat per­ní­ko­vou cha­loup­kou a násled­ně přelstí Ježibabu, půso­bí kni­ha spí­še ponu­ře – ilu­stra­ce mísí odstí­ny čer­né, hně­dé, zele­né a mod­ré. Malé posta­vič­ky se na strán­kách v poza­dí lesa někdy ztrá­ce­jí, nao­pak zlá Ježibaba dosta­la vel­ký pro­stor. Pro úpl­ně malé děti v před­škol­ko­vém věku kníž­ka úpl­ně není, mého dvou­le­té­ho syna tem­né bar­vy a kost­na­tá, shr­be­ná Ježibaba s ost­rým nosem děsi­ly. Zaujmout by moh­la před­ško­lá­ky a děti mlad­ší­ho škol­ní­ho věku, kte­ré spí­še oce­ní lase­rem vyře­zá­va­né ilu­stra­ce, umně zasa­ze­né do obráz­ků. Představují stro­my, mří­žo­ví oken a dve­ří, ale tře­ba i déšť. Také obál­ka kníž­ky zaujme vyře­zá­va­ný­mi dveř­mi per­ní­ko­vé cha­loup­ky.

Knížka v pev­né vaz­bě má 26 stran, pří­běh je napsán struč­ně, sro­zu­mi­tel­ně a může se stát hezkou pohád­kou na dobrou noc. I když, někdy se liší od čes­ké ver­ze pří­bě­hu a je odra­zem dneš­ní doby. Zatímco za mých dět­ských let (a není to tak dlou­ho) byli Jeníček s Mařenkou rádi, že z dob­ro­druž­ství vyváz­li živí a zdra­ví a maxi­mál­ně si domů odnes­li něja­ký ten per­ní­ček nebo cukr­kan­dl, v dneš­ní per­ní­ko­vé cha­loup­ce je situ­a­ce jiná: „Ježibaba byla boha­tá a Jeníček s Mařenkou si všech­ny její pokla­dy vza­li. Sebrali kle­no­ty, pení­ze a dra­hé kame­ny a šťast­ně se vrá­ti­li domů. Tatínek děti objal a zlou mace­chu vyhnal z domu.“ Tradiční konec pohád­ky naštěs­tí nechy­bí ani v pří­pa­dě této moder­ní ver­ze: „A žili šťast­ně až do smr­ti.“


Perníková cha­loup­ka
Ilustrace: Mateo Gaule
Překlad: Eva Vyčítalová
Počet stran: 26
Rok vydá­ní: 2018
Nakladatelství: CPress v Brně
Kniha ke kou­pi: Albatros Media a.s.
Hodnocení: 80 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,68631 s | počet dotazů: 243 | paměť: 56660 KB. | 02.07.2022 - 01:56:04