Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Pérka, drátky, kolečka - dvě sestry, jedna role, jeden muž.

Pérka, drátky, kolečka - dvě sestry, jedna role, jeden muž.

large 1

Hledáte zají­ma­vý a sil­ný pří­běh dvou sester? Milujete diva­dlo? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka Martiny Málkové, jejíž název je Pérka, drát­ky, koleč­ka. 

Mína Mašlová je veli­ce uzná­va­ná hereč­ka. Má sest­ru, kte­rá muse­la kvů­li reži­mu ode­jít do zahra­ni­čí a už se nikdy nevrá­ti­la. Taktéž byla hereč­kou. Manžel napsal pro Mínu diva­del­ní hru, kte­rá je pří­mo urče­ná Míně, jak se říká na „tělo“. Mína se ale zmí­tá v pochyb­nos­tech, jeli­kož se necí­tí dob­ře, je una­ve­ná, mnoh­dy zma­te­ná. Že by pro­kle­tí rodi­ny v podo­bě demen­ce postih­lo i Mínu? Jak se se vším doká­že vyrov­nat? Najde si ces­tu ke své sestře a jakou roli v ní bude hrát její man­žel Vojta? Tak to už  se dozví­te, pokud se začte­te do této báječ­né novin­ky.

Děj kni­hy vás zave­de do diva­del­ní­ho pro­stře­dí. Autorka stří­da­vě vyprá­ví z minu­los­ti, co bylo dří­ve a také, co je nyní. Vůbec mě neva­di­lo se těmi­to časo­vý­mi lini­e­mi pro­čí­tat. Naopak jsem si je vel­mi uží­va­la a doká­za­la jsem postup­ně chá­pat všech­ny sou­vis­los­ti i vzta­hy všech postav v kni­ze. Námět kni­hy je roz­hod­ně zají­ma­vý, jeli­kož diva­del­ní pro­stře­dí je urči­tě vel­mi slo­ži­tý svět. Kniha se mně čet­la veli­ce dob­ře. Obdivovala jsem hlav­ní posta­vu Mínu, kte­rá měla sku­teč­ně zají­ma­vý život. Moc jsem jí fan­di­la, aby si zno­vu našla ces­tu ke své sestře, i když byla oprav­du trni­tá. Konečné rozuz­le­ní romá­nu mě napros­to vyra­zi­lo dech a dlou­ho ve mně bude dozní­vat.

Kniha má 280 stran, cel­kem 25 kapi­tol. Moje sub­jek­tiv­ní hod­no­ce­ní romá­nu je pozi­tiv­ní. Titul s rados­tí dopo­ru­čím všem, co mají rádi diva­dlo a sil­né pří­běhy.

Tuto kni­hu k recen­zi jsem si nevy­bra­la náho­dou. Byla mně dopo­ru­če­na a jsem za to moc ráda. Anotace mě vel­mi zau­ja­la a moc jsem se těši­la, jak se děj bude vyví­jet.

Od této autor­ky jsem pro­za­tím nic nečet­la a moc mě zají­ma­lo, jak na mě asi román zapů­so­bí. Musím říci, že mě oprav­du pře­kva­pil a budu se těšit na její dal­ší titu­ly. Způsob psa­ní je veli­ce zají­ma­vý. Autorka s humo­rem, nad­hle­dem, nad­sáz­kou a jis­tou dáv­kou cynis­mu líčí život jed­né diva­del­ní rodi­ny.

Román Pérka, drát­ky, koleč­ka je emo­tiv­ní pří­běh dvou sester, pro něž byla napsá­na pou­ze jed­na role. Je o sou­ro­ze­nec­kém pou­tu, lás­ce k diva­del­ní­mu svě­tu a ješ­tě mno­hem více.

Ukázka z kni­hy:

Můj otec bral diva­dlo jako radost své mat­ky a své man­žel­ky a ony dvě byly zase jeho rados­tí. Jola a já jsme už jen doko­na­ly štěs­tí, když jsme se svý­mi dět­ský­mi glo­sa­mi podí­le­ly na jejich dis­ku­zích. Často si v tako­vých chví­lích sun­dal hodi­nář­ský oku­lár, zalo­žil si ruce na prsou a se zalí­be­ním pozo­ro­val náš dám­ský diva­del­ní klub.

Umřel večer, jed­nu dub­no­vou nedě­li, po lout­ko­vém před­sta­ve­ní, kte­ré jsme insce­no­va­ly s Jolou u nás v obý­vá­ku. Nadšeně tles­kal, i když kašpá­rek pořád ječel, prin­cez­na omdlí­va­la a čert pro­ná­šel nesmy­sl­né mono­lo­gy. Tatínek nás pak sví­ral v náru­či obě najed­nou a byl na nás pyš­ný. To jsem cíti­la.

„Vy moje hereč­ky, „říkal. „Tohle je jed­na moje oblí­be­ná hereč­ka,“ polí­bil mě do vla­sů,“ a tohle je dru­há moje oblí­be­ná hereč­ka,“ polí­bil Jolu a z kapsy vyn­dal dva drá­tě­né ptáč­ky.

„Pérka, drát­ky, koleč­ka... bude ze mě herečka,„zarýmovala Jola.

“ Ze mě taky,“ nechtě­la jsem zůstat poza­du.

„Pérka, drát­ky, koleč­ka, bude ze mě hereč­ka,“ noto­va­ly jsme si uni­so­no, nad­še­né, jakou jsme naše­mu pokři­ku daly poin­tu.

„No nazdar!“ povzde­chl si tatí­nek s úsmě­vem.

Několik slov autor­ce:

Martina Málková pochá­zí z Vysočiny, ale už tři­cet let žije v Praze. Psaní se věnu­je už od stu­dent­ských let. Kromě knih píše hudeb­ní tex­ty a diva­del­ní hry. V roce 2017 vyšla v Knižním klu­bu její prvo­ti­na Dvojitý gam­bit a o rok poz­dě­ji Závity ulit. Po tří­le­té pau­ze vychá­zí v Ikaru její tře­tí román Pérka, drát­ky, koleč­ka, ve kte­rém se odrá­ží autor­čin vztah k diva­del­ní­mu pro­stře­dí. Martina Málková je zapá­le­ný hudeb­ní fanou­šek a nad­še­ná foto­gra­f­ka. Pracuje na vol­né noze jako lek­tor měk­kých doved­nos­tí, kon­zul­tant a kouč v oblas­ti roz­vo­je a vzdě­lá­vá­ní dospě­lých.

Autor: Martina Málková

Žánr: román pro ženy, čes­ká sou­čas­ná belet­rie

Vydáno: 2021, Vydala Euromedia Group a.s. Ikar, Praha

Počet stran: 280

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN 978-80-249-4402-9

 

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,96716 s | počet dotazů: 232 | paměť: 53320 KB. | 03.12.2021 - 08:41:50