Kritiky.cz > Filmy > Filmová klasika > Perfect days - I ženy mají své dny

Perfect days - I ženy mají své dny

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dostalo se mi oneh­dy neve­řej­né výtky, že se ve svých zříd­ka­vých člán­cích o fil­mech zamě­řu­ji na moc inte­lek­tu­ál­ní kous­ky, tak­že si na své nepři­jdou „nor­mál­ní“ čte­ná­ři, kte­ří samo­zřej­mě cho­dí do kina na main­stre­am a ne do žád­ných arto­vých kin. Nemůžu říct, že bych po té přá­tel­ské výt­ce šel do sebe, nicmé­ně šel jsem ten­to­krát do kina na oprav­do­vý main­stre­a­mo­vý film, tak se hned sna­žím při­spě­chat s tex­tem, kte­rý by koneč­ně ote­vřel strán­ky mého blo­gu i oněm tzv.normálním čte­ná­řům a divá­kům. Ostatně co bych neu­dě­lal (čis­tě main­stre­a­mo­vě) pro zvý­še­ní návštěv­nos­ti, že? 🙂
Film zná­mé reži­sér­ky Alice Nellis Perfect days (s podti­tu­lem I ženy mají své dny) si, mys­lím, nehra­je na kdo­ví­ja­ké umě­ní. Je to sluš­ně nato­če­ná a dob­ře sro­zu­mi­tel­ná roman­tic­ká kome­die urče­ná roz­hod­ně pro hod­ně širo­ké pub­li­kum. Hlavní téma fil­mu je totiž vel­mi dob­ře sro­zu­mi­tel­né sko­ro kaž­dé­mu: Úspěšná žena, kte­rá dala před­nost kari­é­ře před rodi­nou, inten­ziv­ně zatou­ží ve svých 44 letech po dítě­ti. Kdo nezná ze své­ho oko­lí něko­ho tako­vé­ho? Potíž je v tom, že i když je kadeř­ni­ce Erika (Ivana Chýlková) atrak­tiv­ní a samo­stat­ná žena s vlast­ní a poně­kud obskur­ní kadeř­nic­kou tele­viz­ní show, nápad­ní­ků, kte­ří by záro­veň chtě­li být otci její­ho vytou­že­né­ho potom­ka, se jak­si nedo­stá­vá. A tak dny běží a Erika zjiš­ťu­je, že poten­ci­ál­ních otců je vel­mi, ale oprav­du vel­mi ome­ze­ný počet.
 

Přichází snad v úva­hu býva­lý (tedy par­don, vlast­ně i sou­čas­ný, pro­to­že ješ­tě nebyl čas najít odda­cí list, aby se s Erikou mohl roz­vést) man­žel Viktor (Bob Klepl)? Nebo homose­xu­ál­ní kama­rád Richard (Ondřej Sokol). Nebo se najde něja­ký nový schop­ný „dár­ce“? Ano, snad by se našel: Dlouhá léta taje­ný syn nej­lep­ší kama­rád­ky Alice (Zuzana Bydžovská, kte­rá mimo­cho­dem hrá­la roli Eriky dlou­hé roky na diva­dle) v podá­ní Vojty Kotka. Mladý zají­ček v obje­tí emo­ci­o­nál­ně nevy­rov­na­né čty­ři­cát­ni­ce?
Nebudu pří­pad­ným zájem­cům pro­zra­zo­vat zákru­ty děje, ostat­ně pokud namí­chá­te uve­de­né posta­vy, při­ho­dí­te v názo­rech ne zce­la kon­zis­tent­ní Eriččinu mat­ku (Zuzana Krónerová) a mís­ty dost otrav­né „celebrit­ní“ vel­ko­měst­ské pro­stře­dí, jsou cel­kem snad­no odhad­nu­tel­né. Výsledkem doce­la nápa­di­té smě­si postav je mís­ty cel­kem zábav­ná kon­ver­zač­ní kome­die, do kte­ré jen zpo­vzdá­lí zava­nou názna­ky, že všech­no není tako­vá řachan­da, jak se sna­ží tvůr­ci divá­kům namlu­vit. Tím míň, když bychom opus­ti­li kuli­sy moder­ní­ho „vystaj­lo­va­né­ho“ bytu, kte­ré­mu domi­nu­jí neprak­tic­ká bílá křes­la a chlad­ný pro­stor (nevím proč, pár­krát se mi vyba­vi­ly dáv­né chlad­né a napůl šíle­né popar­to­vé inte­ri­é­ry z fil­mu S.Kubricka Mechanický pome­ranč), a poku­si­li bychom se pří­běh vsa­dit do stan­dard­něj­ší­ho pro­stře­dí. Ale to by pak zase vítr oby­čej­nos­ti odfou­kl onu roman­ti­ku, na kte­rou se beze­spo­ru chy­tí spous­ta divá­ků.
Myslím si, že ten­to kon­ver­zač­ní film (diva­del­ní cha­rak­ter před­lo­hy je hod­ně patr­ný) je para­dox­ně nej­sil­něj­ší v mís­tech, kdy je film sku­teč­ně fil­mem a nad slo­vem domi­nu­je obraz. Těch míst beze slov - ať už s pod­tó­nem trap­nos­ti nebo náh­lé­ho vědo­mí váž­něj­ších sou­vis­los­tí - je pohří­chu jen pár, ale tyhle občas­né „spod­ní prou­dy“ mě ubez­pe­ču­jí, že Alice Nellis je pořád výbor­ná fil­mař­ka, i když jinak by asi Perfect days doká­zal nato­čit kdekdo. Jen by snad tako­vý náhrad­ník tolik nezvý­raz­nil onen hod­ně sil­ný žen­ský tón, kte­rý se line celým fil­mem. Když se divák neu­spo­ko­jí jen povět­ši­nou roz­ver­ným dějem, může si výraz­ně­ji uvě­do­mit pár otá­zek k popi­so­va­ným téma­tům: Všichni tou­ží­me mít u sebe lidi, se kte­rý­mi nám bude dob­ře. Ať už vidi­tel­ně nebo ve skry­tu - tou­ží­me i po dětech, i když to tře­ba dlou­ho a pod růz­ný­mi zámin­ka­mi doved­ně skrý­vá­me. Všichni jsme něčí děti, nese­me něčí otisk a ten otisk chce­me poslat dál. Jen všech­no to, co s tím sou­vi­sí, není až tak jed­no­du­ché a bez­pro­blé­mo­vé, jak bychom si nej­spíš přá­li.
Film Perfect days není žád­né vele­dí­lo, kte­ré vstou­pí do dějin čes­ké­ho fil­mu. Je to sluš­ně zvlád­nu­tá etuda, kte­rá - když nad ní nebu­de­me moc pře­mýš­let a nebu­de­me na ni klást vel­ké náro­ky - nás může mís­ty roze­smát a mís­ty zasmu­šit pod­le toho, jak blíz­ko máme k pro­blé­mům defi­lu­jí­cím na plát­ně. Najdeme v něm i lid­ské sobec­tví, i „oběť“ a roz­dá­vá­ní, najde­me v něm lež a pře­tvář­ku, stej­ně jako oka­mži­ky upřím­nos­ti, najde­me v něm načan­ča­nou kuli­su i zábles­ky sku­teč­nos­ti. Najdeme v něm zají­ma­vé herec­ké oka­mži­ky (v tom­to více­mé­ně žen­ském fil­mu se mi para­dox­ně víc líbi­ly výko­ny her­ců než here­ček, hlav­ně Ondřeje Sokola a mís­ty i Vojty Kotka (snad to ode mne není něja­ké gen­dro­vé nadr­žo­vá­ní!). Těšil jsem se na žen­ské herec­ké výko­ny a byl jsem z nich nako­nec tro­chu roz­pa­či­tý, věřím, že jen pro­to, že pře­de­vším Ivanu Chýlkovou jsem už viděl v dale­ko lep­ších opusech.
Co mě na fil­mu štva­lo, byl děs­ný a oka­tý pro­duct pla­ce­ment. Nebudu uvá­dět všech­ny znač­ky, kte­rých jsem byl nucen si v prů­bě­hu fil­mu všim­nout, a roz­ši­řo­vat o nich pově­do­mí dál. Je mi jas­né, že sehnat pení­ze na film není jed­no­du­ché a pro­duct pla­ce­ment je cel­kem sluš­nou mož­nos­tí. Ale štve mě, když z pří­bě­hu pří­liš čou­há, což byl pod­le mne bohu­žel pří­pad Perfect days.
Kdybych měl hod­no­tit pro­cen­ty, jak je to teď na růz­ných mís­tech zvy­kem, dal bych 50%. Což roz­hod­ně nezna­me­ná, že bych film nemohl dopo­ru­čit jako oddychov­ku, kte­rou je mož­né bez vel­kých výči­tek pus­tit do dru­hé­ho dne z hla­vy.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Přesličkový odvar na křehké a lámavé nehty22. února 2015 Přesličkový odvar na křehké a lámavé nehty Suroviny: 5 polévkových lžic natě přesličky 100 ml studené vody Postup: Přesličku naložíme přibližně na tři hodiny do studené vody. Po uplynutí této doby pak celou směs pomalu zahříváme […] Posted in Domácí rady
  • Mia a delfín – krásný příběh dívky a delfína20. prosince 2022 Mia a delfín – krásný příběh dívky a delfína Máte rádi moře? Hledáte krásný příběh přátelství dívky a delfína? Tak právě vám je určena kniha Zuzany Barilové, která se jmenuje Mia a delfín. Vydala ji Grada pod značkou bambook.  Mia […] Posted in Recenze knih
  • Husa Líza a vánoční hvězda-vánočně laděný příběh pro vaše děti13. listopadu 2022 Husa Líza a vánoční hvězda-vánočně laděný příběh pro vaše děti Hledáte krásný a laskavý adventní příběh pro vaše děti či vnoučata? Máte rádi pohádky Petra Horáčka? Tak právě vám je určena kniha nakladatelství Portál. Pojďte se na to společně se mnou […] Posted in Recenze knih
  • Jan Cina17. října 2016 Jan Cina Vystudoval hudebně-dramatický obor na Pražské konzervatoři a poté absolvoval katedru alternativního a loutkového divadla na DAMU. Před kamerou se poprvé objevil ve filmu Zdeňka Tyce […] Posted in Rozhovory
  • Syn Růžového Pantera21. dubna 2022 Syn Růžového Pantera Syn Růžového pantera je komediální film z roku 1993. Jedná se o pokračování filmové série Růžový panter. V režii Blakea Edwardse v něm hraje Roberto Benigni jako nemanželský syn inspektora […] Posted in Speciály
  • Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba22. října 2020 Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba Galaktickou republikou zmítají nepokoje. Vznikly spory ohledně zdanění obchodních cest k odlehlým hvězdným soustavám. Chamtivá Obchodní federace doufá, že záležitost vyřeší její armáda […] Posted in Retro filmové recenze
  • DOA: Na život a na smrt - DOA: Dead or Alive29. prosince 2006 DOA: Na život a na smrt - DOA: Dead or Alive Corey Yuen má tedy odvahu, to se musí nechat. Už jen to, že se pustil do filmové adaptace počítačové hry, je velký risk. Jenže, rozhodnut se převést na plátno bojovku, která proslula […] Posted in Filmové recenze
  • V Polyphony Digital přechází na technologii Outsourcing,...14. září 2020 V Polyphony Digital přechází na technologii Outsourcing,... V Polyphony Digital přechází na technologii Outsourcing, vytváření jednoho auta do Gran Turismo nyní trvá poloviční čas (3 měsíce) Posted in Krátké herní aktuality
  • blackdot124. prosince 2002 DENNÍ SVĚTLO Když explozivní nehoda zavalí oba konce frekventovaného tunelu pod řekou mezi New Yorkem a New Jersey, skupina zoufalých přeživších rozmanitého původu a postavení v životě musí zapomenout […] Posted in Filmové recenze
  • Intuice aneb šestý smysl?13. listopadu 2011 Intuice aneb šestý smysl? O intuici se často mluví jako o šestém smyslu, ale co to vlastně ta intuice je? Zamyslete se na chvíli na tím, jakou roli hrají naše další smysly jako je zrak, sluch, chuť, čich a hmat […] Posted in Domácí rady
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,69937 s | počet dotazů: 264 | paměť: 61766 KB. | 24.09.2023 - 06:18:08