Kritiky.cz > Filmové recenze > Percy Jackson: Moře nestvůr - 60 %

Percy Jackson: Moře nestvůr - 60 %

More

Mladý Percy Jackson vypa­dá jako oby­čej­ný nác­ti­le­tý mla­dí­ček, ale zdá­ní kla­me. Jako dítě boha Poseidona a pozem­ské ženy je od naro­ze­ní polo­bo­hem a mísí se v něm lid­ské i „bož­ské“ vlast­nos­ti i schop­nos­ti. Prázdniny trá­ví jako ostat­ní polo­bo­ho­vé v Táboře Polokrevných, ale pat­ří mezi prů­měr­né stu­den­ty. Vše se však změ­ní v jeden jedi­ný den. Na poze­mek vnik­ne ohni­vý kol­chic­ký býk, kte­rý má niči­vou sílu a drti­vě zaú­to­čí na stu­den­ty a pro­fe­so­ry. Jenom díky vel­ké­mu štěs­tí a náho­dě se Percymu poda­ří býka zasta­vit. Jeho nej­bliž­ší­mi přá­te­li jsou Annabeth, dce­ra bohy­ně Pallas Atheny, a Grover, satyr. Percy navští­ví věštír­nu, kde se doví­dá zají­ma­vé infor­ma­ce. Poté se vydá­vá se svý­mi přá­te­li na záchran­nou misi. Během puto­vá­ní se mezi nimi uka­zu­je stá­le více vzá­jem­né poro­zu­mě­ní a přá­tel­ství, kte­ré vydr­ží i těž­ké boje s nepřá­te­li.

Film nava­zu­je na před­cho­zí díl Percy Jackson: Zloději bles­ku. Hlavních rolí se opět zhos­ti­li stej­ní her­ci: Logan Lerman (Percy), Alexandra Daddario (Annabeth), Brandon T. Jackson (Grover) a jejich herec­ké poje­tí při­po­mí­ná kopie hlav­ních postav z jiných podob­ných fil­mů. Skoro jako by se tvůr­ci troš­ku inspi­ro­va­li ve fil­mech o Harrym Potterovi. Je zají­ma­vé vidět urči­tou podob­nost mezi hlav­ní­mi hrdi­ny těch­to fil­mů a pří­pad­ně je i porov­nat. Učitele Dionysusa a Chirona si opět zahrá­li Stanley Tucci a Anthony Head a ve svých rolích jsou oprav­du pře­svěd­či­ví. Zároveň dodá­va­jí svým posta­vám váž­nost a důstoj­nost, ale také kap­ku humo­ru.

Film je fil­mo­vou adap­ta­cí kniž­ní­ho romá­nu Percy Jackson: Moře nestvůr od Ricka Riordana,  jehož vydá­ní bylo v časo­pi­sem Child Magazine vyhlá­še­no Nejlepší kni­hou pro mlá­dež v r. 2006. Je vidět, že kni­hy zau­ja­ly nejen mlá­dež a kri­ti­ky, ale také fil­mo­vý svět.

Za kame­ru si stou­pl Shelly Johnson (Expendables 2), hud­bu slo­žil Andrew Lockington (Cesta do stře­du Země) a režie se ujal Thor Freudenthal (Deník sla­bo­cha). Produkce fil­mu se pak uja­li K.Rosenfelt, M.Barnathan a Chris Columbus.

Film je nato­čen ve 3D, a to je výho­da. Lépe tak vynik­ne nejen fan­ta­sy svět, ale hlav­ně vizu­ál­ní efek­ty. Těch je ve fil­mu hod­ně a fil­ma­ři je doká­za­li zpra­co­vat doce­la dob­ře. Vtipný je např. trik u Kyklopa a zají­ma­vě řeše­na je také ani­ma­ce o Kronovi. U Percyho vidí­me, že mu na Annabeth zále­ží víc než jako na kama­rád­ce, ale nedo­ká­že jí to říci. Ale i to pat­ří k puber­ťác­kým pro­je­vům, že si nevě­dí rady se svý­mi city.

Autoři se sna­ži­li vytvo­řit film, kte­rý zaujme mla­dé divá­ky, a to se jim poda­ři­lo. V porov­ná­ní s kniž­ní před­lo­hou je totiž film sviž­něj­ší, pou­ta­věj­ší a vynik­ne více polo­bož­ský svět. Kdo neče­tl kni­hu ani nevi­děl před­cho­zí díl, shléd­ne ten­to film doce­la s chu­tí a hlav­ně si osvě­ží v pamě­ti řec­ké bohy a bytos­ti. Film je vhod­ný i pro děti, kte­ří se mohou něče­mu při­u­čit a mož­ná je i zaujme báj­ný svět bohů.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Percy Jackson: Moře nestvůr - OŽIVENÍ OPUŠTĚNÉHO ZÁBAVNÍHO PARKU5. srpna 2013 Percy Jackson: Moře nestvůr - OŽIVENÍ OPUŠTĚNÉHO ZÁBAVNÍHO PARKU Poté, co Percy a jeho přátelé unikli ze spárů Charybd, strašlivých mořských nestvůr, zjistí, že se ocitli na Polyfémově ostrově. Když se vylodí, vydají se na průzkum podivného, zničeného […]
  • Percy Jackson: Moře nestvůr - JEDEN MUŽ, DVĚ MONSTRA5. srpna 2013 Percy Jackson: Moře nestvůr - JEDEN MUŽ, DVĚ MONSTRA Se svými skoro 190 centimetry je Robert Maillet těžko k přehlédnutí. Urostlý herec hraje v PERCYM JACKSONOVI: MOŘI NESTVŮR dvě role, ale publikum neuvidí jeho tvář ani v případě […]
  • Percy Jackson: Moře nestvůr - „MOŘE NESTVŮR” NA MOŘI/KOSTÝMY NA CESTU5. srpna 2013 Percy Jackson: Moře nestvůr - „MOŘE NESTVŮR” NA MOŘI/KOSTÝMY NA CESTU „MOŘE NESTVŮR” NA MOŘI Po příjezdu do New Orleans v Louisianě se štáb přesunul k jezeru Pontchartrain, kousek severně od města, kde pokračoval v dalším natáčení. Když Luke spolu […]
  • Percy Jackson: Moře nestvůr - STAVBA TÁBORA POLOKREVNÝCH A OSTATNÍCH MAGICKÝCH SCÉN5. srpna 2013 Percy Jackson: Moře nestvůr - STAVBA TÁBORA POLOKREVNÝCH A OSTATNÍCH MAGICKÝCH SCÉN Na vybudování fantastického mytologického světa PERCYHO JACKSONA: MOŘE NESTVŮR pracoval výtvarník Claude Paré, tři návrháři scény a armáda umělců, tesařů, malířů a architektů. Ti […]
  • Percy Jackson: Moře nestvůr - TAXI Z PEKLA5. srpna 2013 Percy Jackson: Moře nestvůr - TAXI Z PEKLA Percyho cesta za Zlatým rounem začíná v okamžiku, kdy Annabeth zavolá taxi – uprostřed lesa – a taxi se najednou odkudsi zničehonic objeví. Taxi řídí Šedé sestry, tři čarodějnice, které […]
  • Percy Jackson: Moře nestvůr5. srpna 2013 Percy Jackson: Moře nestvůr Percy Jackson se necítí jako hrdina. Tento pololidský syn Poseidona – řeckého boha moře – jednou zachránil svět, ale teď si pomalu začíná myslet, že to možná byla jen velká klika. Náhodou […]
  • Ostrov - Ani vynikající, ani špatný... Prostě nešťastný.12. listopadu 2018 Ostrov - Ani vynikající, ani špatný... Prostě nešťastný. Michael Bay je jedním z mála filmových tvůrců, kteří to umí pořádně (a kolikrát až nezdravě) rozjet. Tam, kde se ostatní spoléhají na rychlostní stupeň číslo dvě či tři, tam už má Bay […]
  • Ostrov - Ewan McGregor a Scarlett Johansson si zachraňují svůj kloní život22. června 2019 Ostrov - Ewan McGregor a Scarlett Johansson si zachraňují svůj kloní život Dva klony (báječný Ewan McGregor a sladká Scarlett Johannson) utíkají z chovné stanice, kde si bohatí a mocní světa roku 2019 uskladňují své „životní pojistky“. Přitom se dostávají do […]
  • Pixely (Pixels) - 60 %28. července 2015 Pixely (Pixels) - 60 % Je rok 1982 a právě se otevírá nová videoherna v městečku, kde žijí dva nerozluční kamarádi Sam Brenner a Will Cooper. I oni jsou nadšenci do videoher, zvláště Sam, který je tak úspěšný, […]
  • Noe - 50 %30. března 2014 Noe - 50 % Starostlivý otec Noe (Russell Crowe) se o svou rodinu umí postarat, a když je potřeba, dokáže ji ubránit i před nebezpečím. Mouše by neublížil, ale zlé lidí dokáže udolat bez ohledu na […]