Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Per-Zeus: Cizáci útočí aneb 40 stránek a dost

Per-Zeus: Cizáci útočí aneb 40 stránek a dost

S hrou X COMem nebo­li UFO: Nepřítel nezná­mý od Microprose jsem strá­vil něko­lik vel­mi plod­ných her­ních let, vím napros­to přes­ně, jak fun­gu­je její sys­tém a co všech­no obsa­hu­je, mno­hé pasá­že si pama­tu­ju dodnes. Stejně tak jsem o romá­nu sly­šel dost zka­zek už před jeho vydá­ním a četl i něja­ké ukáz­ky.

Nakonec se ale vzdá­vám na 40. strán­ce…

Pokud by kni­ha byla o jakém­ko­li ději spo­je­ném s X-Comem a inva­zí cizá­ků na Zemi, neměl bych s ní zřej­mě pro­blém. Jenže tahle zále­ži­tost je totál­ní prů­ser jak for­mou, tak dějem – kte­rý totiž v prv­ní řadě nee­xis­tu­je.

Představte si situ­a­ci, kdy máte poměr­ně širo­ký záběr toho, co zkou­má­te, čte­te a čím se zabý­vá­te – mate­ma­ti­ka, fyzi­ka, eso­te­ri­ka, filo­so­fie, výkla­dy snů, his­to­rie. Pak vás napad­ne napsat pří­běh pod­le hry, jen­že ho začne­te psát do jed­no­ho sou­bo­ru se vše­mi před­cho­zí­mi téma­ty a ská­če­te mezi tím bez ohle­du na jakou­ko­li logi­ku nebo stav­bu tak, jak se zrov­na vyspí­te a co vás zrov­na napad­ne.

Na prv­ních strán­kách se doví­dá­me o NBN, nuk­le­ár­ní bitvě náro­dů, kte­rá byla jen tak mimo­cho­dem asi spo­je­na s neú­spěš­nou sna­hou zlik­vi­do­vat UFO. Nějaký leto­po­čet, kdy se udá­los­tí ode­hrá­va­jí, je zmí­něn jen tak bokem o cca 5 strá­nek poz­dě­ji poté, co autor cito­val z taj­ných sou­bo­rů směs­ku tech­nic­kých infor­ma­cí o pro­jek­tu pro­ti cizá­kům. Furt není jas­ný, co se vlast­ně sta­lo, co se momen­tál­ně děje, co se má dít dál a ten­to stav zůstá­vá i nadá­le. Půvabně neši­kov­né je to, jak autor pra­cu­je s temí­nem UFO jako s pod­stat­ným jmé­nem, niko­li zkrat­kou. Hned v ano­ta­ci je zmí­ně­no UFO jako mateř­ská loď z vesmí­ru. Jen že UFO je nei­den­ti­fi­ko­va­ný léta­jí­cí před­mět (Unidentified Flying Object), tak­že pokud je popsán jako mateř­ská loď, už to není UFO, sor­ry…

Pak už začne stří­dá­ní nic­ne­ří­ka­jí­cích dení­ko­vých zázna­mů jaké­ho­si nezná­mé­ho pro­ta­go­nis­ty (jmé­no nezná­me a je to ich for­ma), jeho snů (totál­ní dadais­mus moti­vů, pro­stře­dí a úvah od Einsteina přes Osirise až po šama­nis­mus) a občas­né dia­lo­gy s jakým­si veli­te­lem a jakým­si pro­fe­so­rem.

Ano, děj a motiv je shr­nut v ano­ta­ci kni­hy. Ale dopr­de­le tohle má bejt jas­ně řeče­ný a zna­tel­ný hlav­ně uvnitř!

Děj? Vývoj? Pohyb od něče­ho k něče­mu nebo aspoň jed­na scé­na dáva­jí­cí nějak reál­ně smy­sl? Prosím, aspoň atom…ne. Většinu mís­ta zabí­ra­jí eso­te­ric­ké a dal­ší úva­hy, tak­že člo­věk má pocit, že obál­ka a obsah kni­hy si napros­to nero­zu­mí, a má prav­du. Je to stej­né jako kou­pit si v krá­mě kuchař­ku a najít tam šes­tý díl Harryho Pottera svá­za­ný vzhů­ru noha­ma, pří­pad­ně nao­pak.

Čistě for­mál­ně chy­bí odsa­ze­ní odstav­ců, vydě­le­ní pří­mé řeči, najdou se i napros­to nové ter­mí­ny (odbor­ky­ně mís­to odbor­ni­ce), a dal­ší a dal­ší.

Pokorná Vrbo, roz­mys­li se v prv­ní řadě, CO chceš vlast­ně psát…
Jedna za obálku…ta je napros­to fan­tas­tic­ká a nedě­la­la by ostu­du snad žád­né­mu auto­ro­vi mili­ta­ry sci­fi. O to víc zamr­zí vnitřek.

PS: Až po del­ší době od hod­no­ce­ní na DK a CBDB jsem si vši­ml, že si autor obě své kni­hy –  tedy Per-Zea i Placen za život – sám obo­do­val pěti hvěz­dič­ka­mi pod nic­kem mazil78. To už jsou lep­ší fake­o­vé pro­fi­ly…

Note: There is a rating embed­ded within this post, ple­a­se visit this post to rate it.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,99205 s | počet dotazů: 251 | paměť: 56714 KB. | 29.06.2022 - 12:09:05