Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Peníze > Peníze nám ničí sny

Peníze nám ničí sny

img a310423 w1682 t1521363947

V téhle době se pla­tí za všech­no. Děti chtě­jí cho­dit do růz­ných krouž­ků a věno­vat se tře­ba spor­tu a tohle všech­no něco sto­jí.
Naše finan­ce jsou sou­čás­tí živo­ta nás všech. Snažíme se šet­řit si na dovo­le­nou nebo něja­kou věc, kte­rá se nám líbí, ale pak se nám poka­zí led­nič­ka a musí­me si kou­pit novou.
stočené bankovky
Nejhorší je ale pla­tit si za vzdě­lá­ní. Vezměte si, že máte něja­ký sen, tře­ba stát se novi­nář­kou a chce­te jít na střed­ní ško­lu, kte­rá je na žur­na­lis­ti­ku zamě­ře­ná. Většina tako­vých střed­ních škol býva­jí ale sou­kro­mé a pla­tí se tam neho­ráz­né pení­ze. Většinou se to pohy­bu­je kolem dva­ce­ti tisíc za rok. Platí se to kaž­dý měsíc tak to nevy­pa­dá tak hrůz­ně jako roč­ní cena, ale není to jedi­ná věc, kte­rá se pla­tí. Někdo nebyd­lí pří­mo v tom měs­tě, kde tako­vá ško­la je, a tak musí jít na inter­nát. Za inter­nát se pla­tí obdob­né pení­ze, a to tam ješ­tě není zapo­čí­ta­né ani jíd­lo. Můžete si ho brát z domu, ale vět­ši­na inter­ná­tů nejsou tak dob­ře zaří­ze­na abys­te si jíd­lo moh­li ohřát.
Bývají i spo­leč­né kou­pel­ny, což pro dív­ky není moc potě­šu­jí­cí, a tak jsou vět­ši­nou nešťast­né. Stát finan­cu­je sil­ni­ce a chod­ní­ky, kte­ré jsou v pořád­ku, mís­to toho, aby zre­no­vo­val inter­nát nebo ško­ly, aby se tam stu­den­ti cíti­li lépe.
euro a kalkulačka
Takže vlast­ně pla­tí­te za ško­lu, inter­nát, jíd­lo a ješ­tě učeb­ni­ce, kte­ré sko­ro na ško­lách stu­den­ti ani nepo­u­ží­va­jí. Máme ale našim dětem ode­přít jejich sny? Chtějí v živo­tě něco doká­zat a rodi­če se jim sna­ží ve všem vyho­vět, i kdy­by si měli brát půjč­ky. Z těch peněz, co za sou­kro­mou ško­lu pla­tí­te ani nic nemá­te. Každá sou­kro­má ško­la vám řek­ne, že za tyhle pení­ze, co měsíč­ně pla­tí­te, vám kupu­jí seši­ty, učeb­ni­ce, růz­né kníž­ky, pla­tí kino nebo něja­ké před­náš­ky, ale vůbec to není prav­da. Škola vás chce jen nalá­kat abys­te u nich stu­do­va­li a pla­ti­li, ale vět­ši­nu z těch­to vyjme­no­va­ných věcí si zapla­tí­te sami ješ­tě během stu­dia.
prasátko na mince
Každý si má plnit své sny, a i když to sto­jí hod­ně peněz, vět­ši­nou si to spl­ní­te. Hlavně když se jed­ná o stu­do­vá­ní, což je pro život vel­mi důle­ži­té!

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,48353 s | počet dotazů: 240 | paměť: 53841 KB. | 04.08.2021 - 20:24:04