Kritiky.cz > Recenze knih > Pelikánová Karla: Hravě, zdravě, bezlepkově

Pelikánová Karla: Hravě, zdravě, bezlepkově

Chutne
Chutne
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nebýt malabsorč­ní­ho syn­dro­mu (poru­chy vstře­bá­vá­ní živin a důle­ži­tých sta­veb­ních látek), vyvo­la­né­ho dlou­ho­tr­va­jí­cí celi­a­kií (aler­gií na lepek), zřej­mě by Karla Pelikánová o vařeč­ku neza­va­di­la a v kuchy­ni by trá­vi­la dobu nezbyt­ně nut­nou. S hes­lem všech­no zlé je k něče­mu dob­ré, se po měsí­ci na rýži, jogur­tech, čoko­lá­dě a ovocno-zeleninových šťá­vách roz­hod­la se gur­mán­sky neod­bý­vat. Ale začít vařit zdra­vě, chut­ně a hlav­ně bezlep­ko­vě. Že to jde, před­ved­la v kuchař­ce jed­no­du­chých bezlep­ko­vých recep­tů, po kte­rých, jak píše „se bude­te moci utlouct“.

Brožovaná kni­ha, kte­rou vyda­lo nakla­da­tel­ství Grada, není kuchař­kou v pra­vém slo­va smys­lu. „Kromě desít­ky růz­ných recep­tů na zdra­vá, nená­roč­ná, bezlep­ko­vá jíd­la zde najde­te i poví­dá­ní o jed­not­li­vých potra­vi­nách a jejich pozi­tiv­ním dopa­du na náš orga­nis­mus. Dočtete se tu o super­po­tra­vi­nách, obi­lo­vi­nách, luš­tě­ni­nách, samo­zřej­mě o ovo­ci a zele­ni­ně, mléč­ných pro­duk­tech a raw stra­vě, kte­rá je obzvláš­tě v posled­ních letech hod­ně tren­dy,“ před­sta­vu­je svou prvo­ti­nu Karla Pelikánová. Autorce je věno­vá­na jed­na kapi­to­la, v níž popi­su­je život­ní peri­pe­tie, kte­ré ji při­mě­ly ke změ­ně stra­vo­va­cích návy­ků a k napsá­ní kuchař­ky.

Pelikánová si nehra­je na šéf­ku­cha­ře, ke kuchy­ni při­stu­pu­je s poko­rou, leh­kos­tí, hra­vos­tí a zce­la naro­vi­nu při­zná­vá, že i přes to, že má k dis­po­zi­ci skvě­lé suro­vi­ny a nau­či­la se vařit chut­né pokr­my, občas se jí zastesk­ne po čer­stvém, voňa­vém chle­bu.

Kuchařka je vodít­kem i pro ty, kte­rým byla celi­a­kie dia­gnos­ti­ko­vá­na tepr­ve nedáv­no  - dozví­te se totiž jak a kde naku­po­vat, jaké pomoc­ní­ky si poří­dit do kuchy­ně a hlav­ně zís­ká­te „záso­bár­nu“ něko­li­ka desí­tek recep­tů na rych­lá a chut­ná jíd­la z bezlep­ko­vých obi­lo­vin, zele­ni­ny, bram­bor, luš­tě­nin, vajec, ovo­ce a také recep­ty na fre­še a koktej­ly.

Po pár slo­vech na úvod se čte­nář sezná­mí s oso­bou autor­ky a její moti­va­cí.  V kapi­to­le Moje kuchy­ně Pelikánová radí, jaké suro­vi­ny k vaře­ní pou­ží­vá. Sympatické je, že nebrá­ní při­znat pou­ží­vá­ní dochu­co­va­del nebo závis­los­ti na čoko­lá­dě. „Většinou dochu­co­va­dla nepo­u­ží­vám, někte­ré pokr­my se bez jich však neo­be­jdou. Ve své špajz­ce pro všech­ny pří­pa­dy ucho­vá­vám jableč­ný ocet, kte­rý obsa­hu­je širo­ké spek­trum zdra­ví důle­ži­tých látek, pomá­há lep­ší­mu zaží­vá­ní a povzbu­zu­je meta­bo­lis­mus. Dále pak ocet bal­sa­mi­co, kte­rý zpes­t­ří chuť zejmé­na zele­ni­no­vých salá­tů, a vin­ný ocet, po kte­rém sahám, když je potře­ba jíd­lo oži­vit vínem, kte­ré doma zpra­vi­dla nemám. Mezi moje dal­ší oblí­be­ná dochu­co­va­dla pat­ří sójo­vá omáč­ka a chil­li omáč­ka, kte­ré doda­jí jídlům ten správ­ný říz.“ Pelikánová také při­zná­vá, že hou­by zásad­ně nesbí­rá, ale ráda jí a že dří­ve luš­tě­ni­ny v obcho­dě míje­la, zatím­co teď si bez nich svůj život nedo­ve­de před­sta­vit. Autorka hod­no­tí suro­vi­ny i co do ceny a kva­li­ty. Taktéž v pří­pa­dě kuchyň­ských pomů­cek, kdy se dokon­ce dozví­te, jaký kon­krét­ní smo­o­thie mixér nebo kuchyň­ský robot pou­ží­vá (že by skry­tá rekla­ma?). V kapi­to­le Kde naku­pu­ji Pelikánová uvá­dí seznam obcho­dů, respek­ti­ve inter­ne­to­vých e-shopů, v nichž lez sehnat suro­vi­ny, z nichž vaří (pro­to­že hle­dat tře­ba karo­bo­vý prá­šek v kla­sic­kých potra­vi­nách by bylo jako hle­dat jehlu v kup­ce sena).

Po takřka čty­ři­ce­tistrán­ko­vém úvo­du při­jde na řadu sedm­de­sát stran samot­ných recep­tů. Už prv­ní pod­ka­pi­to­la s názvem Obiloviny napo­ví­dá, že aler­gi­ci na lepek se nemu­sí vzdá­vat peče­ní ani peči­va. Naopak, autor­ka čte­ná­ři při­bli­žu­je pro mno­hé zatím nezná­mý svět mouk – pokr­my lze při­pra­vo­vat napří­klad z kašta­no­vé nebo čiro­ko­vé mou­ky.

Po kapi­to­le recep­tů se Kala Pelikánová se čte­ná­ři lou­čí pár slo­vy na závěr: „Se sil­nou vůlí doká­že­te coko­li“ a „Následujte mě“.

Publikace je napsá­na sro­zu­mi­tel­ně, pro­to ji lze dopo­ru­čit nejen do poli­ček kuchy­ní celi­a­ků, ale i těch, kte­ří před žit­nou nebo pše­nič­nou mou­kou rádi dají před­nost mou­kám bezlep­ko­vým nebo těch, kte­ří by chtě­li svo­ji kuchy­ni ozvlášt­nit nový­mi suro­vi­na­mi a nápa­di­tý­mi recep­ty.


 • Formát / stran: 14×21 cm, 112 stran
 • Datum vydá­ní: 17.05.2016
 • Katalogové čís­lo: 63507
 • ISBN: 978-80-271-0111-5

Kniha ke kou­pi na Grada.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Altaïr komiks – #00926. září 2016 Altaïr komiks – #009 Posted in Komiks
 • Prisma – aj priemerný záber sa stane umením29. července 2016 Prisma – aj priemerný záber sa stane umením Fotografická aplikácia Prisma zaútočila na konkurenciu a poľahky sa dostala na popredné miesta – medzi TOP iOS aplikácie v kategórii fotografie. Po megaúspechu si výrobcovia dali za cieľ […] Posted in Zajímavosti
 • Pokrok nezastavíš8. února 2019 Pokrok nezastavíš Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
 • Kong: Ostrov lebek (2017)14. března 2017 Kong: Ostrov lebek (2017) Zábavnější dobrodružnější výpravu nenajdete.Kong má výhodu, že má velmi dobrý herecký cásting, což se o konkurenčních blockbusterech příliš říct nedá.Tom Hiddleston je sympatický klaďas, […] Posted in Krátké recenze
 • Poslední království: Sedm králů musí zemřít15. dubna 2023 Poslední království: Sedm králů musí zemřít Netflix udělal fanouškům radost. Po skončení nejlepšího seriálu na téma Vikingů se rozhodli natočit ještě rozlučkový film a věřím, že všichni fanoušci Uthreda si tohle užili. Last […] Posted in Krátké recenze
 • Luk13. dubna 2006 Luk Jihokorejský "drsňák" Kim Ki-duk nám představuje svůj zatím poslední (v pořadí již dvanáctý) film, jenž nese režisérův klasický výstřední rukopis, avšak mírně vybočuje z jeho zajetých […] Posted in Filmové recenze
 • Zombik – 862. června 2019 Zombik – 86 Posted in Komiks
 • #19 - Kočičí lidé (1942)15. července 2019 #19 - Kočičí lidé (1942) Klasický horor, který je velmi slibným přechodem mezi vlnou universalovských hororů 30. a 40. let a moderním hororem, jehož dějiny se začínají psát zhruba od roku 1950. S hororovými […] Posted in 101 nejlepších hororů
 • První republika24. srpna 2018 První republika Videa z novinářské konference 23. 8. […] Posted in Videa
 • Remake legendární střílečky System Shock se ukazuje v celé...27. února 2021 Remake legendární střílečky System Shock se ukazuje v celé... Remake legendární střílečky System Shock se ukazuje v celé své kráse. Vyjít má už letos v létě, mezitím si hráči mohou vyzkoušet nové demo. System Shock se bude pro PC (Steam, Epic Games […] Posted in Krátké herní aktuality

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,31280 s | počet dotazů: 261 | paměť: 61698 KB. | 26.09.2023 - 20:38:37