Kritiky.cz > Recenze knih > Pelikánová Karla: Hravě, zdravě, bezlepkově

Pelikánová Karla: Hravě, zdravě, bezlepkově

Chutne

Nebýt malabsorč­ní­ho syn­dro­mu (poru­chy vstře­bá­vá­ní živin a důle­ži­tých sta­veb­ních látek), vyvo­la­né­ho dlou­ho­tr­va­jí­cí celi­a­kií (aler­gií na lepek), zřej­mě by Karla Pelikánová o vařeč­ku neza­va­di­la a v kuchy­ni by trá­vi­la dobu nezbyt­ně nut­nou. S hes­lem všech­no zlé je k něče­mu dob­ré, se po měsí­ci na rýži, jogur­tech, čoko­lá­dě a ovocno-zeleninových šťá­vách roz­hod­la se gur­mán­sky neod­bý­vat. Ale začít vařit zdra­vě, chut­ně a hlav­ně bezlep­ko­vě. Že to jde, před­ved­la v kuchař­ce jed­no­du­chých bezlep­ko­vých recep­tů, po kte­rých, jak píše „se bude­te moci utlouct“.

Brožovaná kni­ha, kte­rou vyda­lo nakla­da­tel­ství Grada, není kuchař­kou v pra­vém slo­va smys­lu. „Kromě desít­ky růz­ných recep­tů na zdra­vá, nená­roč­ná, bezlep­ko­vá jíd­la zde najde­te i poví­dá­ní o jed­not­li­vých potra­vi­nách a jejich pozi­tiv­ním dopa­du na náš orga­nis­mus. Dočtete se tu o super­po­tra­vi­nách, obi­lo­vi­nách, luš­tě­ni­nách, samo­zřej­mě o ovo­ci a zele­ni­ně, mléč­ných pro­duk­tech a raw stra­vě, kte­rá je obzvláš­tě v posled­ních letech hod­ně tren­dy,“ před­sta­vu­je svou prvo­ti­nu Karla Pelikánová. Autorce je věno­vá­na jed­na kapi­to­la, v níž popi­su­je život­ní peri­pe­tie, kte­ré ji při­mě­ly ke změ­ně stra­vo­va­cích návy­ků a k napsá­ní kuchař­ky.

Pelikánová si nehra­je na šéf­ku­cha­ře, ke kuchy­ni při­stu­pu­je s poko­rou, leh­kos­tí, hra­vos­tí a zce­la naro­vi­nu při­zná­vá, že i přes to, že má k dis­po­zi­ci skvě­lé suro­vi­ny a nau­či­la se vařit chut­né pokr­my, občas se jí zastesk­ne po čer­stvém, voňa­vém chle­bu.

Kuchařka je vodít­kem i pro ty, kte­rým byla celi­a­kie dia­gnos­ti­ko­vá­na tepr­ve nedáv­no  - dozví­te se totiž jak a kde naku­po­vat, jaké pomoc­ní­ky si poří­dit do kuchy­ně a hlav­ně zís­ká­te „záso­bár­nu“ něko­li­ka desí­tek recep­tů na rych­lá a chut­ná jíd­la z bezlep­ko­vých obi­lo­vin, zele­ni­ny, bram­bor, luš­tě­nin, vajec, ovo­ce a také recep­ty na fre­še a koktej­ly.

Po pár slo­vech na úvod se čte­nář sezná­mí s oso­bou autor­ky a její moti­va­cí.  V kapi­to­le Moje kuchy­ně Pelikánová radí, jaké suro­vi­ny k vaře­ní pou­ží­vá. Sympatické je, že nebrá­ní při­znat pou­ží­vá­ní dochu­co­va­del nebo závis­los­ti na čoko­lá­dě. „Většinou dochu­co­va­dla nepo­u­ží­vám, někte­ré pokr­my se bez jich však neo­be­jdou. Ve své špajz­ce pro všech­ny pří­pa­dy ucho­vá­vám jableč­ný ocet, kte­rý obsa­hu­je širo­ké spek­trum zdra­ví důle­ži­tých látek, pomá­há lep­ší­mu zaží­vá­ní a povzbu­zu­je meta­bo­lis­mus. Dále pak ocet bal­sa­mi­co, kte­rý zpes­t­ří chuť zejmé­na zele­ni­no­vých salá­tů, a vin­ný ocet, po kte­rém sahám, když je potře­ba jíd­lo oži­vit vínem, kte­ré doma zpra­vi­dla nemám. Mezi moje dal­ší oblí­be­ná dochu­co­va­dla pat­ří sójo­vá omáč­ka a chil­li omáč­ka, kte­ré doda­jí jídlům ten správ­ný říz.“ Pelikánová také při­zná­vá, že hou­by zásad­ně nesbí­rá, ale ráda jí a že dří­ve luš­tě­ni­ny v obcho­dě míje­la, zatím­co teď si bez nich svůj život nedo­ve­de před­sta­vit. Autorka hod­no­tí suro­vi­ny i co do ceny a kva­li­ty. Taktéž v pří­pa­dě kuchyň­ských pomů­cek, kdy se dokon­ce dozví­te, jaký kon­krét­ní smo­o­thie mixér nebo kuchyň­ský robot pou­ží­vá (že by skry­tá rekla­ma?). V kapi­to­le Kde naku­pu­ji Pelikánová uvá­dí seznam obcho­dů, respek­ti­ve inter­ne­to­vých e-shopů, v nichž lez sehnat suro­vi­ny, z nichž vaří (pro­to­že hle­dat tře­ba karo­bo­vý prá­šek v kla­sic­kých potra­vi­nách by bylo jako hle­dat jehlu v kup­ce sena).

Po takřka čty­ři­ce­tistrán­ko­vém úvo­du při­jde na řadu sedm­de­sát stran samot­ných recep­tů. Už prv­ní pod­ka­pi­to­la s názvem Obiloviny napo­ví­dá, že aler­gi­ci na lepek se nemu­sí vzdá­vat peče­ní ani peči­va. Naopak, autor­ka čte­ná­ři při­bli­žu­je pro mno­hé zatím nezná­mý svět mouk – pokr­my lze při­pra­vo­vat napří­klad z kašta­no­vé nebo čiro­ko­vé mou­ky.

Po kapi­to­le recep­tů se Kala Pelikánová se čte­ná­ři lou­čí pár slo­vy na závěr: „Se sil­nou vůlí doká­že­te coko­li“ a „Následujte mě“.

Publikace je napsá­na sro­zu­mi­tel­ně, pro­to ji lze dopo­ru­čit nejen do poli­ček kuchy­ní celi­a­ků, ale i těch, kte­ří před žit­nou nebo pše­nič­nou mou­kou rádi dají před­nost mou­kám bezlep­ko­vým nebo těch, kte­ří by chtě­li svo­ji kuchy­ni ozvlášt­nit nový­mi suro­vi­na­mi a nápa­di­tý­mi recep­ty.


 • Formát / stran: 14×21 cm, 112 stran
 • Datum vydá­ní: 17.05.2016
 • Katalogové čís­lo: 63507
 • ISBN: 978-80-271-0111-5

Kniha ke kou­pi na Grada.cz.

 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […] Posted in Recenze knih
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […] Posted in Recenze knih
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
 • Špalíček českých pohádek2. března 2018 Špalíček českých pohádek Rádi byste měli pohromadě v jedné knížce výběr českých pohádek od různých autorů? Máte rádi české klasické pohádky od Karla Jaromíra Erbena, Boženy Němcové, Františka Bartoše, Jasna Drdy, […] Posted in Recenze knih
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […] Posted in Recenze knih
 • 7 let den po dni s Lénou Brauner23. prosince 2017 7 let den po dni s Lénou Brauner V polovině prosince se v podzemním foyer pražského Divadla Komedie uskutečnil křest knihy 7 let den po dni s Lénou Brauner. Pětadvacetiletá étericky působící výtvarnice vytvořila na námět […] Posted in Recenze knih
 • NEOTVÍREJ TUHLE KNIHU. Přečti si něco jiného!31. srpna 2018 NEOTVÍREJ TUHLE KNIHU. Přečti si něco jiného! Každý ví, že nejlépe chutná zakázané ovoce, a ani tady to není výjimkou. Tahle kniha od australského rozhlasového hlasatele a komika Andyho Leea pobaví doslova všechny věkové […] Posted in Recenze knih
 • Cukrfree kuchařka – Janina Černá24. ledna 2017 Cukrfree kuchařka – Janina Černá Cukr – součást našich životů, úžasná chuť, která vás dostane do dobré nálady a zbaví stresu. Sladká chuť jahod, zmrzliny, zákusku, která se vám rozplývá na jazyku… Pokud se rozhodnete jít […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...