Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze > Peklo s princeznou

Peklo s princeznou

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Peklo s prin­cez­nou je nová čes­ká rodin­ná pohád­ka, kte­rá bude v kinech od 29.1.2009. V hlav­ních rolích bude­te mít mož­nost vidět spous­ty zná­mích tvá­ří jako např. Jiřího Mádla, Zlatu Adamovskou, Václava Vydru a tak podob­ně...

A jako v kaž­dé pohád­ce zde nalez­ne­te také prin­cez­nu, prin­ce, krá­le, vod­ní­ka, čer­ta, a mno­ho dal­ších postav, ať už hlav­ních,  nebo ved­lej­ších. Celá podí­va­ná je o jed­né prin­cezně, kte­rá má jmé­no Aneta a musí se vdá­vat  i přes­to, že nechce, za jed­no­ho neši­kov­né­ho prin­ce Jeronýma.

A to vše kvů­li otci, kte­rý kdy­si zaslí­bil prin­cez­nu Anetu za ochra­nu jeho krá­lov­ství. A pokud by si prin­cez­na Aneta prin­ce Jeronýma nevza­la, zna­me­na­lo by to poru­še­ní sli­bu a byla by vyhlá­še­na vál­ka, což ovšem král  nechtěl. A tak se tedy začlo špe­ku­lo­vat jak prin­cez­nu Anetu zachrá­nit, bez toho, aniž by poru­šil král slib, kte­rý dal.
Když tu náh­le krá­le Leopolda napad­ne geni­ál­ní nápad. Všem řekl, že se o prin­cez­nu Anetu začal uchá­zet Lucifer a dou­fal, že se princ Jeroným bude prin­cez­nu Anetu před luci­fe­rem bát zachrá­nit a tak tedy svat­ba, kte­rá by se měla pořá­dat, se pořá­dat nebu­de. A jeli­kož se bál, že by chtěl někdo Anetu zachra­ňo­vat, nechal ve starém téměř zbo­ře­ném mlýně vybu­do­vat peklo. Ovšem, ale král netu­šil, jaký hněv může v pra­vém pekle způ­so­bit.

Peklo s prin­cez­nou si urči­tě nenech­te ujít, jeli­kož má pěk­ný děj, kte­rý se vám urči­tě bude líbit, tedy pokud rádi sle­du­je­te kla­sic­ké čes­ké pohád­ky. Myslím, že těch pár korun inves­to­vat do líst­ku do kina se urči­tě opla­tí, pro­to­že nebu­de­te lito­vat. Tento titul si vás urči­tě zís­ká, a pokud vyra­zí­te do kina na pre­mi­é­ru s přá­te­li, či rodi­nou, urči­tě si po pro­jek­ci bude­te mít o čem poví­dat.

Určitě si na Peklo s prin­cez­nou zajdě­te do kina, jeli­kož kaž­dá čes­ká pohád­ka má něja­ké to svo­je kouz­lo...

Naše hod­no­ce­ní: 

6

Podobné člán­ky

Recenze: Doba ledo­vá 3: Úsvit dino­sau­rů

Recenze: JCVD

Recenze: Válka Nevěst

Recenze: Chlapec v pru­ho­va­ném pyža­mu

Recenze: Monstra vs Vetřelci 3D

Recenze: Marley a já

Recenze: Sedm živo­tů

Recenze: Pochyby

Recenze: Strážci - Watchmen

Recenze: Milionář z cha­tr­če

Pro mož­nost psa­ní komen­tá­řů se při­hlaš­te nebo zare­gis­truj­te.
28. January 2009 - 18:49 — Michal Kubátko


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,85750 s | počet dotazů: 242 | paměť: 58056 KB. | 08.08.2022 - 15:22:06