Kritiky.cz > Recenze knih > Pekárna s vůní skořice

Pekárna s vůní skořice

Skorice

Skořicový šnek, peči­vo typic­ké pro Skandinávii, poma­lu ale jis­tě zdo­mác­něl i u nás. Cítíte tu omam­nou vůni a slad­kou chuť, kte­rá se roz­plý­vá na jazy­ku? Uvařte si šálek kávy, zakous­ně­te do šne­ka a ote­vře­te kni­hu Ruth Kvarnström – Jonesové Pekárna s vůni sko­ři­ce a vaše mysl odplu­je o stov­ky kilo­me­t­rů dále na sever, kde vás pohl­tí novo­do­bý pří­běh Rome a Julie. Znáte lep­ší pro­gram na jar­ní večer?

Pekarna

Lovisa stej­ně jako všich­ni mla­dí lidé zatou­ží poznat svět. Opouští rod­né měs­to a vydá­vá se na zku­še­nou do Londýna, odkud si kro­mě nových zážit­ků po pár letech při­ve­ze i zlo­me­né srd­ce, kte­ré hod­lá vylé­čit poby­tem ve svém rod­ném měs­teč­ku kde­si ve Švédsku. Milovaná babič­ka jí odká­za­la pekár­nu na náměs­tí a Lovisa začí­ná uva­žo­vat o jejím opě­tov­ném zpro­voz­ně­ní, pro­to­že kaž­dé malo­měs­to si zaslou­ží mít svůj obchod, ze kte­ré­ho se line slad­ké vůně na desít­ky met­rů dale­ko.  Splní si hlav­ní hrdin­ka svůj sen nebo se jí do ces­ty posta­ví pře­káž­ky, kte­ré ji donu­tí vzdát?

Klan míst­ní vliv­né rodi­ny si na pekár­nu brou­sí zuby a nehod­lá ji jen tak pře­ne­chat něko­mu, kdo už zapo­mněl, jak věci v měs­teč­ku fun­gu­jí a kdo je zde vliv­ný a moc­ný. Z boje, kte­rý se zdá být pře­dem pro­hra­ný, se však může zro­dit i nová křeh­ká lás­ka, o níž se vypla­tí bojo­vat stej­ně urput­ně.

Pekárna s vůní sko­ři­ce nabí­zí zejmé­na čte­nář­kám pří­běh plný intrik, lás­ky a napě­tí. Vyprávění se ode­hrá­vá sou­čas­ně ve dvou rovi­nách, kdy jed­na popi­su­je sou­čas­nost a dru­há se vra­cí do minu­los­ti, pro­to­že bez její zna­los­ti bychom se v pří­bě­hu neo­be­šli. Zakázaná lás­ka, neman­žel­ské dítě, milo­va­ná a milu­jí­cí chů­va,… Podvody, intri­ky, poma­te­ní mys­li a vykon­stru­o­va­né lži. To vše spo­lu doko­na­le ladí v jeden celek, kde není nou­ze o pře­kva­pe­ní a neče­ka­né zvra­ty. Kniha pře­sa­hu­je žánr čer­ve­né knihov­ny a při­ná­ší i záplet­ku lehce detek­tiv­ní. Najdete v ní všech­no, co lze od romá­nu urče­né­ho ženám oče­ká­vat. Romantikou začí­ná a roman­ti­kou i kon­čí. Nabízí pří­jem­ný oddych v době, kte­rá je plná váž­ných témat a ale­spoň malý únik z všed­no­den­ní rea­li­ty před­sta­vu­je víta­nou změ­nu.

Ruku na srd­ce, kte­rá z nás občas v před­sta­vách netou­ží po prin­ci, kte­rý by ani nemu­sel mít bílé­ho koně. Pekárna s vůní sko­ři­ce nabí­zí legál­ní mož­nost, jak se ale­spoň chví­li dostat za hra­ni­ce běž­ných dnů a povin­nos­tí a ale­spoň malič­ko si užít.


 

  • Název kni­hy               Pekárna s vůní sko­ři­ce
  • Autor                          Ruth Kvarnström - Jonesová
  • Nakladatelství            Metafora (Grada Publishing)
  • Místo vydá­ní              Praha
  • Rok vydá­ní                 2021
  • Vydání (1., 2. atd.)     1.
  • Počet stran                  406
  • ISBN/EAN                 978-80-7625-156-4

Fotka od Marina PershinaPixabay

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,03060 s | počet dotazů: 210 | paměť: 54324 KB. | 19.04.2021 - 01:42:45
X