Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Pekáč buchet - lehké, vtipné, romantické čtení plné výtečných receptů

Pekáč buchet - lehké, vtipné, romantické čtení plné výtečných receptů

Pekac
Pekac

Milujete čte­ní romá­nů a jíd­lo? Vaříte rádi a jíte? Spojte to co oprav­du milu­je­te. Do rukou se mě dosta­la výbor­ná kni­ha plná humo­ru, vti­pu, roman­ti­ky i dob­ré­ho jíd­la. Chcete se inspi­ro­vat a uva­řit si jehně­čí kot­let­ky s hou­ba­mi, kopři­vo­vé vege­ta­ri­án­ské kari či upéct pekáč těch nej­vo­ňa­věj­ších buchet? Tak nevá­hej­te a pusť­te se do čte­ní i peče­ní. Rozhodně nebu­de­te lito­vat. 

Klára a Matouš jsou hlav­ní posta­vy vtip­né­ho a para­dox­ně smut­né­ho pří­bě­hu. Oba jsou napros­to z odliš­né­ho svě­ta, kaž­dý žijí­cí jiným živo­tem a pro něco jiné­ho. Klára je expert­ka na vaře­ní, pra­cu­je v časo­pi­se Stella. Takže milu­je jak pří­pra­vu, tak kon­zu­ma­ci  skvě­lé­ho jíd­la i prá­ci jako blo­ger­ka a redak­tor­ka. Naprosto pohy­bo­vý anti­ta­lent. Pohyb pros­tě nesná­ší. Matouš je adre­na­li­no­vý spor­to­vec, kte­rý leze po horách a zmrz­lých ledov­cích. Takže pohyb je pro něj den­ní samo­zřej­mos­tí. Jak mohou tyto dva svě­ty spo­leč­ně fun­go­vat? Vypadá že mohou. Společná náho­da, kdy roz­ho­vor s Matoušem, lama­čem dív­čích srd­cí, nemů­že udě­lat Anička, kole­gy­ně, ale musí ji Klára zastou­pit. Zpočátku se to zdá jako vel­ká tragé­die, kte­rá nako­nec pře­ros­te v lás­ku, kte­rá pro­chá­zí žalud­kem a hory pře­ná­ší.

Tento román jsem pře­čet­la jed­ním dechem. Moc jsem si ho uži­la. Mrzí mě, že nebyl del­ší. Těch 159 stran bylo oprav­du málo. Velice se mě líbi­lo, že na začát­ku kaž­dé kapi­to­ly jsem si moh­la pře­číst recept na výbor­né jíd­lo. Kniha je psá­na veli­ce vtip­ně, tak­že jsem se i pří­jem­ně poba­vi­la. Nečekala jsem tako­vý konec, ale pros­tě to někdy k živo­tu pat­ří, i když si mys­lí­me, že nás se to nemů­že týkat. Mám osob­ní zku­še­nost, kaž­do­pád­ně musím říci, že Matouš i Klára se s tím vyrov­na­li bra­vur­ně. Co se vlast­ně sta­lo vám vůbec nepro­zra­dím. To už si musí­te pře­číst jenom vy.

Kateřina Petrusová žije s man­že­lem, dvě­ma dce­ra­mi a spous­tou zví­řat na kra­ji ves­ni­ce neda­le­ko Pardubic. Je autor­kou roman­tic­ké série Bavettovi a humor­ných roman­cí z čes­ké­ho pro­stře­dí. Miluje vtip­né a poho­do­vé pří­běhy s dob­rým kon­cem. Psaní je pro ni relax a zába­va. A že čte­ní toho, co vymys­lí a napí­še, baví i tolik dal­ších lidí, bere jako úžas­ný záži­tek.


Autor: Kateřina Petrusová

Žánr: román pro ženy, kuchař­ka

Vydáno: 2015, Fragment ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha

Počet stran: 159

Vazba kni­hy: tvr­dá

ISBN: 978-80-253-2218-5


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,11474 s | počet dotazů: 251 | paměť: 56698 KB. | 04.07.2022 - 10:54:25