Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Pečujte o svůj vztah … dokud se ještě máte rádi

Pečujte o svůj vztah … dokud se ještě máte rádi

pictureprovider
pictureprovider

Běžně peču­je­me o své zdra­ví, cho­dí­me na pre­ven­tiv­ní pro­hlíd­ky. V kaž­do­den­ním sho­nu ale zapo­mí­ná­me na part­ner­ství, že i o ně musí­me pečo­vat. Stolen Due je psy­cho­log a ředi­tel dán­ské­ho Centra pro roz­voj rodi­ny. Zaměřuje se na prá­ci s posi­lo­vá­ním poho­dy a štěs­tí v rodi­ně. Pořádá kur­zy pro páry, věnu­je se páro­vé tera­pii a ško­lí odbor­ní­ky. Často poklá­dá jed­nu otáz­ku svým kli­en­tům při růz­ných kur­zech: „ Co můžu udě­lat pro to, aby se můj part­ner cítil dob­ře?“ Citlivá a jem­ná pří­ruč­ka dopl­ně­ná moti­vač­ní­mi otáz­ka­mi., kdo si chce udr­žet vztah, pros­tě o něj musí pečo­vat. 

Kniha není jen pří­ruč­kou, ale je to zají­ma­vá čet­ba, kte­rá by ve vás měla vyvo­lat řadu otá­zek a už je na vás, jak si na ně odpo­ví­te. Kniha vás inspi­ru­je k činům, myš­len­kám i kro­kům, jak může­me o svůj vztah pečo­vat, dokud se máme ješ­tě rádi. Jak si zacho­vat to vzá­jem­né štěs­tí a poho­du ve vzta­hu. Cílem této pub­li­ka­ce je v prv­ní řadě pod­ní­tit nový způ­sob uva­žo­vá­ní. Při čte­ní si zapi­suj­te růz­né otáz­ky, dělej­te si poznám­ky, i pau­zy ve čte­ní, zamys­le­te se nad tím, co chtěl autor růz­ný­mi otáz­ka­mi říci.

Partnerský vztah na nás kla­de obrov­ské náro­ky. Láskyplné poci­ty se mohou dosta­vit ve chví­li, kdy do part­ne­ra inves­tu­je­me čas a sílu a kdy se mu pros­tě „věnu­je­me.“ „Neptej se, co pro tebe může udě­lat part­ner. Ptej se se, co můžeš ty udě­lat pro něj.“ Určitě základ pro změ­nu vaše­ho myš­le­ní i posto­je k part­ne­ro­vi. Dobrý vztah se vyzna­ču­je tím, že spo­leč­ně pra­cu­je­me na vzá­jem­ném štěs­tí. Šikovnost, přá­tel­ství a lás­ka jsou veli­či­ny, kte­ré narůs­ta­jí, jestli­že se nám dostá­vá hez­ké­ho zachá­ze­ní a jestli­že nám někdo věří. Pro spo­ko­je­nost v part­ner­ském vzta­hu je důle­ži­té, aby člo­věk k part­ne­ro­vi navá­zal a udr­žel pou­to zalo­že­né na jis­to­tě a bez­pe­čí, pří­stav, kam se může­me vra­cet. Sdílet spo­lu myš­len­ky, krát­ká videa, vtip­né postře­hy, zážit­ky, při­spí­vá k vytvá­ře­ní souná­le­ži­tos­ti, posi­lu­je přá­tel­ství i vztah, to že spo­leč­ně něco sdí­lí­me, zna­me­ná, že máme v danou chví­li něco spo­leč­né­ho. Velice důle­ži­tá je vnitř­ní mapa, toho, jak se má náš part­ner a čím se zabý­vá, prů­běž­ně aktu­a­li­zo­vat, čím se part­ner zabý­vá, z čeho má radost, co ho stre­su­je a za co je vděč­ný. Způsob jakým vní­má­me sami sebe, se vytvá­ří pod­le zpět­né vaz­by, kte­rou dostá­vá­me od svých nej­bliž­ších.

Důležité ve vzta­hu je spo­lu vhod­ně komu­ni­ko­vat., naslou­chat, říci, co se nám nelí­bí, nedu­sit v sobě, vzá­jem­ně se dotý­kat. Kůží vní­má­me chlad, tep­lo, bolest i pří­jem­ný dotyk. Tím se nám vypla­vu­je hor­mon oxy­to­cin. Slova mohou sta­vět i bou­rat a pro­to je důle­ži­té si uvě­do­mo­vat, jaká slo­va pou­ží­vá­me vůči své­mu part­ne­ro­vi v pří­pa­dě, že mlu­ví­me sami o sobě. S komu­ni­ka­cí sou­vi­sí i sexu­ál­ní téma­ti­ka, chtíč a vášeň. V této pub­li­ka­ce nalez­ne­te mno­ho zají­ma­vých rad i postře­hů týka­jí­cí se této pro­ble­ma­ti­ky. Dotýkejte se, mluv­te spo­lu o pro­blé­mech, naslou­chej­te a vyprá­věj­te.

Velice zají­ma­vé myš­len­ky:

„Partnerství je bitev­ním pole i raj­skou zahra­dou, sklád­kou i hřiš­těm, pouš­tí i oázou, je tím nej­hor­ším i tím nej­lep­ším.“

„Partnerský vztah je jako zdo­lá­vá­ní hory a při­je­tí toho, že je to občas nároč­né, je před­po­kla­dem pro to, abychom se nene­cha­li vyřa­dit z pro­vo­zu obtí­že­mi, se kte­rý­mi sena ces­tě bude­me potý­kat.“

„Mít mís­to, kam pat­ří­me, je před­po­kla­dem svo­bo­dy – niko­li jejím opa­kem.“

„Nebrat váž­ně prá­ci, shon a podob­né fak­to­ry zna­me­ná nebrat váž­ně sebe ani vztah.“

Kniha ve mně ješ­tě dlou­ho bude dozní­vat. Četla jsem ji více než 14 dní. Odkládala jsem ji, postup­ně se k ní vra­ce­la a čet­la dál. Mezitím jsem pře­mýš­le­la, jak to vlast­ně doma máme a zda se někte­rým pří­kla­dům podo­bá můj man­žel­ský            vztah. Musím říci, že jsem si mno­ho věcí uvě­do­mi­la a na někte­ré situ­a­ce už nahlí­žím i rea­gu­ji jinak. Nejedná se oprav­du o leh­kou čet­bu, pau­zy ve čte­ní jsou napros­to nezbyt­né.

Rada na závěr – „pečuj­te o svůj vztah, dokud se máte ješ­tě rádi.“ Já sama se tím urči­tě budu řídit.

Autor: Mattias Stolen Due

Žánr: pří­ruč­ka

Vydáno: 2018 , Portál, Praha

Počet stran: 174

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-262-1369-7


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,66319 s | počet dotazů: 249 | paměť: 56721 KB. | 29.06.2022 - 05:16:15