Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Pečujte o svou energii – chraňme sebe i své blízké

Pečujte o svou energii – chraňme sebe i své blízké

Pecujme
Pecujme
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Cítíme se čas­to una­ve­ní? Potřebujeme se uvol­nit a být více sami sebou? Toužíme se uzdra­vit a cítit se lépe ve svém těle?

Úspěšná léči­tel­ka, Alla Svirinskaja, vystu­do­va­la medi­cí­nu a mezi její kli­en­te­lu se řadí mno­ho zná­mých osob­nos­tí. Její kni­hy Tajemství ener­gieUtajené záko­ny ener­gie byly pře­lo­že­ny do 17 jazy­ků.

Ve své v pořa­dí již tře­tí pub­li­ka­ci se věnu­je péči o auru i tomu, jak se brá­nit pro­ti ztrátám ener­gie. Je urče­na všem, kte­ré tato pro­ble­ma­ti­ka zau­ja­la a k její­mu pocho­pe­ní nejsou nut­né žád­né před­cho­zí zna­los­ti. Velmi obo­ha­cu­jí­cí je také pro ty, kte­ří se o alter­na­tiv­ní způ­so­by léče­ní zají­ma­jí už del­ší dobu. Svým zamě­ře­ním při­po­mí­ná díla Manuely Oetingerové, na roz­díl od nich je však ješ­tě více zamě­ře­na na účin­nou ochra­nu aury a správ­nou medi­ta­ci.

Podotýká, že kro­mě hygi­e­nic­kých návy­ků bychom měli dbát také o hygi­e­nu ener­ge­tic­kou. Zabývá se sku­teč­ný­mi pří­či­na­mi škod­li­vých ener­gií, aby moh­ly být odstra­ně­ny i s jejich koře­ny. Tuto kni­hu je mož­né číst zce­la nezá­vis­le na dvou před­cho­zích, autor­ka čte­ná­ře čti­vou a sro­zu­mi­tel­nou for­mou uvá­dí do pro­ble­ma­ti­ky ochra­ny a posí­le­ní život­ní síly. Popisuje svou spe­ci­fic­kou ter­mi­no­lo­gií 3 dru­hy ener­ge­tic­kých pato­ge­nů, tedy auric­ké bak­te­rie, viry a plís­ně. Nejedná se o mik­ro­or­ga­nismy v pra­vém slo­va smys­lu, nýbrž v tom ener­ge­tic­kém. Jejich vliv je však stej­ně závaž­ný. Věnuje se ener­ge­tic­ké­mu zne­čiš­tě­ní naše­ho pro­stře­dí, jeli­kož jsme ovliv­ňo­vá­ni vyza­řo­vá­ním ostat­ních a někte­rá mís­ta či oso­by nás mohou, byť tře­ba nevě­do­mě, osla­bo­vat.

Jaké jsou typy ener­ge­tic­kých upí­rů a jak se před nimi chrá­nit? To vše se z této zají­ma­vé pří­ruč­ky dozví­me. Velmi podrob­ně se zabý­vá rov­něž vli­vem digi­tál­ních tech­no­lo­gií i tím, jak se v dneš­ní době co nej­lé­pe brá­nit, aniž bychom se muse­li vzdát oblí­be­né tech­ni­ky. Toužíme po lep­ším spán­ku? Zajímá nás, jak řešit závis­lost na mobil­ním tele­fo­nu? Ptáme se, jak udr­žet svou digi­tál­ní auru v rov­no­vá­ze? I s tím nám bro­žu­ra pora­dí.

Seznámí nás s obran­ný­mi mecha­nismy i s tím, jak zost­řit svou intu­i­ci a jak efek­tiv­ně zasta­vit odčer­pá­vá­ní naší síly. Naučíme se, jak správ­ně pou­ží­vat vizu­a­li­za­ci i medi­ta­ci, jak vytvá­řet efek­tiv­ní ochran­né bari­é­ry i jak auru ošet­řit v pří­pa­dě poško­ze­ní. S autor­či­nou pomo­cí se snad­no vypo­řá­dá­me s osla­be­ním, ochrá­ní­me i posí­lí­me auru. Závěrečná 16. kapi­to­la obsa­hu­je vel­mi efek­tiv­ní ener­ge­ti­zu­jí­cí medi­ta­ci.

Musím říci, že přes­to­že je tato pub­li­ka­ce obsáh­lá, čet­la se vel­mi lehce. S její pomo­cí jsem se nau­či­la znát hod­no­tu ener­gie i živo­ta a vel­mi mi pomoh­la. Určitě se k ní budu čas od času vra­cet.

Vydejme se spo­leč­ně se zná­mou léči­tel­kou na objev­nou ces­tu za svým uzdra­ve­ním. Nic totiž není v živo­tě důle­ži­těj­ší.

  • Nakladatel: GRADA Publishing, a.s.
  • Kód: 76866677
  • ISBN: 978-80-7625-103-8
  • Rok vydá­ní: 2020
  • Jazyk: čes­ký
  • Vazba: bro­žo­va­ná
  • Počet stran: 264
  • Hodnocení: 100 %

Foto: Vlastní foto & Grada.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,82892 s | počet dotazů: 245 | paměť: 58195 KB. | 13.08.2022 - 22:42:52