Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > PÉČKO PRO ZAČÁTEČNÍKY V kinech od 24. 08. 2006

PÉČKO PRO ZAČÁTEČNÍKY V kinech od 24. 08. 2006

Deacon, Matt a Fred jsou mla­dí klu­ci, kte­ří se kro­mě spor­tu a jiných běž­ných věcí zají­ma­jí hlav­ně o sex. Pravda je, že pou­ze zatím teo­re­tic­ky. Jejich nej­vět­ším poku­še­ním je kaž­dá video­půj­čov­na, kon­krét­ně por­no oddě­le­ní. Ty kou­zel­né poli­ce, kte­ré nabí­ze­jí úžas­né zážit­ky, jsou pro ně stá­le nedo­stup­né. Vždy, když už mají jed­nu z nich nadosah, někdo je nemi­lo­srd­ně vykop­ne na uli­ci. Proto trá­ví vše­chen vol­ný čas brouz­dá­ním po inter­ne­tu a sta­ho­vá­ním vše­ho, co s por­nem sou­vi­sí. Během této bohu­li­bé čin­nos­ti se jim v hla­vách zro­dí geni­ál­ní nápad, nato­čit si vlast­ní por­no… Není to však tak jed­no­du­ché, jak by se zdá­lo. Nejdříve je nut­né zís­kat zku­še­nos­ti. Například pra­xí, což jim však zatím nehro­zí, nebo zau­če­ním se v pro­fi stu­diu. Zanedlouho tedy vědí, co budou potře­bo­vat. Bude jim sta­čit jed­na kame­ra, mik­ro­fon a rame­nem a malá střiž­na. A samo­zřej­mě pro začá­tek bude sta­čit jed­no ochot­né a pohled­né děv­če a ochot­ný kama­rád. Zatím vše kla­pe tak, jak má. Dokonce míst­ní krás­ka, kost, po kte­ré jede a v její pří­tom­nos­ti slin­tá kaž­dý, je nad­še­ná jejich plá­nem. Fešanda to bere jako pří­le­ži­tost pro start své budou­cí kari­é­ry. Bylo by to moc jed­no­du­ché, kdy­by v tom nebyl malý háček. Ve chví­li, kde se krás­ka začne před spuš­tě­nou kame­rou svlé­kat a poví­dat různá láka­vá slo­víč­ka, je tro­ji­ce našich fil­ma­řů totál­ně odzbro­je­na. Kamera padá ze sto­ja­nu, kaze­ta je neo­vla­da­tel­ná a mik­ro­fon se klá­tí k zemi… … všech­no ostat­ní se zve­dá naho­ru... SYNOPSE
Jak Deacon správ­ně pozna­me­nal, všech­no to zača­lo úde­rem jeho 16-tých naro­ze­nin na střed­ní ško­le v Clevelandu v Ohiu. Jako vět­ši­na dospí­va­jí­cích klu­ků na celém svě­tě i on těž­ce pro­ží­vá toto obdo­bí – čas, kdy život mla­dé­ho muže je sou­žen nad­byt­kem hor­mo­nů, kte­ré není scho­pen dostat pod kon­t­ro­lu. Pro Deacona jeho 16-té naro­ze­ni­ny zna­me­na­ly zlom v jeho vývo­ji. Dozvěděl se od něko­li­ka klu­ků, že jeho „občas­ná“ pří­tel­ky­ně Rachel (Cameron Richardson) jej opus­ti­la a vyspa­la se s  někým jiným.  To bolí, obzvlášť poté, kdy již měli pří­le­ži­tost ji pře­fik­nout, ale díky něko­li­ka důvo­dům, se pokus nezda­řil.
A dal­ší důvod byl, že Deacon dostal padá­ka z jeho prá­ce v  míst­ní video­půj­čov­ně, pro­to­že ho jeho šéf nachy­tal s por­no kaze­tou. To bolí také, obzvlášť co se peně­žen­ky týče, ne až zas tak kvů­li prá­ci, ale hlav­ně pro­to, že Deacon a jeho dva kama­rá­di trá­vi­li vol­ný čas kopí­ro­vá­ním těch­to kazet a pro­dá­vá­ním svým spo­lu­žá­kům ve ško­le za těž­ké pení­ze.
Při nejmen­ším je tu konec škol­ní­ho roku, léto a Deacon a jeho kámo­ši mohou najít způ­sob, jak dostat pres­tiž, kte­rou mají star­ší stu­den­ti na střed­ní – to by šlo, pokud by to neby­li tako­ví podi­ví­ni.
Fred (Tony Denman), neu­stá­lý mastur­bá­tor, kte­rý sní, že jed­nou bude tako­vé zví­ře, jako je napří­klad Tony Montana ve fil­mu Scarface.
Matt (Daniel Farber), je kluk, kte­ré­ho nikdo nechce do své­ho bas­ket­ba­lo­vé­ho týmu. Videokazety jsou zatím to jedi­né, co kdy viděl.
Přestože Deacon ode­slal něko­lik sto­vek pozvá­ní na naro­ze­ni­no­vou osla­vu, nikdo nepři­šel. A důvod? Protože kdo­ko­liv, co něco zna­me­ná, je radě­ji v jiné par­tě.

Deacon si dodá kurá­že a začne si na jed­né pár­ty poví­dat s Naomi (Amy Smart), jed­nou z nej­ne­do­stup­něj­ších dívek na ško­le. Někdo Deaconovi řek­ne, že hlav­ní akce se ode­hrá­vá u  bazé­nu, kde se kaž­dý kou­pe bez pla­vek. Deacon se vysvlék­ne a sko­čí do potem­ně­lé­ho bazén, když v tu chví­li se roz­sví­tí všech­na svět­la a Deacon, jako jedi­ný bez pla­vek, je všem pro smích. Cítí se poní­žen a rych­le se ztra­tí z dosa­hu všech výsměš­ných pohle­dů.

A je tady léto. Deaconova jedi­ná útě­cha je, že potkal Naomi v let­ní ško­la a ta se k němu cho­va­la vel­mi přá­tel­sky. Ale Deacon a jeho kama­rá­di jsou ve váž­ném pro­blé­mu, potře­bu­jí více por­no­gra­fie. A teh­dy dosta­nou chyt­rý nápad, udě­lá­me si svou vlast­ní. Natáčecí vyba­ve­ní mají a stu­dio mohou vybu­do­vat ve skle­pě u Deacona. Jediné, co potře­bu­jí, je něko­lik „her­ců“, kon­krét­ně něja­ké dív­ky.

Dají si inze­rát do míst­ních ero­tic­kých novin, ale jedi­ný, kdo odpo­ví na jejich výzvu je  neu­stá­le zdro­go­va­ná pro­sti­tut­ka, kte­rá se jim do scé­ná­ře moc neho­dí.
Rozhodnou se, že pra­vé před­sta­vi­tel­ky najdou jin­de. V  míst­ním striptý­zo­vém klu­bu pot­ka­jí Ashley (SARAH-JANE POTTS), kte­rá čeká na šan­ci nechat prá­ci v klu­bu a  dostat se do ero­tic­ké­ho fil­mu.
Deaconův sou­sed Jake  (RILEY SMITH) zjis­tí, že klu­ci chtě­jí natá­čet por­no, a vyža­du­je stát se jed­ním z  účin­ku­jí­cích, nebo řek­ne Deaconovým rodi­čům, co má jejich synek za lubem. Deacon nemá na vybra­nou, než obsa­dit Jakea jako hlav­ní­ho muž­ské­ho pro­ta­go­nis­tu. Problém je, že Jake se nedo­ká­že s rolí vůbec vyrov­nat. Jeden pohled na Ashley, čeka­jí­cí na něj, jej doká­že při­pra­vit o posled­ní zby­tek soud­nos­ti a Jake ztrá­cí kon­t­ro­lu nad sebou samým. A není jak ho při­mět k dru­hé­mu zábě­ru.
Zatímco hoši zača­li přes inter­net inze­ro­vat pro­dej nové por­no kaze­ty „ Příručka pro pan­ny“ A objed­náv­ky se jen hrnou, ovšem oni nema­jí zatím nic nato­če­né­ho.
Slova o jejich činech se rych­le roz­nes­la přes celou ško­lu a  dopo­sud nezná­mí klu­ci se stá­va­jí iko­nou ško­ly. Dokonce Deacon si najde zbru­su novou pří­tel­ky­ní a  není jí nikdo jiný než kou­zel­ná Naomi.
Ale jejich úspěch záro­veň odstar­tu­je vel­mi nepří­jem­nou pozor­nost, a to Vica Ramalota (HORATIO SANZ) malé­ho pod­vod­níč­ka, kte­rý dis­tri­bu­u­je v měs­tě por­no kaze­ty a také na nich hra­je. Vic není potě­šen, že par­tič­ka těhlech klu­ků se míchá do jeho busi­nessu.
Začíná se roz­bí­hat kolo­toč udá­los­tí a klu­ci se teď musí posta­rat hlav­ně o své krky, aby nepři­šly k  újmě. Ale také, aby neztra­ti­li zájem spo­lu­žá­ků ze ško­ly.
 
Poznámky pro­duk­ce

Po vytvo­ře­ní fil­mu Prci, prci, prcič­ky a po  napsá­ní scé­ná­ře ke kome­dii Slakers scé­náris­ta David H. Steinberg neu­stá­le mys­lel na sexu­ál­ní život ado­lescen­tů. Přesněji na nedo­sta­tek sexu.

„ Neustále jsem uva­žo­val o fázi živo­ta mla­dé­ho muže, jehož všech­ny myš­len­ky pat­ří sexu , ale nic víc s tím nemů­že udě­lat“ vzpo­mí­ná si. Největší výzva pro napsá­ní scé­ná­ře k  Péčku pro začá­teč­ní­ky byla pro Steingerga, ztro­pit tro­chu povyk kolem toho­to téma­tu.  „Aby byl film úspěš­ný musí spl­nit dvě základ­ní věci, a to naťuk­nout aktu­ál­ní téma pro tee­nage­ry a  respek­to­vat jejich inte­li­gen­ci, aby kome­die půso­bi­la rea­lis­tic­ky“

David Mickey Evans, kte­rý napsal scé­nář k fil­mu Červená váž­ka,  sdí­lí stej­ný názor na fil­my toho­to typu.

„ Davidovi scé­ná­ře se mi líbí a sou­hla­sím s tím, že scé­nář musí být rea­lis­tic­ký, aby se s ním dalo dob­ře pra­co­vat.  Vytvořili jsme „pobu­řu­jí­cí“ kome­dii, spe­ci­ál­ně pro tee­nage­ry 16-17 let“ říká Evans. Režisér, kte­rý pomá­há pře­nést děj na plát­no, čas­to čer­pal ze zku­še­nos­tí otce 14-ti leté­ho syna. „ V kri­tic­kých chví­lích jsem se ptal, zda roz­ho­vor by pro­bí­hal takhle a co by udě­lal“

Producent Brad Jrevoy, zakla­da­tel spo­leč­nos­ti Morion Picture Corporation od America a pro­du­cent popu­lár­ních kome­dií, jako Blbý a  blběj­ší, říká, že pri­o­ri­tou je pozi­tiv­ní odkaz mlá­de­ži.

„První týden jsme strá­vi­li na Templetonské střed­ní ško­le ve Vancouveru, ale před začát­kem zkou­má­ní škol­ní­ho pro­stře­dí jsme doru­či­li scé­nář všem pro­fe­so­rům a rodi­čům stu­den­tů“ vzpo­mí­ná Krevoy

Evropskou per­spek­ti­vu zajiš­ťo­val pro­du­cent Kalus Rettig, dva­ce­ti­le­tý vete­rán v pro­duk­ci a  před­sta­ve­ný spo­leč­nos­ti Germany’s Gemini Film. „ Když jsem popr­vé sly­šel kon­cept fil­mu vel­mi mne zau­jal, pojed­ná­vá o vel­mi frustru­jí­cí fázi živo­ta tří dospí­va­jí­cích mužů, kte­ří nalez­nou jedi­neč­né řeše­ní svých pro­blé­mů“ říká Rettig, kte­rý již dří­ve pra­co­val s Krevoyem na dvou pro­jek­tech „Myslím, že v Evropě bude film vel­mi dob­ře při­jat“

Produkční tým se sho­do­val, že humor fil­mu je dotí­ra­vý, ale uvě­ři­tel­ný. Ale je pře­lo­ži­tel­ný a pocho­pi­tel­ný pro všech­ny? Říká pro­du­cent­ka Keetgi Kogan, „ To byla výzva pro nás, dostat všech­ny na stej­nou notu, kome­die se dá dělat růz­ný­mi sty­ly a smě­ry“  Keetgi Kogan je ženou Davida H. Steinberga a pro­du­cent­kou něko­li­ka pro­jek­tů.

„Napsal jsem a viděl jsem mno­ho kome­dií pro mla­dé a vel­mi se blí­ží sním­ku Riskantní pod­nik“ podo­tý­ká hlav­ní pro­du­cent David Kirkpatrick. „ A výjim­kou toho, že není o pro­sti­tu­ci, ale i tak je tro­chu vil­ný.“

Pro Péčko pro začá­teč­ní­ky byl důle­ži­tý moment, když Kogan pře­su­nul scé­nář Davidu Kirkpatrickovi, někdej­ší pre­si­dent  Paramount Pictures a  pro­du­cent Bradyovích a Všichni moji muži. Vedl dohled nad více než 200 fil­my během jeho půso­be­ní ve spo­leč­nos­ti Paramount, např. Forrest Gump, Top Gun, Waynův svět a  Policajt z Beverly Hills I a II. Kirkpatrick vidí Péčko pro začá­teč­ní­ky jako: Mladá muži se učí vychá­zet se žena­mi.

Konec Péčka…, kdy se chlap­ci vzdá­va­jí por­no busi­nessu, poté, co si vyzkou­še­li i jeho nepří­jem­nou stránku…této fázi se nej­ví­ce věno­val pro­du­cent Gerhard Schmidt, vel­mi plod­ný spi­so­va­tel, reži­sér a pro­du­cent, zod­po­věd­ný za více než 1000 fil­mů během 40-ti let.

„Fakt, že se vzda­li busi­nessu je vel­kým posel­stvím mla­dým, abys­te dosáh­li slá­vy a bohat­ství máte mno­ho mož­nos­tí na výběr – ale vybí­rej­te chytře“ před­ná­ší Schmidt, výkon­ný ředi­tel Cologne-Gemini Group a jed­na­tel spo­leč­nos­ti International West Pictures.

V scé­ná­ři nejsou Deacon, Fred a Matt vylí­če­ni jako vět­ši­na jejich spo­lu­žá­ků ze střed­ní, ale jako „pitom­ci“. Obsazování rolí bylo ovliv­ně­no cha­rak­te­rem rolí. Nakonec se tým roz­ho­dl násle­dov­ně:    Eric von Detten    Deacon
                            Tony Denman    Fred
                            Daniel Farber    Matt

„ Erik vypa­dá dob­ře, ale záro­veň má pla­chý výraz, což půso­bí per­fekt­ně, je vidět že postrá­dá hod­ně drzos­ti a  odva­hy.“ vysvět­lu­je pro­du­cent Brad Krevoy, kte­rý má stej­nou pochva­lu i pro Denman a Farbera, nazý­vá je „ dva z  nejdo­ved­něj­ších mla­dých klu­ků, se kte­rý­mi pra­co­val“.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,07159 s | počet dotazů: 255 | paměť: 56628 KB. | 02.07.2022 - 14:04:18