Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Péče

Péče

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ubližovali jim ti, jenž je měli chránit...Sociální dra­ma reži­sér­ky horro­ro­vé­ho sním­ku Dravci - Antonie Birdové - o tom, jak krva­vé mohou být rány minu­los­ti...

Za men­ší krá­de­že se 14letý Davy Younger (Daniel Parker) dostal do dět­ské­ho domo­va /u nás do pasťáku:)/, kde si měl poklid­ně odse­dět trest za svo­je přestupky.Ale už od prv­ní chví­le se mu to tam nezdá­lo, a když se pak dostal na „návště­vu ke správ­ci Chambersovi“, věděl, že má recht, neboť o pár chvil poz­dě­ji si už z natr­že­né zad­ni­ce stí­ral krev a seme­no, kte­ré mu tam zůsta­lo po správ­co­vě řádění.A nejen jeho!A ačko­liv se mezi cho­van­ci ústa­vu o ničem tako­vém nikdy nemlu­vi­lo, všich­ni vědě­li, co je po „návštěvě“ čeká a stej­ně jako Davy, si necha­li všech­no pro sebe.O pat­náct let poz­dě­ji žije Davy téměř oby­čej­ný život, téměř oby­čej­né nuly – sna­ží se pře­ží­vat a neo­hlí­žet se zpět, ale když je řádě­ní vycho­va­te­lů v dět­ských domo­vech odha­le­no veřej­nos­tí a médi­e­mi, začnou se Davymu otví­rat sta­ré bola­vé rány…

Péče je brit­ský sní­mek pro­du­ko­va­ný tele­vi­zí BBC a tudíž i pro tele­vi­zi natočený.A je to na něm bohu­žel vidět.Režisérka Antonia Bird se pro­sla­vi­la pře­de­vším ori­gi­nál­ním sním­kem Dravci, ale Péče nevy­pa­dá ani troš­ku jako její dílo.Je tu sice něko­lik vel­mi sluš­ných pasá­ží, ale vesměs všech­no srá­ží pře­de­vším nud­ný scé­nář, kte­rý Birdové sko­ro ani nedo­vo­lu­je troš­ku expe­ri­men­to­vat.

Navíc je celý sní­mek téměř bez hud­by (hra­je jen v něko­li­ka málo mís­tech), tak­že vše vypa­dá jako něja­ký pseudodokumnet.Proti všem zápo­rům tu ale sto­jí fakt, že Péče je sní­mek věc­ný a výmluv­ný a nará­ží na doce­la nepří­jem­né téma, od kte­ré­ho nemů­že­me čekat žád­né kafíčko.A to je ten pro­blém – čekal jsem oby­čej­ný film a niko­liv hodi­nu a půl mora­li­zo­vá­ní a psy­chic­ké­ho ždí­má­ní hlav­ní­ho hrdi­ny.

Na dru­hou stra­nu musím ale oce­nit solid­ní herec­ké výko­ny napros­to nezná­mých her­ců – pře­de­vším Daniel Parker, kte­rý ztvár­nil čtr­nác­ti­le­té­ho Davyho je oprav­du dob­rý.

Takže ve výsled­ku je Péče sice sním­kem zají­ma­vým, ale doce­la nud­ným – pros­tě tako­vý nemast­ný nesla­ný sní­mek, kte­rý vás asi pří­liš neza­ujme!

Hodnocení: 600%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,97044 s | počet dotazů: 266 | paměť: 59748 KB. | 17.08.2022 - 22:30:09