Peče celá země - výborná kuchařka plná výtečných receptů

99063608 pece cela zeme

Máte rádi pořad Peče celá země? Jste váš­ni­ví peka­ři, kucha­ři i cuk­rá­ři? Chcete se nau­čit upéct věneč­ky, liké­ro­vé špič­ky nebo makron­ky? Tak prá­vě vám je urče­na kuchař­ka se stej­ným názvem Peče celá země, jež vyda­la edi­ce České tele­vi­ze. Přichystejte si zástě­ry, všech­ny mož­né kuchař­ské a cuk­rář­ské pomůc­ky, kte­ré v domác­nos­ti máte a nech­te se inspi­ro­vat tou­to skvě­lou kuchař­kou.

Co v kni­ze najde­te? 115 vybra­ných recep­tů od sou­tě­ží­cích + 25 exklu­ziv­ních recep­tů od porot­ců Mirky Van Gils Slavíkové a Josefa Maršálka a tech­no­lož­ky Zlaty Otavové. Kniha je roz­dě­le­na do 13 kapi­tol. Každá z kapi­tol obsa­hu­je recept na téma týd­ne, tech­nic­kou a kre­a­tiv­ní výzvu jed­not­li­vých sou­tě­ží­cích. Kapitola 11 je věno­va­ná recep­tům Mirky Van Gils Slavíkové, 12 kapi­to­la Josefu Maršálkovi a posled­ní Zlatě Otavové. Jaké dob­ro­ty si může­te pomo­cí této kuchař­ky při­pra­vit? Např. bábov­ky, Sacher dort i jiné dor­ty, mako­vý koláč, chléb, ovoc­né kned­lí­ky, rolá­dy, liké­ro­vé špič­ky, laskon­ky, chle­bíč­ky, veli­ko­noč­ní dob­ro­ty, kla­sic­ké štr­údly, makron­ky nebo také paříž­ský tro­pic­ký dort.

Originální sou­těž „The Great Britisch Bake off“ trval vývoj od nápa­du k námě­tu čty­ři roky a od námě­tu k rea­li­za­ci pou­hých šest měsí­ců. V letech 2015 a 2016 se tato show sta­la nesle­do­va­něj­ším pořa­dem ve spo­je­ném krá­lov­ství. V kaž­dé zemi, kde byl pořad odvy­sí­lán stou­pl pro­dej kuchyň­ských pomů­cek na výro­bu zákus­ků a dezer­tů.

Hlavním part­ne­rem kni­hy je Pernerka. Dalšími part­ne­ry kni­hy je Lidl, Dr. Oetker, Madeta a Eta.

Jména všech sou­tě­ží­cích, kte­ří se zúčast­ni­li: Honza Lekeš, Bára Gábová, Hana Váňová, Marcela Doležalová, Veronika Hanáková, Daniela Uhrová, Josef Doležal, Lucie Vlkojanová, Jenda Jirka, Pavlína Johnová, Anička Klápšťová a Petra Burianová.

Tato kuchař­ka mě napros­to nadchla a musím říci, že jsem si ji zami­lo­va­la od prv­ní strán­ky. Celý pořad Peče celá země jsem sle­do­va­la od prv­ní­ho do posled­ní­ho dílu spo­leč­ně s celou rodi­nou. Jelikož jsem váš­ni­vá pekař­ka, kuchař­ka i cuk­rář­ka, mno­ho jsem se inspi­ro­va­la a pořad jsem si moc uži­la. Kniha je báječ­ná, plná skvě­lých recep­tů a má boha­tou foto­ga­le­rii. Jelikož jsem někte­rým sou­tě­ží­cím moc fan­di­la, v kni­ze mě potě­ši­lo, jak je oso­bi­tě napsa­ná. Najdete zde recep­ty noto­ric­ky zná­mé, na kla­sic­ké čes­ké recep­ty, bezlep­ko­vé recep­ty, zdra­vou výži­vu, ale i na dob­ro­ty jako jsou makron­ky, baná­no­vé eclairs, dort Pavlos, Mirror Glaze, crum­ble a mno­ho dal­ších. Každý si při­jde na své, jeli­kož nabíd­ka recep­tů je oprav­du pes­t­rá. Sama moc ráda vařím i peču a tato kuchař­ka bude mým věr­ným spo­leč­ní­kem v kuchy­ni. Je pro mě vel­kou kuchař­kou výzvou. Jelikož jsem za posled­ní rok zvlád­la upéct báječ­ný, křu­pa­vý kvás­ko­vý chléb, je pro mě dal­ší výzvou se nau­čit liké­ro­vé špič­ky, pro­to­že je mám moc ráda. V této kuchař­ce vás bude bavit si jen tak lis­to­vat, pro­hlí­žet foto­gra­fie z pří­pra­vy pokr­mů i jed­not­li­vých sou­tě­ží­cích, na kte­ré se moc ráda vzpo­mí­nám.

Ukázka z kni­hy:

Naši Keltští a Slovanští před­ko­vé sla­di­li jen medem a roz­va­ry ze zra­lé­ho ovo­ce. Obilná plac­ka v nich namo­če­ná je pova­žo­vá­na za prv­ní dezert. Třtinový cukr se v Evropě nej­pr­ve pou­ží­val jen jako koře­ní. Skutečně slad­ká jíd­la se z něj zača­la při­pra­vo­vat až od 17. sto­le­tí. Řepný cukr pře­vzal vlá­du nad slad­kým svě­tem tepr­ve nece­lých 200 let poté. České země byly na špič­ce v pěs­to­vá­ní a zpra­co­vá­ní cuk­ro­vé řepy v celé teh­dej­ší Rakousko - Uherské monar­chii. Stálo u nás přes 400 cuk­ro­va­rů a jejich pro­duk­ty pat­ři­ly k nej­lep­ším na svě­tě.

  • Autoři: Martin Poláček, Mirka Van Gils Slavíková, Josef Maršálek, Zlata Otavová a sou­tě­ží­cí z pořa­du Peče celá země
  • Fotografie: Mikuláš Křepelka, David Brázda, Josef Maršálek, Zlata Otavová
  • Ilustrace: Petra Hauptová Řezníčková
  • Počet stran: 451
  • Vydáno: 2020, Vydala Česká tele­vi­ze v Edici ČT, Praha
  • Vazba kni­hy: pev­ná, bez pře­ba­lu, mat­ná
  • ISBN: 978-80-7404-334-5

Foto: Česká tele­vi­ze

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,20659 s | počet dotazů: 218 | paměť: 46885 KB. | 23.01.2021 - 12:07:33