Kritiky.cz > Články > Pažótí Oskaři 2023: nejlepším seriálem desátého ročníku je westernový 1923, úspěšně se loučí i drama Volejte Saulovi

Pažótí Oskaři 2023: nejlepším seriálem desátého ročníku je westernový 1923, úspěšně se loučí i drama Volejte Saulovi

Pažótí Oskaři 2023: nejlepším seriálem desátého ročníku je westernový 1923, úspěšně se loučí i drama Volejte Saulovi
Pažótí Oskaři 2023: nejlepším seriálem desátého ročníku je westernový 1923, úspěšně se loučí i drama Volejte Saulovi
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nejúspěšnější sta­ni­cí seri­á­lo­vé sezó­ny 2022/2023 je po roč­ní pau­ze opět HBO, kte­ré bodo­va­lo hned ve čtyřech kate­go­ri­ích. Naopak už podru­hé za sebou neu­spěl Netflix. Mezi čes­kou tvor­bou zno­vu sla­ví úspěch i Voyo. A po letech se mění pořa­dí na čele his­to­ric­ké­ho žeb­říč­ku tuzem­ských seri­á­lů.

Je mi vel­kou ctí, že můžu tou­to před­mluvou uvést jubi­lej­ní desá­tý roč­ník Pažótích Oskarů. Od roku 2014 naše redak­ce pra­vi­del­ně – a v posled­ních šes­ti letech pod­le tra­di­ce na den přes­ně 23. čer­ven­ce – vybí­rá a hod­no­tí pod­le naše­ho sou­du to nej­lé­pe a nej­pou­ta­vě­ji napsa­né, nafil­mo­va­né i zahra­né v seri­á­lo­vém svě­tě.

Tentokrát měla naše pažó­tí komi­se oprav­du napil­no, abychom zavča­su zhléd­li to nej­chut­něj­ší, co se na obra­zov­kách od čer­ven­ce 2022 do červ­na 2023 uro­di­lo. Sestavení někte­rých z obvyk­lých šes­ti kate­go­rií pro nás bylo oprav­do­vým oříš­kem, kte­rý jsme ale nako­nec úspěš­ně roz­lousk­li.

Výběru letos opět domi­nu­jí Spojené stá­ty a stej­ně jako loni může­me pro­hlá­sit, že pře­de­vším prv­ní tři seri­á­ly násle­du­jí­cí­ho žeb­říč­ku jsou luxus­ní podí­va­nou.

A když už dnes sla­ví­me ty kula­ti­ny, tak jed­na pozo­ru­hod­nost. Zřejmě je to osud, že v roce 2023 je vítě­zem naše­ho desá­té­ho roč­ní­ku seri­ál s názvem 1923, jehož děj se ode­hrá­vá přes­ně před sto lety.


Nejlepší seriál:

1. 1923 – 1. řada, Paramount+

Kdo by čekal, že se po výbor­né loň­ské mini­sé­rii 1883 dočká­me mini­mál­ně stej­ně tak třpy­ti­vé­ho seri­á­lo­vé­ho dia­man­tu? Volné pokra­čo­vá­ní, kte­ré sle­du­je rodi­nu Duttonů o čty­ři­cet let poz­dě­ji, nabí­zí ješ­tě výprav­něj­ší a roz­mách­lej­ší podí­va­nou. Na roz­díl od 1883 děj ten­to­krát ská­če mezi tře­mi pří­běhy na růz­ných kon­ti­nen­tech.

Hlavní linie se ode­hrá­vá v ame­ric­ké Montaně, kde se man­že­lé Duttonovi (Harrison Ford a Helen Mirren) se svou rodi­nou sna­ží ze všech sil ubrá­nit svůj roz­leh­lý ranč Yellowstone před pří­rod­ní­mi pří­ko­ří­mi a pře­de­vším před rozpí­na­vý­mi mag­ná­ty a moc­ný­mi nepřá­te­li.

Nádech exo­tic­ké­ho dob­ro­druž­ství seri­á­lu dodá­vá pří­běh Spencera Duttona a jeho spa­ni­lé dív­ky Alexandry, kte­ří spo­lu v pro­stře­dí afric­ké­ho safa­ri, na moři i na Sicílii pro­ži­jí jed­nu z nej­ro­man­tič­těj­ších a neje­mo­tiv­něj­ších loves­to­ry kine­ma­to­gra­fie. Kdo viděl, jis­tě mi dá za prav­du.

Protikladem k této roman­ti­ce je pak nej­kru­těj­ší a nej­kr­va­věj­ší dějo­vá lin­ka, kte­rá zachy­cu­je indi­án­skou dív­ku v pro­stře­dí pře­vý­chov­né kato­lic­ké inter­nát­ní ško­ly.


2. Volejte Saulovi (Better Call Saul) – 6. řada, AMC

Better Call Saul je umě­lec­ké dílo. A teď to mys­lím pře­de­vším z pohle­du kame­ry, stři­hu, netra­dič­ních, vyna­lé­za­vých či půso­bi­vě dlou­hých zábě­rů. Už na před­cho­zí série byla v tom­to ohle­du radost pohle­dět, ale závě­reč­ná sezó­na si s vizu­ál­ní strán­kou vyhrá­la na maxi­mum. Ať už jde o umě­lec­ky sestří­ha­né „kli­py“ ze živo­ta postav, zábě­ry na loka­ce v Albuquerque, poušť v Novém Mexiku nebo tře­ba něko­lik téměř kom­plet­ně čer­no­bí­lých epi­zod, na něž přes­ně sedí ono rče­ní qua­li­ty TV pro nároč­né­ho divá­ka.

Nemalé uzná­ní ale zaslou­ží rov­něž vybrou­še­ný a pro­myš­le­ný scé­nář, hud­ba a pře­de­vším herec­ké výko­ny. Poslední tři­nác­ti­díl­ná řada by se dala roz­dě­lit na tři hlav­ní (ovšem vzá­jem­ně pro­po­je­né) dějo­vé lin­ky – geni­ál­ní lest Jimmyho a Kim na práv­nic­ké eso Howarda Hamlina, vál­ku dro­go­vých kar­te­lů a Jimmyho život pod novou iden­ti­tou.

Největším pošušňá­ním byly opět Jimmyho bri­lant­ní plá­ny (kro­mě dis­kre­di­ta­ce Howarda rov­něž ner­vy­drá­sa­jí­cí krá­dež v obchod­ním domě) a Jimmyho řeč­nic­ké doved­nos­ti a pro­slo­vy (závě­reč­ná epi­zo­da s názvem Saul Gone). Musím ale dodat, že šes­té sérii by pod­le mého sou­du více slu­še­lo oněch obvyk­lých deset dílů, někte­ré epi­zo­dy nebo mini­mál­ně někte­ré pasá­že byly lehce výplň­ko­vé.


3. Bílý lotos (The White Lotus) – 2. řada, HBO

Jedna z nej­lep­ších kome­di­ál­ních zále­ži­tos­tí posled­ních let. Druhá řada je seri­á­lo­vý­mi labuž­ní­ky obec­ně hod­no­ce­na ješ­tě lépe než prv­ní šes­ti­díl­ná sezó­na. Po Havaji ten­to­krá­te zaví­tá­me do dal­ší­ho luxus­ní­ho loto­so­vé­ho resor­tu na Sicílii a čeká nás více epi­zod (7), více zábě­rů na pro­slu­ně­né exte­ri­é­ry ital­ské­ho ost­ro­va i více postav.

Z původ­ní­ho „havaj­ské­ho“ osa­zen­stva se vra­cí hereč­ka Jennifer Coolidge jako nevy­rov­na­ná Tanya, kte­rou dopl­ňu­je její (v živo­tě kra­pet ztra­ce­ná) asi­s­tent­ka Portia, dva man­žel­ské páry nebo děda, otec a syn hle­da­jí­cí své sicil­ské před­ky. A význam­nou roli v hote­lu sehra­jí rov­něž dvě pohled­né ital­ské dív­ky Mia a Lucia.

O dru­hé sérii bych už ani pří­liš nere­fe­ro­val jako o sati­ře, ale spí­še bych ji popsal jako tref­né vykres­le­ní živo­ta (nejen) bohá­čů a jejich trá­ve­ní exo­tic­ké dovo­le­né.

Nuže, těší­me se na již potvr­ze­nou tře­tí řadu.


4. The Last of Us – 1. řada, HBO

První dvě epi­zo­dy byly ješ­tě poměr­ně nezá­živ­né, ale od tře­tí­ho dílu, kdy si Bill (poz­dě­ji spo­leč­ně s Frankem) po glo­bál­ní pan­de­mii a odstě­ho­vá­ní všech oby­va­tel na způ­sob Robinsona vybu­do­val a opev­nil své vlast­ní měs­teč­ko, to zača­lo být lep­ší a lep­ší. Líbí se mi nápad změ­ny pro­stře­dí prak­tic­ky v kaž­dé epi­zo­dě. Krásná kame­ra nás zave­de na zasně­že­né ame­ric­ké plá­ně, opuš­tě­né dál­ni­ce, do vylid­ně­né­ho Kansas City, do novo­do­bé­ho wes­ter­no­vé­ho měs­teč­ka či mezi jakousi nábo­žen­skou komu­ni­tu.


5. Your Honor – 2. řada, Showtime

Scénář a zvra­ty sice nejsou tak pro­pra­co­va­né a pře­kva­pu­jí­cí jako v prv­ní sérii, ale stá­le se jed­ná o veli­ce kva­lit­ní kou­sek. Bryan Cranston se vra­cí jako býva­lý uzná­va­ný a ten­to­krát ješ­tě více zou­fa­lý soud­ce Michael Desiato, kte­rý se v úvod­ní sérii ze všech sil a za hra­nou záko­na sna­žil uchrá­nit své­ho syna před odpla­tou mafi­án­ské rodi­ny.

Druhá řada – stej­ně jako ta prv­ní – občas stří­dá méně záživ­né a napí­na­vé pasá­že. Absolutním vrcho­lem dra­ma­tic­ké tvor­by je ovšem závě­reč­ný soud­ní pro­ces, kte­rý bych zařa­dil spo­leč­ně s jus­tič­ní­mi dra­ma­ty The Night Of a Defending Jacob mezi to nej­lep­ší, co jsem ze soud­ní­ho pro­stře­dí na obra­zov­kách viděl. Už kvů­li tomu sto­jí za to dru­hou a finál­ní sezó­nu Your Honor po počá­teč­ním pozvol­ném roz­jez­du před­čas­ně nevzdá­vat.

Do naší TOP 5 se těs­ně nevešla kon­tro­verz­ní a roz­po­ru­pl­ně při­ja­tá šou Idol od HBO. Za bra­na­mi oce­ně­ných zůstal rov­něž spin-off Hry o trů­ny s názvem Rod draka. Doporučit může­me urči­tě ješ­tě Božské kap­ky z vinař­ské bran­že od Apple TV+ nebo zábav­né psy­cho Konzultant od Amazonu.


Nejlepší nový seriál:

1923


Nejlepší herec:

1. Bob Odenkirk (Volejte Saulovi/Better Call Saul) – 6. řada

Jimmy McGill ali­as Saul Goodman ali­as Gene Takovic. Tragikomický pří­běh jed­né posta­vy se tře­mi růz­ný­mi iden­ti­ta­mi. Nesmírně chyt­rý, vyna­lé­za­vý, výstřed­ní, řeč­nic­ky neu­vě­ři­tel­ně zdat­ný, ale záro­veň morál­ně pokři­ve­ný a čas­to vysmí­va­ný obháj­ce, kte­ré­mu se od oko­lí nikdy nedo­sta­lo uzná­ní, po němž tou­žil. „Ten kluk tou­žil výš a měl vel­ký cíl. Zpíval i žil plně a ze všech sil,“ jak slý­chá­vá­me v jed­né slav­né pís­ni. Přesto Jimmy svůj sen stát se vel­kým práv­nic­kým zví­ře­tem ale­spoň chví­li žil. I když to bylo jen krát­ce. Bob Odenkirk jako prv­ní herec v muž­ské kate­go­rii zís­ká­vá Pažótího Oskara podru­hé.

2. Pedro Pascal (The Last of Us) – 1. řada

Dokonalá cas­tingo­vá vol­ba pro roli sym­paťá­ka s duší psy­cho­pa­ta Joela Millera, jenž zvlá­dá být jak cit­li­vým ochrán­cem svých blíz­kých, tak i nemi­lo­srd­ným nepří­te­lem a vra­hou­nem těch, kte­ří mu sto­jí v ces­tě.

3. Christoph Waltz (Konzultant/The Consultant) – 1. řada

Uznávaný holly­wo­od­ský herec si ten­to­krá­te bra­vur­ně stři­hl vyši­nu­té­ho jedin­ce jmé­nem Regus Patoff, kte­rý se zne­na­dá­ní zje­ví ve fir­mě vyví­je­jí­cí video­hry a pro­hlá­sí se za nové­ho kon­zul­tan­ta této spo­leč­nos­ti. Jeho neob­vyk­lé maný­ry, ritu­á­ly a podiv­né prů­po­víd­ky ovšem jeho pod­ří­ze­né čím dál více zne­klid­ňu­jí.


Nejlepší herečka:

1. Rhea Seehorn (Volejte Saulovi/Better Call Saul) – 6. řada

Postava, kte­rá dodá­va­la seri­á­lu kro­mě inte­li­gen­ce i ele­gan­ci. Advokátka Kim Wexler byla jed­ním z nepo­stra­da­tel­ných pilí­řů show Volejte Saulovi. I ona pro­šla během šes­ti sérií cha­rak­te­ro­vou pro­mě­nou a i ji nako­nec dohna­lo svě­do­mí.

2. Lily-Rose Depp (Idol/The Idol) – 1. řada

Dcera slav­ných rodi­čů Johnnyho Deppa a Vanessy Paradis v pěti­díl­né show napl­no uka­zu­je svůj vše­stran­ný talent. Lily-Rose jako krás­ná a sexy popo­vá super­star Jocelyn během celé­ho seri­á­lu prak­tic­ky nezmi­zí z obra­zov­ky. Obdivovat může­me nejen její herec­tví s roz­ma­ni­tou šká­lou emo­cí, ale i její výbor­ná pěvec­ká a taneč­ní čís­la. A v nepo­sled­ní řadě její ori­gi­nál­ní out­fi­ty.

3. Jennifer Coolidge (Bílý lotos/The White Lotus) – 2. řada

Ve dru­hé sérii Bílého loto­su hereč­ka svůj talent na kome­di­ál­ní a emoč­ně nesta­bil­ní posta­vy vytě­ži­la na maxi­mum. Vyvrcholení závě­reč­né epi­zo­dy na jachtě je pak její abso­lut­ní mas­ter­pie­ce.


Nejlepší český seriál:

1. Případy 1. oddělení – 3. řada, ČT

Loni se vítě­zem čes­ké tvor­by sta­ly Devadesátky, letos pat­ří zla­tý Pažótí Oskar seri­á­lu od stej­ných tvůr­ců. Případy 1. oddě­le­ní bodo­va­ly v dese­ti­le­té his­to­rii našich cen se vše­mi tře­mi séri­e­mi, a sice hned v prv­ním roč­ní­ku v roce 2014 tře­tím mís­tem a v roce 2016 uko­řisti­la dru­há řada seri­á­lu pomy­sl­né­ho stří­br­né­ho Oskara.

Po bron­zu a stří­b­ru tak tři­nác­ti­díl­ná tře­tí sezó­na Případů vystou­pa­la až na vrchol. Osobně mě nej­no­věj­ší řada této výbor­ně scé­náris­tic­ky a fil­mař­sky zpro­střed­ko­va­né pre­ciz­ní prá­ce praž­ských kri­mi­na­lis­tů bavi­la nej­ví­ce. Je to prav­dě­po­dob­ně i tím, že jako pří­sluš­ník mlad­ší gene­ra­ce si ze zpra­vo­daj­ství nej­ví­ce vyba­vu­ji prá­vě tyto pří­pa­dy z rela­tiv­ně nedáv­né doby. Příjemným oži­ve­ním seri­á­lu byly rov­něž nové posta­vy vyšet­řo­va­te­lů.


2. Sex O’Clock – 1. řada, Voyo

Jeden z nej­za­jí­ma­věj­ších tuzem­ských seri­á­lů posled­ních let. A záro­veň jeden ze zrn­ka čes­kých poči­nů, kte­rý se může měřit s kva­lit­ní­mi zahra­nič­ní­mi tee­nager­ský­mi kous­ky. Pochválit musí­me před­ně výbor­ný scé­nář s doko­na­le vyba­lan­co­va­nou kome­di­ál­ní a dra­ma­tic­kou slož­kou, emo­tiv­ní­mi momen­ty (závě­reč­ná desá­tá epi­zo­da v kom­bi­na­ci s výbor­ným soun­d­trac­kem je v tom­to ohle­du oprav­do­vou špič­kou) a s při­ro­ze­ný­mi dia­lo­gy a cho­vá­ním sou­čas­né mlá­de­že.

Ocenit musí­me rov­něž osvě­žu­jí­cí pro­stře­dí Zlína, kte­rý i díky pěk­né kame­ře a stři­hu půso­bí veli­ce maleb­ně. A v nepo­sled­ní řadě výbor­né herec­ké výko­ny od dospě­lých pře­sta­vi­te­lů po oprav­du talen­to­va­né mla­dé her­ce.

Naše redak­ce se vel­mi při­mlou­vá za dru­hou řadu. A jakož­to labuž­ník a čas­tý obháj­ce (kva­lit­ní) čes­ké tvor­by odmí­tám nářky, že tuzem­ské kous­ky nesto­jí za nic. V posled­ních letech nás čes­ká – pře­de­vším seri­á­lo­vá – díla pří­jem­ně pře­kva­pu­jí. Je vidět, že pokud u nás talen­to­va­ní tvůr­ci dosta­nou pro­stor, doká­žou vytvo­řit ori­gi­nál­ní věci.


3. Volha – 1. řada, ČT

Stylová jíz­da soci­a­lis­mem, kte­rou je radost sle­do­vat. Podle mého sou­du jed­no z nej­lep­ších a nej­věr­něj­ších zachy­ce­ní živo­ta 70. a 80. let. Se vše­mi útra­pa­mi, bizar­nost­mi i humor­ný­mi situ­a­ce­mi na pra­co­viš­ti Československé tele­vi­ze i v běž­ném živo­tě. Včetně doko­na­lé­ho zachy­ce­ní retro atmo­sfé­ry. Prolínání dobo­vých zábě­rů se seri­á­lo­vý­mi, soci­a­lis­tic­ké kuli­sy, kos­týmy nebo tře­ba i dobo­vá hud­ba – to je zkrát­ka extratří­da České tele­vi­ze. Ze vše­ho nej­víc ovšem září Kryštof Hádek je jako Standa „voe“ Pekárek se svý­mi geni­ál­ní­mi prů­po­víd­ka­mi, voe.

Letos mě více než kdy jin­dy mrzí, že v této kate­go­rii může­me oce­nit pou­ze tro­ji­ci seri­á­lů. Těch oprav­du dob­rých bylo totiž v uply­nu­lé sezó­ně hned pět. Doslova o mili­me­tr se sem nevešla skvě­lá multi­žánro­vá čtyř­díl­ná zále­ži­tost ČT s názvem Pozadí udá­los­tí.

A pomy­sl­né páté mís­to pat­ří dra­ma­tu z čes­ké­ho poli­tic­ké­ho pro­stře­dí na moti­vy sku­teč­ných udá­los­tí s názvem Sedm scho­dů k moci od TV Prima. Ano, je tomu sku­teč­ně tak, už jsem nedou­fal, že to budu moci někdy napsat, ale sta­lo se něco neu­vě­ři­tel­né­ho a Prima vypro­du­ko­va­la popr­vé v ději­nách oprav­du dob­rý seri­ál. Bohužel ho ale pro­pa­gu­je dost mož­ná nejmé­ně ze své tvor­by, a tak ho vidě­li pou­ze seri­á­lo­ví fajnšme­kři.

Za pozor­nost pak sto­jí ješ­tě tří­díl­ná kri­mi­nál­ka Docent s Ivanem Trojanem v hlav­ní roli a dese­ti­díl­ný – vizu­ál­ně veli­ce pěk­ný – web­se­ri­ál Pět let o roz­díl­ném pohle­du dvou mla­dých lidí na spo­leč­ně strá­ve­nou noc.


Nejlepší seriálová znělka:

1. Westworld – 4. řada, HBO

Znělka Westworldu bodo­va­la na Pažótích Oskarech se vše­mi tře­mi dosa­vad­ní­mi séri­e­mi, vždy to při­tom dotáh­la na stří­br­nou pozi­ci. Závěrečná čtvr­tá řada popr­vé zís­ká­vá pomy­sl­né zla­to. Opět tro­chu tema­tic­ky pozmě­ně­ná a opět vizu­ál­ně a hudeb­ně úžas­ná. Můžeme zopa­ko­vat to, co v roce 2020: čis­té, krás­né, ele­gant­ní a plné sym­bo­li­ky. Takzvaně „pure“, jak by řek­li Angláni.


2. Rod draka (House of the Dragon) – 1. řada, HBO

Vizuálně to sice nemá tako­vou atmo­sfé­ru „vzdá­le­ných svě­tů a moc­ných rodů“ jako roz­mách­lá Hra o trů­ny, ale stej­ný hudeb­ní pod­kres nás i po letech spo­leh­li­vě pře­ne­se do Západozemí.


3. Volavka (Black Bird) – 1. řada, Apple TV+

Zajímavě nami­xo­va­ná vše­ho­chuť zákou­tí, láka­del i zka­že­nos­ti svě­ta. Škoda jen, že intro půso­bí o pozná­ní tem­ně­ji a ponu­ře­ji než samot­ný seri­ál, ze kte­ré­ho se vyklu­ba­lo spí­še jakési odleh­če­né kri­mi dra­ma.


A jde­me na his­to­ric­ké sta­tis­ti­ky Pažótích Oskarů. Na úvod si tra­dič­ně při­po­meň­me, že za vítěz­ství v kaž­dé kate­go­rii udě­lu­je­me vždy pět bodů, za dru­hé mís­to body čty­ři, za tře­tí tři a tak dále a tak podob­ně…

V hlav­ní kate­go­rii, kde jsou započ­te­ny pou­ze body pro nej­lep­ší seri­á­ly, se kon­čí­cí Better Call Saul vyšvih­nul ze šes­té­ho mís­ta na čtvr­té a zařa­dil se za tro­ji­ci našich vlád­ců – Narcos, Hru o trů­ny a Homeland. Do TOP 10 se posu­nul také Bílý lotos, kte­rý z děle­né šest­nác­té pozi­ce posko­čil na sed­mou příč­ku.

V žeb­říč­ku tele­viz­ních sta­nic a VOD plat­fo­rem HBO navý­ši­lo svůj náskok před sta­ni­cí Showtime. Kabelová tele­vi­ze Home Box Office navíc stvr­di­la svůj sta­tus pro­du­cen­ta nej­kva­lit­něj­ší seri­á­lo­vé tvor­by, když jako jedi­ná sta­ni­ce bodo­va­la ve všech dese­ti roč­ní­cích Pažótích Oskarů v kate­go­rii Nejlepší seri­ál. Podobně úspěš­ně je na tom i Showtime, kte­rá bodo­va­la hned v deví­ti pří­pa­dech. Naopak v minu­los­ti veli­ce kva­lit­ní Netflix vyšel už podru­hé za sebou naprázd­no. V kva­li­tě mu začí­na­jí stá­le více kon­ku­ro­vat ostat­ní VOD služ­by jako kupří­kla­du Paramount+, kte­rý se za pou­hou dvou­le­tou exis­ten­ci pro­kou­sal na čtvr­té mís­to naše­ho žeb­říč­ku.

Nejlepší seriály

V tabul­kách níže už jsou kro­mě nej­lep­ších seri­á­lů započ­te­ny rov­něž body za nej­lep­ší nové seri­á­ly, her­ce, hereč­ky a zněl­ky. I tady Better Call Saul díky bodům za seri­ál, nej­lep­ší­ho her­ce a nej­lep­ší hereč­ku posko­čil na čtvr­té mís­to před Narcos. Z děle­né­ho tři­nác­té­ho mís­ta se posu­nul na sed­mou příč­ku kon­čí­cí Westworld, seri­ál, kte­rý kom­plet­ně všech­ny body zís­kal za svou zněl­ku, což je vprav­dě pozo­ru­hod­né.

Mezi sta­ni­ce­mi si v souč­tu všech kate­go­rií nadá­le jede svůj vlast­ní závod HBO, kte­ré má více než dvoj­ná­sob­ný počet bodů před dru­hým Netflixem. HBO a Showtime v souč­tu všech kate­go­rií bodo­va­ly ve všech dese­ti roč­ní­cích. Paramount+ popo­le­zl ze sed­mé pozi­ce na pátou a vůbec popr­vé zís­ká­vá body také Prime Video od Amazonu (za tře­tí­ho nej­lep­ší­ho her­ce).

A na závěr naše­ho člán­ku tra­dič­ně čes­ká tvor­ba, kde se po letech mění pořa­dí na čele žeb­říč­ku. Případy 1. oddě­le­ní díky letoš­ní­mu vítěz­ství mezi čes­ký­mi seri­á­ly vylét­ly i na prv­ní mís­to his­to­ric­ké­ho pořa­dí, kde vystří­da­ly Cirkus Bukowsky a Labyrint.

V žeb­říč­ku tuzem­ských sta­nic a stre­a­mo­va­cích plat­fo­rem začí­ná sym­pa­tic­ky bodo­vat služ­ba Voyo od tele­vi­ze Nova, kte­rá by měla být spo­leč­ně s Českou tele­vi­zí do budouc­na asi nej­vět­ší nadě­jí naší seri­á­lo­vé tvor­by. HBO totiž kvů­li škr­tům a šet­ře­ní své­ho maji­te­le Warner Bros. Discovery bohu­žel kon­čí s vyrá­bě­ním původ­ních pořa­dů v našich kon­či­nách.

Nejlepší české seriály

Minulé roč­ní­ky:

Článek Pažótí Oskaři 2023: nej­lep­ším seri­á­lem desá­té­ho roč­ní­ku je wes­ter­no­vý 1923, úspěš­ně se lou­čí i dra­ma Volejte Saulovi se nejdří­ve obje­vil na Pažót.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Autor je šéfredaktorem webu Pažót.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,08395 s | počet dotazů: 268 | paměť: 62052 KB. | 26.09.2023 - 14:50:14