Paws and Claws – Fantastic Pets

Hru úvo­dem hod­no­tím vel­mi klad­ně, avšak ten­to titul je vel­mi podob­ný s titu­lem kinecti­mals, s jedi­ným roz­dí­lem, že hra nabí­zí o mno­ho více zába­vy a zví­řá­tek. Hra je vel­mi zábav­ná zapo­tí se nejen Váš vybra­ný maz­lí­ček, ale i Vy.

Na začát­ku hry, si může­te vybrat z vel­ké­ho množ­ství zví­řá­tek, od pej­ska, přes jed­no­rož­ce až po dráč­ka. Zvířátko si může­te uzpů­so­bit k obra­zu své­mu, samo­zřej­mě po dob­ře spl­ně­ném tré­nin­ku jste obmě­ňo­vá­ní, prá­vě úpra­vou Vašeho maz­líč­ka. Zvířátko musí­te tré­no­vat a učit ho novým věcem včet­ně toho, abys Vás vší­ma­lo a byli jste kama­rá­di. O zví­řát­ko se kro­mě zába­vy v mini­hrách, musí­te také sta­rat, zví­řát­ko musí­te omýt, vyfé­no­vat a nepo­sled­ní řadě vykar­tá­čo­vat. Vaše zví­řát­ko se účast­ní i výstav a růz­ných sou­tě­ží, ve kte­rých sou­tě­ží pro­ti ostat­ním zví­řát­kům, kte­ré hra nabí­zí. Ve hře se stří­dá chví­li hra se zví­řát­kem a chví­li zase Vy musí­te plnit leh­ké mini­hry. Do obra­zu hry se pře­mís­tí­te Vy a Váš pokoj, pokud Vám maz­lí­ček po poko­ji běhá a omy­lem nara­zí do nebez­peč­ných věcí není z toho nad­še­ný, tato sko­ro rea­li­ta se mi ve hře oprav­du líbí. Váš maz­lí­ček si v pokro­či­lej­ším čase sám bub­li­nou říká, co by asi tak chtěl dělat, neu­stá­le se musí­te zví­řát­ku věno­vat, nene­chá Vás chví­li v kli­du.

Hra je gra­fic­ky vel­mi pěk­ně poja­tá, zaujme pře­de­vším ty nejmen­ší. Zvířátka jsou ani­mo­va­ná, ale rea­lis­tic­ká a vel­mi pove­de­ná.  Zvukový dopro­vod je také dob­rý a jen tak neu­nu­dí. Hra je na ovlá­dá­ní jed­no­du­chá a vždy ve hře máte úvod­ní ani­ma­ci jak daný úkol spl­nit, jak ovlá­dat zví­řát­ko atd. Jediné co mě osob­ně na hře neza­u­ja­lo, je pří­liš dlou­há úvod­ní ani­ma­ce cca 10 minut, což mi na sou­stře­dě­nost pro dít­ko, kte­ré se těší na hra­ní, aby už už si moh­lo vybrat zví­řát­ko, při­pa­dá dost dlou­há doba, včet­ně toho, že hra je celá v ang­lič­ti­ně a tak s dět­mi ze začát­ku musí­te být, abys­te jim pře­lo­ži­li, čeho se vlast­ně hra týká. Zvířátku může­te dávat údaj­ně pove­ly i zvu­ko­vě, ovšem v ang­lič­ti­ně. Poté co hra­je­te už jsou ani­ma­ce krát­ké a spí­še jen nazna­ču­jí, co a jak máte dělat, tak­že dít­ko už může­te nechat samot­né a bude rozu­mět vše­mu, co má dělat.

Hra je při­způ­so­be­ná hlav­ně dětem a ty se oprav­du při hře vyřá­dí, je to hra na dlou­hé hodi­ny či dny a roz­hod­ně jen tak neo­mr­zí, pro­to­že nabí­zí dal­ší šká­lu zví­řá­tek, kte­ré na Vás čeka­jí a kaž­dé z nich má jiné vlast­nos­ti a cha­rak­ter a je jen na Vás jak si jej vycho­vá­te. Pokud Váháte s kou­pí, urči­tě Vás zaujme, pokud vlast­ní­te live kar­tu, tak na xbox mar­ket­pla­ce najde­te ke sta­že­ní zdar­ma demo, aby jste si udě­la­li obrá­zek, zda se Vám hra líbí či ne. Hra urči­tě nadchne i ty, kte­ří zví­řát­ko doma mít nemo­hou, tak se mohou aspoň tak­to vyřá­dit a ten­to titul jim k tomu vysta­čí. Cena za tuto hru je úměr­ná a vypla­tí se hru poří­dit, je to pře­ce jen něco nové­ho a dou­fám, že podob­ných titu­lů bude vychá­zet více.

 


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.

Únava: 6/10
Vlastní hod­no­ce­ní: 90%
Výrobce: HTQ
Žánr: simu­lá­tor
Počet hrá­čů: kon­zo­le: 1-2, co-op 2
Lokalizace: ang­lič­ti­na
Datum vydá­ní: 29.4.2011
Doporučený věk: od 7letOpravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,52680 s | počet dotazů: 210 | paměť: 42859 KB. | 27.11.2020 - 18:51:17