Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Pavol Haspra (režisér)

Pavol Haspra (režisér)

Haspra Pavol 01 copy resize
Haspra Pavol 01 copy resize

Pavol Haspra bol slo­ven­ský diva­del­ný a tele­víz­ny reži­sér. Rodák z Topoľčianok, kde navšte­vo­val aj základ­nú ško­lu. Neskôr po matu­ri­te na Gymnáziu Janka Kráľa pôso­bil v rod­nej obci ako uči­teľ, v rokoch 1949 – 1950. Už ako štu­dent vyni­kal v špor­te a v ochot­níc­kom diva­dle v rod­nej obci. V roku 1955 ukon­čil štúdi­um diva­del­nej réžie na Vysokej ško­le múzic­kých ume­ní v Bratislave.

V rokoch 1954 – 1962 bol reži­sé­rom a v rokoch 1955 – 1962 aj ume­lec­kým šéfom Krajového diva­dla v Nitre, dnes Divadlo Andreja Bagara. Režíroval tu naprí­klad aj tie­to hry: M. Matuštíková: Kristína (1955), J. Jesenský – P. Haspra: Demokrati (1959), P. Karvaš: Polnočná omša (1959), L. Hellmanová: Z dru­hej stra­ny pra­le­sa (1960), P. Karvaš: Antigona a tí dru­hí (1962).

Od roku 1962 pôso­bil ako reži­sér čino­hry SND v Bratislave. Koncom 60. a celé 70. roky sa reži­sér Haspra veno­val aj diva­del­nej prá­ci a hlav­ne tele­víz­nym insce­ná­ci­ám – Ženský zákon (1967), Portrét Doriana Graya (1969), Kde je tvoj brat Ábel? (1971), Cid (1973), Psi (1975), Druhá lás­ka (1977), Mandragora (1979) a mno­hé iné hry či insce­ná­cie.

Pavol Haspra bol dva­krát žena­tý. V dru­hom zväzku so zná­mou hereč­kou Soňou Valentovou bol 38 rokov a vycho­val dve dcé­ry. Na ume­lec­kú dráhu vst­úpi­la dcé­ra Katka Hasprová, muzi­ká­lo­vá spe­váč­ka. P. Haspra podľa­hol záker­nej cho­ro­be 27.4.2004, no dodnes si na neho ako na milu­j­úce­ho otca, bra­ta, pri­a­teľa, prísne­ho reži­sé­ra, skve­lé­ho kuchá­ra spo­mí­na nie­len rodi­na a ume­lec­ká komu­ni­ta, ale i rodá­ci z Topoľčianok.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,69696 s | počet dotazů: 213 | paměť: 55756 KB. | 24.05.2022 - 15:09:02