Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Pavel Taussig přežil Pochod smrti a teď vydává své vzpomínky

Pavel Taussig přežil Pochod smrti a teď vydává své vzpomínky

big chlapec ktery prezil pochod smrti QTB 380712
big chlapec ktery prezil pochod smrti QTB 380712

Pavel Taussig se naro­dil do židov­ské rodi­ny, ale rodi­če ho necha­li pokřtít jako evan­ge­lí­ka. Chlapec totiž při­šel na svět jen něko­lik měsí­ců po Hitlerově ucho­pě­ní moci v Německu a jeho rodi­če, kte­ré vývoj udá­los­tí děsil, se sna­ži­li zachrá­nit, co se dalo. O pár let poz­dě­ji i oni přestou­pi­li na evan­ge­lic­kou víru. Nebylo to pro ně jed­no­du­ché, ale uká­za­lo se, že to byl krok správ­ným smě­rem. Díky tomu dosta­li tak­zva­nou „výjim­ku“. Většina pro­ti­ži­dov­ských záko­nů sice postih­la i je, ale ne ten nej­hor­ší. Neodvezli je ze Slovenska do východ­ní Evropy.

Na jaře roku 1944, kdy Spojenci popr­vé bom­bar­do­va­li Bratislavu, Taussigovi odje­li na ven­kov. Doufali, že se tam dočka­jí kon­ce vál­ky. I s ohle­dem na bom­bar­do­vá­ní se zdá­lo, že je to jis­těj­ší než ve měs­tě. Jejich plán však zni­či­lo Slovenské národ­ní povstá­ní. Po jeho potla­če­ní všich­ni Židé při­šli o „výjimku„a byli odsou­ze­ni k depor­ta­ci ze Slovenska. Na kon­ci říj­na byli zatče­ni i Taussigovi. Skončili v Osvětimi, kde je roz­dě­li­li. Pavel zůstal bez rodičů. Přežil nejen Pochod smr­ti, ale i pobyt v kon­cen­t­rač­ních tábo­rech Mauthausen, Melk a Gunskirchen, kde ho osvo­bo­di­li Američané.

Pavel Taussig původ­ně napsal svůj živo­to­pis pro své­ho syna  Martina. Vzpomíná na své dět­ství, pobyt v kon­cen­t­rač­ních tábo­rech a zve­řej­nil i deník, kte­rý si psal od osvo­bo­ze­ní. Popisuje také život po vál­ce, emi­gra­ci a prá­ci v redak­cích humo­ris­tic­kých časo­pi­sů. Čtenář tak dosta­ne uce­le­ný pří­běh jed­no­ho neo­by­čej­né­ho živo­ta plné­ho nejen stra­chu a utr­pe­ní, ale i nadě­je, odva­hy a odhod­lá­ní.

Některým čte­ná­řům se může zdát Pavlův deník psa­ný po osvo­bo­ze­ní nezá­živ­ný, pro­to­že jsou v něm popsa­né hlav­ně nemo­ci, kte­ré ho trá­pi­ly, a jíd­lo. Když si ale uvě­do­mí­te, jak žil počas vál­ky, pocho­pí­te jeho nad­še­ní z jíd­la i z dal­ších, pro nás všed­ních, věcí, oba­vy o zdra­ví i tou­hu po domo­vě. Byl  dítě­tem, kte­ré pře­ži­lo nepřed­sta­vi­tel­né hrů­zy, a pře­ce si zacho­va­lo opti­mi­zmus a radost ze živo­ta. Stejně jako dal­ší pří­běhy z kon­cen­t­rač­ních tábo­rů je i Chlapec, kte­rý pře­žil pochod smr­ti čte­ním, ze kte­ré­ho mra­zí. Tenhle pří­běh však vyprá­ví jede­nác­ti­le­tý kluk, a o to je všech­no, co se mu sta­lo, hroz­něj­ší. Pavel to ale všech­no pře­žil. Natruc!

Hodnocení: 90%

Chlapec, kte­rý pře­žil pochod smr­ti

Autor: Pavel Taussig

Vydáno: Grada, 2018

Počet stran: 208


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,95928 s | počet dotazů: 251 | paměť: 56653 KB. | 29.06.2022 - 21:30:58