Kritiky.cz > Recenze knih > Pavel Scheufler - Fotoportréty

Pavel Scheufler - Fotoportréty

Fotoportréty

Každý, kdo měl v ruce fotou­pa­rát, už vytvo­řil por­trét­ní foto­gra­fii. Jak ale udě­lat ide­ál­ní sní­mek, aby se líbil foto­gra­fo­vi i foto­gra­fo­va­né­mu, byl bez ruši­vých vje­mů a záro­veň nebyl fád­ní? Nechte si pora­dit od zku­še­né­ho pro­fe­si­o­ná­la!

Pavel Scheufler je foto­graf a his­to­rik foto­gra­fie, vyso­ko­škol­ský uči­tel a lek­tor foto­kur­zů FotoŠkoda. O foto­gra­fi­ích, sou­čas­ných i his­to­ric­kých, vydal 45 knih a na mno­ha dal­ších spo­lu­pra­co­val. Realizuje foto­gra­fic­ké výsta­vy, píše člán­ky. Jeho záli­bou je foto­gra­fic­ká tech­ni­ka a expe­ri­men­to­vá­ní s foto­gra­fic­kým obra­zem.

Ve své nej­no­věj­ší kni­ze se - jak už ostat­ně napo­ví­dá samot­ný název - zamě­řil na foto­por­tréty. V úvo­dě vysvět­lu­je, co to vlast­ně foto­por­trét je, pro­ve­de vás jeho ději­na­mi a vysvět­lí, co všech­no potře­bu­je­te, když chce­te udě­lat dob­rý foto­por­trét.

Následuje část nazva­ná tref­ně Chybovník, kde jsou pre­zen­to­vá­ny naj­čas­těj­ší chy­by při foto­gra­fo­vá­ní i tipy, jak je napra­vit. Zjistíte, co udě­lat s ruši­vým poza­dím, chyb­nou barev­nos­tí scé­ny, chyb­ným zaostře­ním, pří­liš tma­vým sním­kem, nezvlád­nu­ým pro­tisvět­lem i chyb­ným nasví­ce­ním.

V posled­ní čás­ti jsou pre­zen­to­vá­ny rady a návo­dy, jak vytvo­řit růz­né dru­hy foto­por­trétů - por­trét v rodi­ně, na cestách, při repor­tá­žích, v doku­men­tu, v pro­pa­ga­ci, v kari­kau­ře, auto­por­trét, sku­pi­no­vý por­trét a repre­zen­ta­tiv­ní por­trét. Kromě rad je v kni­ze i spous­ta ukáz­ko­vých tema­tic­kých foto­gra­fií a kaž­dou z nich pro­vá­zí vysvět­lu­jí­cí komen­tář, ze kte­ré­ho se dozví­te způ­sob pro­ve­de­ní sním­ku a sezná­mí­te se s jeho tech­nic­ký­mi para­me­t­ry a kom­po­zi­cí.

Ukázkové foto­gra­fie slou­ží jako inspi­ra­ce k vaší vlast­ní foto­gra­fic­ké tvor­bě a všech­ny návo­dy jsou jed­no­du­ché a sro­zu­mi­tel­né, tak­že není pro­blém pocho­pit je a vytvo­řit si ori­gi­nál­ní por­tréty. Je to vel­mi zábav­né a kdo­ví, tře­ba se z toho časem  sta­ne i váš koní­ček.

Hodnocení: 100%

Fotoportréty

Autor: Pavel Scheufler

Vydáno: Grada, 2018

Počet stran: 224

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Grada. Pokud vás kni­ha zau­ja­la, může­te ji zakou­pit zde.

  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […] Posted in Recenze knih
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […] Posted in Recenze knih
  • Recenze: Květiny pro suché zahrady24. června 2018 Recenze: Květiny pro suché zahrady Sucho. Slovo, které je v posledních několika letech chudých na srážky skloňováno stále častěji. Zakládáte v této době zahradu, nemáte vlastní zdroj vody a jste závislí na dodávce vody […] Posted in Recenze knih
  • Lze rozmotat Provaz lží?9. července 2019 Lze rozmotat Provaz lží? Horký srpnový den roku 1982. Idylická osada na sever od New Yorku, která je obklopena horami, skalnatými útesy a průzračnými ledovcovými jezery. Právě zde se odehraje strašlivý a nesmyslný […] Posted in Recenze knih
  • Rostliny – poznej 85 zajímavých druhů od Ursuly Stichmann-Marny28. listopadu 2018 Rostliny – poznej 85 zajímavých druhů od Ursuly Stichmann-Marny Máte rádi přírodu, chodíte často na výlety a chcete sebe či své děti naučit i něco o okolní flóře? Kniha od vydavatelství Grada vás v tomto ohledu rozhodně nezklame. Jak už název […] Posted in Recenze knih
  • Němčina - 500 vět k překladu26. února 2018 Němčina - 500 vět k překladu Dosáhli jste v němčině úroveň B2 a nebo vyšší a chcete si své znalosti tohohle jazyka otestovat? Útlá knížka Němčina - 500 vět k překladu vaše znalosti důkladně prověří. Jak už název […] Posted in Recenze knih
  • Nečistotnost u koček - kniha12. srpna 2017 Nečistotnost u koček - kniha Tuto knihu sepsala německá veterinářka, odbornice svého oboru. Kniha je rozdělená do pěti kapitol nebo spíše oddílů, které popisují rady, když se děje něco s našimi kočičími miláčky. […] Posted in Recenze knih
  • Rafinovaně skládaný papír23. března 2018 Rafinovaně skládaný papír Snad každý z nás v mládí poskládal z papíru harmoniku, vlaštovku nebo žabku na čtyři prsty, se kterou se hrály dětské hry. Pro ty, co od vlaštovek pokročili trochu dál, je určena novinka  […] Posted in Recenze knih
  • Základy inline bruslení15. srpna 2019 Základy inline bruslení Rádi byste se naučili bruslit, ale nevíte, jak na to. První věcí, kterou musíte vyřešit, je výběr těch správných bruslí. Nejdřív si ale musíte ujasnit, co na bruslích chcete dělat. Máte […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...