Pavel Kohout - Hodina tance a lásky

Pavel Kohout je uzná­va­ný autor, kte­rý má za sebou dosti boha­tou lite­rár­ní tvor­bu, jež zahr­nu­je jak pró­zu, tak i poesii (byť hlav­ně ta jeho raná se bohu­žel nese sil­ně v duchu komu­nis­tic­kých ide­jí). Od pana Kohouta mě sil­ně okouz­li­la kni­ha s pří­znač­ným názvem - Katyně, kte­rouž­to jsem četl asi před čtyř­mi roky. Po dlou­hé době jsem opět sáhl po svaz­ku, kde se nachá­zí jmé­no toho­to muže a ... roz­hod­ně jsem nebyl zkla­mán.

Hodina tan­ce a lás­ky se ode­hrá­vá během dvou dní v červ­nu roku 1944 (krom posled­ní kapi­to­ly) a uka­zu­je nám pří­běh dospí­va­jí­cí dce­ri nacis­tic­ké­ho pohla­vá­ra Kleinburgera, kte­rý má na sta­ros­ti tako­vý roz­to­mi­lý tábor, kde jsou kon­cen­t­ro­vá­ni nežá­dou­cí nepřá­te­lé Říše. Kniha však není vyprá­vě­na pou­ze z pohle­du toho­to mla­dé­ho děv­če­te (jme­nu­je se Kristýna), ale zahr­nu­je postav více, což beze­spo­ru napo­má­há vět­ší­mu efek­tu. Čtenář se tak má mož­nost dozvě­dět se vel­mi zají­ma­vou minu­lost všech cha­rak­te­rů a tím i urči­tým způ­so­bem pocho­pit jejich jed­ná­ní, roz­ho­do­vá­ní v sou­čas­nos­ti.

Kohout se zde sna­ží zod­po­vě­dět zdán­li­vě nezod­po­vě­di­tel­nou otáz­kou, jak je mož­né, že se z „nor­mál­ních“ lidí sta­nou „nacis­tic­ké bes­tie“. Jak je mož­né, že vzdě­la­ní, kul­ti­vo­va­ní lidé se začnou cho­vat jako bar­ba­ři? Velmi hez­ky je to patr­né prá­vě na posta­vě Krystýnina otce, pana Kleinburgera, kte­rý je beze­spo­ru pova­hou dob­rý člo­věk, dba­lý káz­ně, pořád­ku i před­pi­sů. Je to však také nacis­ta, kte­rý bez­mezně věří A. Hitlerovi. Věří v to, že Židé plá­nu­jí zni­čit Německo atd.. Vlastní rozum a pří­pad­né občas­né pochyb­nos­ti jsou pře­ko­ná­ny obro­vi­tou víru. Již to není víra v Boha, ale víra v pro­zře­tel­nost, dějin­nou před­ur­če­nost. Je však mož­né tyto jedin­ce odsu­zo­vat? A může­me tak činit zrov­na my, kte­ří jsme se do podob­ných situ­a­cí nedo­sta­li jen díky tomu, že jsme se naro­di­li o něja­kou tu deká­du poz­dě­ji? Děj kni­hy je umís­těn do doby, kdy se pro Německou vel­moc takří­ka­jíc „láme chle­ba“, do doby, kdy se spo­jen­ci vylo­ďu­jí v do té doby oku­po­va­né sever­ní Francii. Čtenář neví, co se s mno­ha jiný­mi posta­va­mi sta­lo dále, ale může tušit. Může tušit, do jaké míry byla jejich ira­ci­o­nál­ní víra pev­ná a zda vydr­že­la i dal­ší vojen­ské kata­stro­fy Říše a padla záro­veň s pádem Berlína, či se v urči­té podo­bě zacho­va­la takřka až do dneš­ních dní...

Inu, kni­hu Hodina tan­ce a lás­ky mohu jen dopo­ru­čit. Asi nej­ví­ce bych na ní vyzdvi­hl skvě­le pro­pra­co­va­né cha­rak­te­ry a morál­ní posel­ství, kte­ré by nemě­lo být zapo­me­nu­to.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Petr Kadlík: Bejvávalo aneb 111 zapomenutých příběhů z časů našich prababiček a pradědečků9. prosince 2019 Petr Kadlík: Bejvávalo aneb 111 zapomenutých příběhů z časů našich prababiček a pradědečků V souvislosti s loňským výročím 100 let od vzniku Československa se nás zmocnila jakási nostalgie – že tehdy byl svět jednodušší, přehlednější a lidé se k sobě chovali lépe – prostě […]
  • FilmovePribehySmall19. listopadu 2015 Zdeněk Svěrák: Filmové příběhy Asi jen stěží byste v České republice hledali někoho, kdo nikdy neviděl filmy Obecná škola, Kolja nebo Vratné lahve. Zdeněk Svěrák ve své knize s názvem Filmové příběhy předkládá čtenáři […]
  • Zatímco spala, její život se změnil od základů16. srpna 2018 Zatímco spala, její život se změnil od základů Doktorka Alex Taylorová sa probudí připoutaná na operačním stole. Muž, který se nad ní sklání, není lékař, a volba, do které ji nutí, je nevýslovně absurdní a krutá. Když Alex znovu […]
  • G. R. R. Martin - Rytíř Sedmí království (2014)26. listopadu 2019 G. R. R. Martin - Rytíř Sedmí království (2014) Předem musím zmínit, že knižní ságu Píseň ledu a ohně mám velice rád, zejména pak kvůli skvělému popisu reálně vyhlížejícího světa, kde postavy ani události zdaleka nejsou černobílé. Je […]
  • Kazuo Ishiguro - Neopouštěj mě25. ledna 2020 Kazuo Ishiguro - Neopouštěj mě Kazuo Ishiguro napsal před více než 10 lety román, který jej definitivně katapultoval do světové spisovatelské elity. Pojďme se mu podívat trochu "pod kapotu".Hailsham je specifická […]
  • Lion Feuchtwanger - Jefta a jeho dcera25. února 2020 Lion Feuchtwanger - Jefta a jeho dcera Román Jefta a jeho dcera z roku 1957 je jednou z posledních knih, které slavný spisovatel Feuchtwanger napsal. Autor se nechal, jak již název napovídá, inspirovat dávným příběhem z […]
  • Victoria Aveyardová: Křišťálový meč31. října 2016 Victoria Aveyardová: Křišťálový meč Mare Barrowová opět na scéně! Rudá královna se navrací v pokračování s názvem Křišťálový meč. Bude druhý díl alespoň šlapat na nohy tomu prvnímu, kterým geniální autorka Victoria Aveyardoá […]
  • Sbírka ctností aneb V napnutém labyrintu pražské magie a nitek osudu4. února 2016 Sbírka ctností aneb V napnutém labyrintu pražské magie a nitek osudu Dávej pozor, Prestone. Šlapeš po mých snech.“ Dupont, Equilibrium Pokud budete někdy dělat Jahodového Klátila dle Gyty Oggové, pamatujte na jednu věc: tvaruje se ve flétnách na sekt […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Anselm Grün: Jak překonávat konflikty9. listopadu 2015 Anselm Grün: Jak překonávat konflikty Sedmdesátiletý německý katolický kněz Anselm Grün má na kontě další publikaci, přeloženou do češtiny. Benediktinský mnich, ekonom, filosof, teolog, ekonom opatství Münsterschwarzach je […]
Další naše články...