Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Pavel Jirásek: Na houby s Arnoštem Goldflamem

Pavel Jirásek: Na houby s Arnoštem Goldflamem

NaHoby
NaHoby

Čím jsou hou­by uži­teč­né? Od čeho je odvo­zen název mucho­můr­ka? Který hudeb­ní skla­da­tel se pyš­ní pře­zdív­kou „Mozart hub“? S čím vedl boj myko­log František Smotlacha či kte­ré his­to­ric­ké osob­nos­ti zemře­ly na otra­vu hou­ba­mi? Odpovědi na tyto otáz­ky i mno­ho dal­ších zají­ma­vos­tí nalez­ne­me v tom­to netra­dič­ním atla­su.

Zima ješ­tě neza­ča­la, tak proč si nevy­chut­nat pro­cház­ku pod­zim­ním lesem. Možná nás tam  pře­kva­pí neče­ka­né hou­bař­ské úlov­ky.

Kniha vznik­la na zákla­dě tři­nác­ti­díl­né­ho cyk­lu České tele­vi­ze Na hou­by, jenž se točil od jara 2011 do led­na 2012. Sběr hub před kame­rou nebyl fin­go­va­ný a jak podo­tý­ká Arnošt Goldflam, vaři­lo se pří­mo v teré­nu a co se našlo, to se také uva­ři­lo a snědlo.

Houby ros­tou téměř po celý rok, ty jed­lé od počát­ku jara až do začát­ku zimy. Nejvíce jich může­me obje­vit od polo­vi­ny květ­na do polo­vi­ny čer­ven­ce a pak od srp­na do půl­ky říj­na. Publikace začí­ná jar­ní­mi hou­ba­mi, tedy kačen­ka­mi, smr­ži, sírov­cem žlu­to­o­ran­žo­vým a májov­kou. V Hitparádě hři­bů je věno­vá­na pozor­nost hři­bu smr­ko­vé­mu, dubo­vé­mu a vzác­něj­ší­mu boro­vé­mu a bron­zo­vé­mu, jimiž v kuchy­ni nepo­hrd­ne žád­ný kuchař. Autoři upo­zor­ňu­jí na tři v Česku chrá­ně­né dru­hy - hřib krá­lov­ský, Fechtnerův a Suchohřib morav­ský, za jejichž sběr hro­zí poku­ta až 50 000 Kč.

Je zají­ma­vé, že název kozák je odvo­zen od kozí­ho hři­bu. Původně byly pří­vlast­kem kozí  ozna­čo­vá­ny rost­li­ny z lid­ské­ho pohle­du méně­cen­né. Tato hou­ba za jmé­no vdě­čí své hor­ší kon­zis­ten­ci - tuhé noze a ve stá­ří roz­břed­lé­mu klo­bou­ku. Oproti tomu kře­me­náč je vel­mi oblí­be­ný z důvo­du téměř nulo­vé čer­vi­vos­ti. Proč jsou klouz­ky kluz­ké? I to se zde dozví­me.

V kapi­to­le o mucho­můr­kách jsou otiš­tě­ny rady, jak se vyhnout otra­vě a co dělat v pří­pa­dě pode­zře­ní na ni. Dále se dočte­me mno­ho podrob­nos­tí o lyso­hláv­kách, bed­lách, žam­pi­o­nech, vác­lav­kách, pavu­čin­cích, čirův­kách, holu­bin­kách a ryz­cích, liš­kách, bři­chat­kách či tep­lo­mil­ných hou­bách a cho­ro­ších.

Publikace uvá­dí na pra­vou míru někte­ré mýty o hou­bách, tře­ba že ros­tou po deš­ti či že vyros­tou za den. Překvapilo mě, že tyto neze­le­né rost­li­ny lze obje­vit i v zimě a nej­lep­ší úlov­ky je mož­né oče­ká­vat po oble­vě při tep­lo­tách kolem nuly.

Popisuje, čím zača­lo umě­lé pěs­to­vá­ní hub a jaké dru­hy jsou k dostá­ní. V kni­ze se obje­vu­je mno­ho zají­ma­vos­tí, recep­tů a postře­hů, dopl­ně­ných vtip­ný­mi glo­sa­mi taty a syn­ka. Obohacující jsou i tema­tic­ky ladě­né cita­ce z belet­rie. Příručka se věnu­je se i méně zná­mým dru­hům, napří­klad vzác­ným hři­bům kašta­no­vé­mu a siné­mu. Upozorňuje na mož­nou zámě­nu jed­lých dru­hů s jedo­va­tý­mi a uvá­dí typic­ké zna­ky obou zástup­ců, napří­klad kačen­ky a uchá­če nebo májov­ky a závo­jen­ky olo­vo­vé.

Autor zmi­ňu­je mno­hé zají­ma­vos­ti z his­to­rie, mimo jiné, že ješ­tě v 19. sto­le­tí zkou­še­li myko­lo­go­vé jed­lost hub sami na sobě.

Pochválit musím zda­ři­lou gra­fic­kou úpra­vu, vtip­né ilu­stra­ce Jiřího Zimčíka i prak­tic­ký for­mát kni­hy.


  • Autor: Pavel Jirásek
  • Žánr: pří­ro­da - ostat­ní, hob­by - ostat­ní
  • Nakladatelstvi: EDICE ČT
  • Datum vydá­ní: 20.06.2016

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,62538 s | počet dotazů: 236 | paměť: 56652 KB. | 03.07.2022 - 14:02:41