Kritiky.cz > Recenze knih > Pavel Jirásek: Na houby s Arnoštem Goldflamem

Pavel Jirásek: Na houby s Arnoštem Goldflamem

NaHoby

Čím jsou hou­by uži­teč­né? Od čeho je odvo­zen název mucho­můr­ka? Který hudeb­ní skla­da­tel se pyš­ní pře­zdív­kou „Mozart hub“? S čím vedl boj myko­log František Smotlacha či kte­ré his­to­ric­ké osob­nos­ti zemře­ly na otra­vu hou­ba­mi? Odpovědi na tyto otáz­ky i mno­ho dal­ších zají­ma­vos­tí nalez­ne­me v tom­to netra­dič­ním atla­su.

Zima ješ­tě neza­ča­la, tak proč si nevy­chut­nat pro­cház­ku pod­zim­ním lesem. Možná nás tam  pře­kva­pí neče­ka­né hou­bař­ské úlov­ky.

Kniha vznik­la na zákla­dě tři­nác­ti­díl­né­ho cyk­lu České tele­vi­ze Na hou­by, jenž se točil od jara 2011 do led­na 2012. Sběr hub před kame­rou nebyl fin­go­va­ný a jak podo­tý­ká Arnošt Goldflam, vaři­lo se pří­mo v teré­nu a co se našlo, to se také uva­ři­lo a snědlo.

Houby ros­tou téměř po celý rok, ty jed­lé od počát­ku jara až do začát­ku zimy. Nejvíce jich může­me obje­vit od polo­vi­ny květ­na do polo­vi­ny čer­ven­ce a pak od srp­na do půl­ky říj­na. Publikace začí­ná jar­ní­mi hou­ba­mi, tedy kačen­ka­mi, smr­ži, sírov­cem žlu­to­o­ran­žo­vým a májov­kou. V Hitparádě hři­bů je věno­vá­na pozor­nost hři­bu smr­ko­vé­mu, dubo­vé­mu a vzác­něj­ší­mu boro­vé­mu a bron­zo­vé­mu, jimiž v kuchy­ni nepo­hrd­ne žád­ný kuchař. Autoři upo­zor­ňu­jí na tři v Česku chrá­ně­né dru­hy - hřib krá­lov­ský, Fechtnerův a Suchohřib morav­ský, za jejichž sběr hro­zí poku­ta až 50 000 Kč.

Je zají­ma­vé, že název kozák je odvo­zen od kozí­ho hři­bu. Původně byly pří­vlast­kem kozí  ozna­čo­vá­ny rost­li­ny z lid­ské­ho pohle­du méně­cen­né. Tato hou­ba za jmé­no vdě­čí své hor­ší kon­zis­ten­ci - tuhé noze a ve stá­ří roz­břed­lé­mu klo­bou­ku. Oproti tomu kře­me­náč je vel­mi oblí­be­ný z důvo­du téměř nulo­vé čer­vi­vos­ti. Proč jsou klouz­ky kluz­ké? I to se zde dozví­me.

V kapi­to­le o mucho­můr­kách jsou otiš­tě­ny rady, jak se vyhnout otra­vě a co dělat v pří­pa­dě pode­zře­ní na ni. Dále se dočte­me mno­ho podrob­nos­tí o lyso­hláv­kách, bed­lách, žam­pi­o­nech, vác­lav­kách, pavu­čin­cích, čirův­kách, holu­bin­kách a ryz­cích, liš­kách, bři­chat­kách či tep­lo­mil­ných hou­bách a cho­ro­ších.

Publikace uvá­dí na pra­vou míru někte­ré mýty o hou­bách, tře­ba že ros­tou po deš­ti či že vyros­tou za den. Překvapilo mě, že tyto neze­le­né rost­li­ny lze obje­vit i v zimě a nej­lep­ší úlov­ky je mož­né oče­ká­vat po oble­vě při tep­lo­tách kolem nuly.

Popisuje, čím zača­lo umě­lé pěs­to­vá­ní hub a jaké dru­hy jsou k dostá­ní. V kni­ze se obje­vu­je mno­ho zají­ma­vos­tí, recep­tů a postře­hů, dopl­ně­ných vtip­ný­mi glo­sa­mi taty a syn­ka. Obohacující jsou i tema­tic­ky ladě­né cita­ce z belet­rie. Příručka se věnu­je se i méně zná­mým dru­hům, napří­klad vzác­ným hři­bům kašta­no­vé­mu a siné­mu. Upozorňuje na mož­nou zámě­nu jed­lých dru­hů s jedo­va­tý­mi a uvá­dí typic­ké zna­ky obou zástup­ců, napří­klad kačen­ky a uchá­če nebo májov­ky a závo­jen­ky olo­vo­vé.

Autor zmi­ňu­je mno­hé zají­ma­vos­ti z his­to­rie, mimo jiné, že ješ­tě v 19. sto­le­tí zkou­še­li myko­lo­go­vé jed­lost hub sami na sobě.

Pochválit musím zda­ři­lou gra­fic­kou úpra­vu, vtip­né ilu­stra­ce Jiřího Zimčíka i prak­tic­ký for­mát kni­hy.


 • Autor: Pavel Jirásek
 • Žánr: pří­ro­da - ostat­ní, hob­by - ostat­ní
 • Nakladatelstvi: EDICE ČT
 • Datum vydá­ní: 20.06.2016

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Na hou­by s Arnoštem Goldflamem
Hodnocení polož­ky
51star1star1star1star1star

 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […] Posted in Recenze knih
 • Jen Campbell: Divné hlášky z knihkupectví2. května 2017 Jen Campbell: Divné hlášky z knihkupectví Kdo byl někdy zaměstnaný v obchodě, ví, jaké je to utrpení pracovat se zákazníky a tvářit se u toho profesionálně. O to více to platí v knihkupectví, kam často chodí zákazníci s velmi […] Posted in Recenze knih
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
 • Rok vědomého života jako Učebnice uvědomělého žití10. října 2016 Rok vědomého života jako Učebnice uvědomělého žití Gay Hendricks je autorem mnoha knih s psychologickou tématikou a jeho nejen spisovatelská kariéra je už věru rozkvetlá. A s touto u nás zatím poslední vydanou knihou pustil i u nás do […] Posted in Recenze knih
 • Ashley Bellová26. března 2019 Ashley Bellová Ono druhé březnové úterý, které přineslo to strašné odhalení a nečekanou hrozbu blízké smrti, by se pro některé lidi stalo začátkem jejich konce. Ale Bibi Blairová, které bylo nyní […] Posted in Recenze knih
 • Magická zvířata - kočičí čáry - kniha8. února 2018 Magická zvířata - kočičí čáry - kniha Lotka byla smutná. Před dvěma dny jí maminka sdělila, že vzala novou práci v Paříži, tudíž bude muset Lotka odjet ke strýčkovi na celé léto. Lotka byla velmi nazlobená, protože maminku […] Posted in Recenze knih
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […] Posted in Recenze knih
 • Malované pranostiky21. června 2018 Malované pranostiky Chtěli byste, aby vaše děti vyrůstaly s povědomím o tom, jak žili jejich předkové v souladu s přírodou? Slýchají vaše děti od babiček sem tam nějakou pranostiku a mají problém s jejím […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com