Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Paula Hawkins: Dívka ve vlaku

Paula Hawkins: Dívka ve vlaku

DivkaVeVlaku
DivkaVeVlaku
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Román, kte­rý trhal a trhá po celém svě­tě rekor­dy v počtu pro­da­ných výtis­ků.

A o čem že vlast­ně je? Rachel kaž­do­den­ně dojíž­dí vla­kem do prá­ce a po ces­tě si pro­hlí­ží okol­ní domy. Postupem času si oblí­bí jeden mla­dý pár, kte­rý vždy, když kolem jejich domu pro­jíž­dí, sle­du­je a vymys­lí jim i jmé­na – Jason a Jess. Jednoho dne však Rachel zahléd­ne něco, co by nemě­la, a když se poté dozví, že je Jess pohře­šo­va­ná, nevá­há se obrá­tit na poli­cii a zaplést se tak do vyšet­řo­vá­ní. A to více než dost.

Po pře­čte­ní mám na kni­hu stá­le roz­po­ru­pl­né názo­ry. Četla se sama, v autor­či­ně sty­lu psa­ní je skry­to něco, co vás neu­stá­le nutí číst dál, i když to není děj a zvra­ty. Na to, že Dívka ve vla­ku je Pauly Hawkins prv­ní kni­ha, tak není vůbec špat­ná a pora­di­la si s ní vel­mi dob­ře. Nicméně to není zase tak prů­lo­mo­vý a str­hu­jí­cí román, jak uvá­dí všech­ny rekla­my.

Co se týče děje, ten byl akč­ní, zají­ma­vý, plný malých a neo­če­ká­va­ných zvra­tů. Líbilo se mi cel­ko­vé zasa­ze­ní do pro­stře­dí vla­ků, kole­jí a tako­vé­ho malo­měst­ské­ho živo­ta. Jako v kaž­dém dob­rém thrille­ru, až do kon­ce jsem netu­ši­la, kdo je pacha­tel, ale to by pod­le mě měla být u napí­na­vé kni­hy samo­zřej­most.

Překvapilo mě, že Paula Hawkins do pří­bě­hu umís­ti­la poměr­ně malé množ­ství postav. To byl dob­rý nápad, s jed­not­li­vý­mi cha­rak­te­ry osob­nos­tí jsem se postup­ně sezna­mo­va­la a ke kon­ci jsem o kaž­dé posta­vě vědě­la snad úpl­ně vše. A to vět­ši­nou samé nehez­ké věci. Je zde krás­ně uká­zá­no, jak mohou lidé na povrch vypa­dat bez­sta­rost­ní a šťast­ní, ale sku­teč­nost je úpl­ně jiná.

Vlastnosti, zvy­ky a cho­vá­ní postav – to bylo také vel­mi zají­ma­vé. Nečetla jsem ješ­tě žád­nou kni­hu, kde by mi všich­ni hrdi­no­vé byli nesym­pa­tič­tí, a u kaž­dé pře­va­žo­va­ly nega­tiv­ní vlast­nos­ti.

Nadchla mě cel­ko­vá poin­ta pří­bě­hu a jeho rozuz­le­ní. Dívka ve vla­ku dis­po­nu­je pře­de­vším skvě­le pro­myš­le­ným pří­bě­hem a psy­cho­lo­gic­ký­mi vzta­hy.

Pokud máte rádi napí­na­vé pří­běhy, kte­ré mají smy­sl, budou vám po pře­čte­ní neu­stá­le vrtat v hla­vě a hlav­ní hrdi­ny bude­te nesná­šet a záro­veň milo­vat, tak je Dívka ve vla­ku to pra­vé pro Vás.


  • Nakladatel: Ikar
  • Edice: Edice svě­to­vý best­seller
  • Jazyk: čes­ky
  • Pořadí vydá­ní: 1.
  • Rok a měsíc vydá­ní: 2015/10
  • Počet stran: 328
  • Vazba: Pevná
  • Formát, hmot­nost: 150 × 233 mm, 512 g

Kniha ke kou­pi na Bux.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,35336 s | počet dotazů: 238 | paměť: 58184 KB. | 15.08.2022 - 23:03:22