Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Paul Walker

Paul Walker

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Paul William Walker IV (12. září 1973 – 30. lis­to­pa­du 2013) byl ame­ric­ký herec. Nejvíce pro­slul svou rolí Briana O’Connera v závod­nic­ké fil­mo­vé sérii Rychle a zbě­si­le. Hrál i v dal­ších fil­mech, mezi kte­ré pat­ří Městečko Pleasantville (1998), Do hlu­bi­ny (2005) a Osm sta­teč­ných (2006). Zemřel při auto­ne­ho­dě ve věku čty­ři­ce­ti let.

Mládí

Narodil se roku 1973 v Kalifornii. Jeho otec byl pod­ni­ka­tel Paul William Walker III a jeho mat­ka Cheryl Crabtree byla model­ka. Vyrostl v San Fernando Valley v blíz­kos­ti Los Angeles. Byl vycho­ván ve víře Církve Ježíše Krista Svatých posled­ních dnů. Vystudoval křes­ťan­skou střed­ní ško­lu a poté stu­do­val pod­moř­skou bio­lo­gii.

Kariéra

Svou kari­é­ru začal již jako bato­le, když účin­ko­val v tele­viz­ní rekla­mě pro fir­mu Pampers. Již ve věku dvou let se pod vede­ním rodi­čů dostal do svě­ta mode­lin­gu. Od roku 1985 zís­kal něko­lik ved­lej­ších rolí v tele­viz­ních seri­á­lech jako Highway to Heaven, Who’s the Boss?, Mladí a neklid­ní (The Young and the Restless) a Touched by an Angel. Roku 1985 také nato­čil rekla­mu pro fir­mu ShowBiz Pizza Place.

Svou fil­mo­vou kari­é­ru zapo­čal v roce 1986 rolí v horro­ro­vé kome­dii Příšera z šat­ní­ku. Se svou sestrou Ashlie se roku 1987 účast­nil tele­viz­ní sou­tě­že I’m Telling!, ve kte­ré obsa­di­li dru­hé mís­to. Poté pokra­čo­val v herec­ké kari­é­ře dal­ší­mi men­ší­mi role­mi. Vše se změ­ni­lo roku 1998, kdy zís­kal hlav­ní roli v kome­dii Meet the Deedles, kte­rá ho pro­sla­vi­la. To ved­lo k zis­ku řady ved­lej­ších rolí, napří­klad ve slav­ném fil­mu Garyho Rosse Městečko Pleasantville (1998) a dále ve fil­mech Varsity blu­es (1999), Taková nor­mál­ní hol­ka (1999) a Lebky (2000).

Průlomová role při­šla v roce 2001, kdy zís­kal jed­nu z hlav­ních rolí ve fil­mu Roba Cohena Rychle a zbě­si­le. Film vydě­lal 207 mili­o­nů dola­rů a zna­me­nal prv­ní vel­ký úspěch v jeho kari­é­ře. Ke své roli poli­cis­ty Briana O’Connora se vrá­til v roce 2003 ve fil­mu Johna Singletona Rychle a zbě­si­le 2. Tento díl vydě­lal 236 mili­o­nů dola­rů. Ve tře­tím díle série Rychle a zbě­si­le: Tokijská jíz­da (2006), kte­rý nato­čil Justin Lin si Paul Walker již neza­hrál. Film i kvů­li absen­ci hvězd vydě­lal jen 158 mili­o­nů dola­rů.

Poté nato­čil řadu střed­ně úspěš­ných fil­mů jako Proud času (2003), Dárek z lás­ky (2004), Do hlu­bi­ny (2005), Zběsilý útěk, Osm sta­teč­ných (oba 2006) a Bobby Z (2007).

K sérii Rychle a zbě­si­le se Walker (a i dal­ší hvězdy z prv­ní­ho a dru­hé­ho dílu) vrá­til v roce 2009 v Linově poku­su o restart s názvem Rychlí a zbě­si­lí. Série se tím­to dílem změ­ni­la z fil­mů o tunin­go­vých nele­gál­ních závo­dech v akč­ní adre­na­li­no­vou jízdu. Stará sesta­va zapů­so­bi­la a film vydě­lal 363 mili­o­nů dola­rů. Velký úspěch však zazna­me­nal až Linův dal­ší díl Rychle a zbě­si­le 5 (2011), kte­rý vydě­lal 626 mili­o­nů dola­rů. Tento zisk vedl k rych­lé­mu nato­če­ní dal­ší­ho dílu, kte­rý opět reží­ro­val Justin Lin. Film Rychle a zbě­si­le 6 (2013) vydě­lal 788 mili­o­nů dola­rů a pla­til ze jeden z nej­lep­ších akč­ních fil­mů roku 2013. Ihned v roce 2013 se pro­to začal natá­čet sed­mý díl série. Film Rychle a zbě­si­le 7 byl plá­no­ván na rok 2014, režii pře­vzal James Wan. Kvůli neče­ka­né smr­ti Walkera se vydá­ní fil­mu odlo­ži­lo na rok 2015, pro­blé­mem zůsta­ly i jeho nedo­to­če­né scé­ny.

Mezi fil­my pro sérii Rychle a zbě­si­le také nato­čil fil­my Gangsteři (2010), Vehicle 19 a Pawn Shop Chronicles (2013). Jeho posled­ním dokon­če­ným fil­mem byl Hours (2013).

Osobní život

Žil ve měs­tě Santa Barbara v Kalifornii. V roce 1998 se mu naro­di­la dce­ra Meadow. Její mat­kou byla teh­dej­ší Walkerova pří­tel­ky­ně Rebecca.

Věnoval se sur­fo­vá­ní a moř­ské bio­lo­gii. Také měl hně­dý pásek v bra­zil­ském Jiu Jitsu. Miloval závo­dy auto­mo­bi­lů a sám závo­dil v Redline Time Attack, ve kte­ré řídil BMW M3 E92 týmu AE Performance. Také vlast­nil Nissan Skyline R34 GT-R V-Spec II, kte­rý se obje­vil i ve fil­mu Rychle a zbě­si­le 2. Pro natá­če­ní série pod­stou­pil řadu řidič­ských a závod­nic­kých kur­zů, mno­ho kaska­dér­ských scén nato­čil sám.

Zabýval se i cha­ri­tou, kdy se roz­ho­dl pomá­hat obě­tem zemětře­se­ní v Chile a na Haiti v roce 2010.

Smrt

Dne 30. lis­to­pa­du 2013 v odpo­led­ních hodi­nách Walker a jeho zná­mý Roger Rodas opus­ti­li akci pořá­da­nou Walkerovou cha­ri­tou Reach Out Worldwide (na pomoc obě­tem taj­fu­nu Haiyan). Krátce poté Rodas ztra­til kon­t­ro­lu nad svým vozem Porsche Carrera GT čer­ve­né bar­vy a nara­zil do stro­mu ve měs­tě Valencia, Santa Clarita v Kalifornii. Místní poli­cie ihned potvr­di­la dvě obě­ti neho­dy a ozná­mi­la, že se na neho­dě podí­le­la vyso­ká rych­lost, kte­rou vůz jel.


Detaily o článku Paul Walker


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,23335 s | počet dotazů: 255 | paměť: 58158 KB. | 10.08.2022 - 14:08:29