Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > Paul Simon dorazil do Prahy v dobré náladě

Paul Simon dorazil do Prahy v dobré náladě

57cedb4736dcae01217c036da17a w640 g520cb3ee950411e686630025900fea04
57cedb4736dcae01217c036da17a w640 g520cb3ee950411e686630025900fea04
Legendární ame­ric­ký zpě­vák, Paul Simon, kte­rý nedáv­no osla­vil pět­a­se­dm­de­sá­té naro­ze­ni­ny, vče­ra vystou­pil v praž­ské O2 Areně a doká­zal, že ješ­tě nepat­ří do staré­ho žele­za. Tracklist kon­cer­tu tvo­řil mix star­ších i nových pís­ní, ale pře­váž­ně z Paulovy sólo­vé dráhy. Z odbo­bí dua Simon & Garfunkel zazně­ly pou­ze tři pís­ně (plus instru­men­tál­ní ver­ze El Condor Pasa).
Paul Simon v pražské O2 areně
Simon byl dopro­vá­zen svou sehra­nou kape­lou a kon­cert si oči­vid­ně užil, stej­ně jako nece­lých 7000 divá­ků. S nimi se při­ví­tal až po čtvr­té pís­ni, a při­po­jil pří­běh o tom, jak se setkal s pre­zi­den­tem Havlem při svém prv­ním kon­cer­tu v Praze v roce 1990. Jinak s divá­ky pří­liš neko­mu­ni­ko­val, až na jeden pří­běh z ama­zon­ské­ho pra­le­sa.
Největší zastou­pe­ní mělo album Graceland, z kte­ré­ho zazně­lo pět ryt­mic­kých skla­deb. Několik pís­ní před kon­cem vyzval divá­ky, ať se zved­nou ze seda­del a po hitu You Can Call Me Al, ode­šel s kape­lou z pódia. Tam se však vrá­til ješ­tě tříkrát. Na posled­ní pří­da­vek při­šel již bez kape­ly a zahrál svou asi nej­slav­něj­ší sklad­bu The Sound of Silence.
Paul Simon před­ve­dl v Praze skrom­nou show, kte­rá však divá­ky plně uspo­ko­ji­la.
Hodnocení: 90%
Zdroj obráz­ku: aktualne.cz

Tento člá­nek napsal autor Marek Danko, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Hudební recen­ze


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,46510 s | počet dotazů: 220 | paměť: 55456 KB. | 16.05.2022 - 16:46:07