Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Patrik Hartl natočí film podle vlastní knihy Prvok, Šampón, Tečka a Karel

Patrik Hartl natočí film podle vlastní knihy Prvok, Šampón, Tečka a Karel

Patrik Hartl filmovy reziser

Patrik Hartl nato­čí fil­mo­vou kome­dii pod­le své prv­ní kni­hy Prvok, Šampón, Tečka a Karel. Film pone­se stej­ný název, natá­če­ní začne na pod­zim letoš­ní­ho roku, pre­mi­é­ra v kinech je v plá­nu na konec roku 2020. Hartl jako autor před­lo­hy sní­mek nejen nato­čí jako reži­sér, k fil­mo­vé podo­bě napsal i scé­nář. Hrdinům, kte­ří se roz­hod­nou zahnat kri­zi čty­ři­cát­ní­ků plně­ním nespl­ni­tel­ných úko­lů, při­pra­vil opro­ti romá­nu něko­lik změn. Milovníky kni­hy tak čeka­jí i pře­kva­pe­ní.

Jsem pře­svěd­če­ný, že film bude lep­ší než kníž­ka. S chu­tí jsem pří­běh nalá­do­val tím nej­lep­ším, co se do dvou pro­mí­ta­cích hodin vejde, a ješ­tě jsem měl štěs­tí, že nás s dra­ma­tur­gy­ní Ivou Jestřábovou napadlo něco nové­ho navrch. Na reak­ce divá­ků se těším jak malej kluk,“ říká k chys­ta­né­mu fil­mu Patrik Hartl.

Patrik Hartl je v sou­čas­né době nej­ú­spěš­něj­ším čes­kým spi­so­va­te­lem. Jeho kniž­ní prvo­ti­na Prvok, Šampón, Tečka a Karel vyšla v roce 2012 a díky obli­bě u čte­ná­řů se dočka­la něko­li­ka dotis­ků. Následující Hartlovy kni­hy Malý praž­ský ero­ti­kon, Okamžiky štěs­tí a Nejlepší víkend zís­ka­ly oce­ně­ní Český best­seller a sta­ly se nej­pro­dá­va­něj­ší­mi čes­ký­mi romá­ny. Poslední kni­ha Nejlepší víkend vyšla v nákla­du 200 000 ks, všech jeho knih se během sed­mi let pro­da­lo cel­kem na 800 000 kusů.

Velký úspěch mají také Hartlovy diva­del­ní hry. Komedie, kte­ré napsal a rea­li­zo­val v praž­ském diva­dle Studio DVA, jsou pra­vi­del­ně vypro­dá­ny a divá­ci na ně čas­to shá­ní líst­ky i s půlroč­ním před­sti­hem.

Podobný úspěch si pro­du­cen­ti sli­bu­jí i od Hartlova fil­mu. „Patrik Hartl je hitma­ker, ve své pod­sta­tě je to Hollywoodský autor. Kombinuje humor, sil­ný pří­běh, vlast­ní styl, udr­žu­je si vyso­kou kva­li­tu a sou­čas­ně je pří­stup­ný širo­ké­mu pub­li­ku. To je vzác­ná kom­bi­na­ce. Jsme pře­svěd­če­ní, že ji pře­ve­de i na plát­na, a to včet­ně divác­ké ode­zvy,“ říká Ondřej Kulhánek za spo­leč­nost Bontonfilm Studios, kte­rá film pro­du­ku­je. „Prvok, Šampón, Tečka a Karel má vel­ké před­po­kla­dy stát se úspěš­ným fil­mem, jsme pře­svěd­če­ni o návštěv­nos­ti v řádu sta­ti­sí­ců divá­ků.“

V pří­bě­hu Prvoka, Šampóna, Tečky a Karla si čty­ři kama­rá­di dva­cet let po matu­ri­tě při­zna­jí, že neži­jí tak, jak si před­sta­vo­va­li, když jim bylo osm­náct. A roz­hod­nou se s tím něco udě­lat. Je mož­né řešit kri­zi střed­ní­ho věku pro­vo­ka­tiv­ní hrou s téměř nespl­ni­tel­ný­mi úko­ly? Jak čty­ři­cát­ník zjis­tí, jest­li je oprav­do­vej chlap? Jak zabrá­ní koro­zi svých ide­á­lů, roz­ply­nu­tí snů a scvr­ká­vá­ní var­lat? Najde ješ­tě odva­hu udě­lat pořád­nou kra­vi­nu jako zamla­da? Nebo aspoň odva­hu za všech okol­nos­tí říkat to, co si oprav­du mys­lí? Kdo spl­ní úkol, není sráč... 

„Film bude o kama­rád­ství. A taky o tom, jak těž­ké je někdy nepod­vá­dět. Nejenom tře­ba svou ženu nebo nej­bliž­ší­ho pří­te­le, ale i sám sebe. Láká mě fil­mo­vé vyprá­vě­ní o odva­ze udě­lat něco debil­ní­ho, co nám při­po­me­ne, že může­me bez­sta­rost­ně žít, i když máme všich­ni hypo­té­ky a na krku fes­ti­val pro­blé­mů,“ při­bli­žu­je Hartl.

První klap­ka pad­ne v říj­nu, tvůr­ci mají v plá­nu přes tři­cet natá­če­cích dnů. Intenzivní pří­pra­vy na natá­če­ní pro­bí­ha­jí už od červ­na. Režisér se štá­bem vybí­ra­jí mís­ta natá­če­ní, při­pra­vu­jí kon­krét­ní zábě­ry, pořá­da­jí herec­ké kon­kur­zy.

„Makám jako šroub. Nechci nic pod­ce­nit, tak­že se s režij­ní­mi pří­pra­va­mi piplám do nejmen­ších detai­lů. Nemůžu se dočkat, až budou před kame­rou her­ci,“ při­zná­vá Patrik Hartl. Obsazení hlav­ních postav čtyř kama­rá­dů ale zatím pro­zra­dit nechce. „S kluka­ma jsme domlu­ve­ní. Je to herec­ké obsa­ze­ní snů. Tak moc se na prá­ci s nimi těším, že se ješ­tě zdrá­hám ten dre­am tým pro­zra­dit, abych neza­pla­šil štěs­tí,“ smě­je se Hartl.

Film vzni­ká v pro­duk­ci Bontonfilm Studios a LOVE.FRAME, kopro­du­cen­tem je Česká tele­vi­ze.


Patrik Hartl natočí film podle vlastní knihy Prvok, Šampón, Tečka a Karel
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...