Patrick Süskind - Parfém: Příběh vraha

Slavná kni­ha němec­ké­ho spi­so­va­te­le Süskinda byla napsá­na v osm­de­sá­tých letech a dosud je pova­žo­vá­na za vrchol­né auto­ro­vo dílo. Právem? Nevím, nic jiné­ho jsem od něj neče­tl (a navíc, můj názor má na rele­van­ci kva­lit kni­hy asi tako­vý vliv jako kap­ka v moři), nicmé­ně kni­ha je to poměr­ně netra­dič­ní a ... zábav­ná.

V cen­t­ru děje jsou pachy a jeli­kož se oci­tá­me ve Francii 18. sto­le­tí, tak je snad jas­né, že o čicho­vé zážit­ky nemů­že být nou­ze. Celý popis, nikterak při­krášle­ný, je vel­mi výstiž­ný a tvo­ří jed­nu ze sil­ných páte­ří celé kni­hy. Vítejme tedy v Paříži plné lidí a jejich (a neje­nom jejich) oso­bi­tých zápa­chů. Do tako­vé­ho svě­ta se naro­dí malý Jean Baptiste Grenouille, což je roz­to­mi­lé lid­ské aso­ci­ál­ní mon­strum.

„…Grenouillova mat­ka, kte­rá byla ješ­tě mla­dá žena tak kolem pět­a­dva­ce­ti let a vypa­da­la ješ­tě doce­la pěk­ně a měla ješ­tě sko­ro všech­ny zuby a na hla­vě ješ­tě tro­chu vla­sů a kro­mě pří­ji­ce a pakost­ni­ce a leh­kých sou­cho­tin žád­nou váž­něj­ší nemoc, Grenouilova mat­ka tedy ješ­tě dou­fa­la, že bude dlou­ho žít, tře­ba pět nebo dokon­ce deset let a tře­ba se dokon­ce jed­nou pro­vdá a bude mít oprav­do­vé děti jako počest­ná man­žel­ka ovdo­vě­lé­ho řeme­sl­ní­ka nebo tak něco…“


Ano, pro dneš­ní­ho člo­vě­ka něco takřka nepřed­sta­vi­tel­né­ho.

Vše má jeden pod­stat­ný háček, Grenouille sám nevy­dá­vá žád­ný zápach (čehož si ale všim­ne málo­kdo) a záro­veň má extrém­ně sil­ně vyvi­nu­tý cit pro čich, cítí člo­vě­ka ve vol­né pří­ro­dě na něko­lik mil, apod., což mu může poskyt­nout jis­té, řek­ně­me dost zvlášt­ní, mož­nos­ti.

A Grenouille je pocho­pi­tel­ně vyu­ží­vá.

Kniha obsa­hu­je zají­ma­vou myš­len­ku ohled­ně toho, že prá­vě pachy jsou tím, co nej­ví­ce deter­mi­nu­je naše jed­ná­ní, tedy pokud se nám něja­ký člo­věk líbí, je to tím, že nám dob­ře „voní“. Ano, tako­vé fero­mo­ny. Grenouille si tuto sku­teč­nost vel­mi brzy uvě­do­mí a díky svým schop­nos­tem začne dělat dost zají­ma­vé věci, viz ukáz­ka níže:


Neboť na roz­díl od trpě­li­vých před­mě­tů, jako byla kli­ka a kámen, si dala zví­řa­ta ode­bí­rat své pachy jenom neo­chot­ně. Prasata odí­ra­la ban­dá­že na trá­mech svých kot­ců. Oce beče­ly, když se v noci blí­žil s nožem. Krávy tupě setřá­sa­ly mast­né šát­ky z vemen…

Kniha někdy bývá dává­na pod ška­tul­ku s názvem „horor“, což je ale prav­da jen čás­teč­ně, Parfém bych spí­še viděl jakož­to fan­task­ní his­to­ric­ký román, ten děs a hrůza (tro­chu ve sty­lu E. A. Poea) tam samo­zřej­mě ale pří­to­men je. Spíše než strach ale na čte­ná­ře (mini­mál­ně v mém pří­pa­dě) padá namís­to něj jis­té zne­chu­ce­ní.

Podle kni­hy byl nato­čen i stej­no­jmen­ný film (T. Tykwer), kte­rý jsem ale nevi­děl, nicmé­ně doce­la by mě zají­ma­lo, jak se s urči­tý­mi pasá­že­mi tvůr­ci vypo­řá­da­li. Parfém totiž, pod­le mého názo­ru, není zrov­na z těch knih, kte­ré by byly vůči fil­mo­vým adap­ta­cím zrov­na vstříc­né.Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Uvařte si chutná jídla podle Kurkumové kuchařky26. ledna 2019 Uvařte si chutná jídla podle Kurkumové kuchařky Pro všechny, kdo mají rádi kurkumu a chtějí s touto jedinečnou surovinou v kuchyni pracovat o něco víc, než s ní čas od času posypat rýži se zeleninou, je tu Kurkumová kuchařka. Díky této […]
  • Objevuj s námi! VRUUM A VŽUUM!8. června 2018 Objevuj s námi! VRUUM A VŽUUM! Tak touhle knížkou do ruky je můj dvouletý syn úplně nadšený. Prochází zrovna bouřlivým obdobím poznávání, a to hlavně stavebních a dopravních prostředků – čím hlučnějších, tím lépe. Na […]
  • Pierre Boulle - Fotograf12. května 2020 Pierre Boulle - Fotograf Spisovatele Boulleho asi budete znát, je autorem slavných knih "Most přes řeku Kwai" a "Planeta opic". Trochu ve stínu těchto veledíl je pak poměrně krátký román "Fotograf". Žánrově bychom […]
  • Hortenzie v zahradě - nostalgická záplava květů4. listopadu 2019 Hortenzie v zahradě - nostalgická záplava květů Hortenzie v poslední době zaznamenávají obrovskou oblibu. Dříve pěstované na různých selských usedlostech a dvorech se nyní se dostávají i do měst. Tyto nenáročné květy potěší naše oko a […]
  • Pavel Kohout - Hodina tance a lásky9. května 2020 Pavel Kohout - Hodina tance a lásky Pavel Kohout je uznávaný autor, který má za sebou dosti bohatou literární tvorbu, jež zahrnuje jak prózu, tak i poesii (byť hlavně ta jeho raná se bohužel nese silně v duchu komunistických […]
  • Roztomilá Gerda vás provede příběhem moře a nezkrotné odvahy12. ledna 2020 Roztomilá Gerda vás provede příběhem moře a nezkrotné odvahy Opět se můžeme těšit na další nové dobrodružství, v řadě již druhé, o roztomilé malé velrybě jménem Gerda, která spolu se svým nedávno nalezeným bratrem Larsem vyplouvá na moře, aby našla […]
  • Ken Follett - Pilíře země1. února 2020 Ken Follett - Pilíře země Follett psal romány různé úrovně orientující se převážně na popis činností špiónů a jejich akcí, ale zjistil, že jen toto jej umělecky nesaturuje, takže si splnil svůj odvěký sen a sepsal […]
  • Nikos Kazantzakis - Kapitán Michalis28. března 2020 Nikos Kazantzakis - Kapitán Michalis Být Kréťanem není jen tak, to musíte každý den vypít příslušné množství rakie, chodit pravidelně na bohoslužby, nechat si pěstovat vous (pokud jste muži), mít doma pod trámy schovanou […]
  • Lenka Kalinová - Konec nadějím a nová očekávání22. února 2020 Lenka Kalinová - Konec nadějím a nová očekávání Kniha Lenky Kalinové s podtitulem "K dějinám české společnosti 1969 - 1993" je ambiciozní publikací navazují na předchozí autorčin počin, který se věnoval - nepletu-li se - létům 1948 - […]
  • Neil Gaiman - Koralina21. března 2020 Neil Gaiman - Koralina Koralina je název knihy britského autora (žijícího v USA) Neila Gaimana, o jehož slavné knize Nikdykde jsem již něco psal zde. V podstatě se jedná o jakousi pohádku, do které se nám ale […]
Další naše články...