Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Pátrání po Sugar Manovi (Searching for Sugar Man)

Pátrání po Sugar Manovi (Searching for Sugar Man)

Geniální uměl­ci to na jed­nu stra­nu mají doce­la těž­ké. Tu a tam se toti­ži sta­ne, že z růz­ných důvo­dů nějak „netre­fí dobu“, ztra­tí se v moři kon­zum­ní zába­vy, či pros­tě jen jsou ve špat­ný čas na špat­ném mís­tě. Jedním z tako­vých jedin­ců je i Sixto Rodriguez, hudeb­ník, kte­rý si vydo­byl lokál­ní slá­vu srov­na­tel­nou se „Stounama“, ale z glo­bál­ní­ho hle­dis­ka žád­ný úspěch neza­zna­me­nal.
To se pros­tě stá­vá.

Nebýt Sugar Man doku­men­tár­ní film a nato­čit jej jako kla­sic­ký hra­ný sní­mek, tak by to asi skli­di­lo pří­šer­nou kri­ti­ku za nesku­teč­nou nai­vi­tu, pathos, apod. Ale není tomu tak, Searching for Sugar Man je sku­teč­ně doku­men­tár­ním fil­mem, kte­rý - navzdo­ry drob­něj­ším pro­vi­ně­ním pro­ti doku­men­tár­ním pra­vi­dlům - podá­vá obraz živo­ta člo­vě­ka, kte­rý z důvo­du nepo­cho­pi­tel­né iro­nie osu­du byl prak­tic­ky nezná­mý ve své domo­vi­ně, ale jako tajem­ná celebri­ta „žil“ na dru­hém kon­ci svě­ta.
A není se tak ani čemu divit, že ten­to film zís­kal Oscara. Takový pří­běh si o to pří­mo říká.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,91129 s | počet dotazů: 241 | paměť: 56630 KB. | 03.07.2022 - 12:48:26