Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Patnáctiletý kapitán - audiokniha - recenze - 100 %

Patnáctiletý kapitán - audiokniha - recenze - 100 %

patnactilety kapitan kanopa duze

Někteří mož­ná ten­to dob­ro­druž­ný román zna­jí kniž­ně od Julese Verna, avšak dnes při­ná­ším recen­zi audi­ok­ni­hy. Na moti­vy kni­hy napsal ten­to pří­běh Václav Knop, kte­rý si záro­veň stři­hl jed­nu z hlav­ních rolí, pat­nác­ti­le­té­ho Dicka Sanda. V pří­bě­hu jde o to, že tepr­ve pat­nác­ti­le­tý kluk Dick se sho­dou nešťast­ných náhod sta­ne kapi­tá­nem, ale od začát­ku je pro­ti němu z jed­né stra­ny bro­je­no. Ostatní s ním kro­mě jed­no­ho člo­vě­ka vychá­ze­jí vel­mi dob­ře. Dick nedě­lá roz­dí­ly, ani když jsou na palubě čer­ní tro­seč­ní­ci se svým psem.

Posádka se bude chtít dostat do Ameriky a tak je to na Dickovi. Vinou úkla­dů se dosta­nou až do Afriky. Tady pad­nou do zaje­tí novo­do­bých otro­ká­řů i přes­to, že je otro­kář­ství dáv­no zaká­za­né, ale tady to zdá se nepla­tí. Životy všech jsou ve vel­kém ohro­že­ní. Ovšem zachrá­ní je jeden z nich, dá se říci, také lstí.

Nebudu pro­zra­zo­vat celý děj, jen jsem nastí­ni­la a celý pří­běh si může­te poslech­nout po zakou­pe­ní této audi­ok­ni­hy. V dal­ších rolích se tu obje­ví mimo jiné Soběslav Sejk, Jaroslav Kepka, Josef Vinklář, Josef Somr a mno­ho dal­ších. Podle mě je to načte­no výbor­ně, pros­tě skvě­lé herec­ké výko­ny. Pod hud­bou se pode­psal Ladislav Štaidl. Mohu dopo­ru­čit kaž­dé­mu, neje­nom těm, kte­ří vyzná­va­jí dob­ro­druž­né romá­ny. V oba­lu najde­te foto pro­ta­go­nis­tů. Celá audi­ok­ni­ha trvá 58 minut.

Audioknihu věno­va­lo vyda­va­tel­ství Kanopa.

  • Druh zbo­ží: CD nosič
  • Žánr: děti a mlá­dež
  • Vydavatel: Kanopa
  • Rok vydá­ní: 2013
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,23585 s | počet dotazů: 233 | paměť: 53262 KB. | 04.12.2021 - 08:44:32