Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Speciály > Pat a Mat slaví 45 let od prvního dílu

Pat a Mat slaví 45 let od prvního dílu

PatAMat

Pat a Mat  je čes­ko­slo­ven­ský stop-motion ani­mo­va­ný seri­ál, kte­rý vytvo­ři­li Lubomír Beneš a Vladimír Jiránek. Postavičky se popr­vé obje­vi­ly v krát­ko­me­tráž­ním fil­mu Kuťáci z roku 1976, prv­ní tele­viz­ní díl Tapety vzni­kl o tři roky poz­dě­ji pro ČST Bratislava. Hlavními posta­va­mi seri­á­lu jsou dva kuti­lo­vé Pat a Mat, kte­ří jsou vyna­lé­za­ví, ale nesmír­ně neši­kov­ní. K roku 2021 bylo vydá­no 129 dílů seri­á­lu, kte­rý byl díky absen­ci dia­lo­gů vysí­lán ve vel­kém počtu zemí.

Jména

Původní název seri­á­lu byl Kuťáci. Když však zača­la výro­ba epi­zod pro ČST Bratislava, bylo zapo­tře­bí slo­ven­ské­ho názvu, a štáb se nako­nec roz­ho­dl pro ... a je to!. Samotné posta­vy byly beze­jmen­né až do roku 1989, kdy dosta­ly jmé­na Pat a Mat. Pat a Mat jsou zkrá­ce­né podo­by čes­kých výra­zů Patlal a Matlal, což lze zhru­ba pře­lo­žit jako Nešikovný a Trapný. Autoři dali posta­vám záměr­ně krát­ká a uni­ver­zál­ní jmé­na vhod­ná pro celo­svě­to­vé pub­li­kum.

Seriál

V kaž­dém díle se obě posta­vy obvykle potý­ka­jí s pro­blémy, kte­ré si vět­ši­nou samy vyro­bi­ly, a sna­ží se je vyře­šit pomo­cí řady mož­ných i nemož­ných nástro­jů a kon­strukč­ních pomů­cek. Jejich řeše­ní zdán­li­vě fun­gu­jí, než se vše náh­le poka­zí a vznik­ne ješ­tě více pro­blé­mů než před­tím. Pat a Mat však nako­nec vždy najdou řeše­ní, obvykle pře­kva­pi­vou nebo ino­va­tiv­ní meto­dou. Poté si poda­jí ruce, načež udě­la­jí své cha­rak­te­ris­tic­ké ges­to s pokr­če­nou rukou a sevře­nou pěs­tí.

Podle auto­rů je prá­vě manu­ál­ní neši­kov­nost inspi­ra­cí pro tyto pří­běhy. Vedle humo­ru je dal­ším moti­vem pořa­du důle­ži­tost opti­mis­tic­ké­ho pří­stu­pu k živo­tu. Obě posta­vy se vždy dosta­nou do pro­ble­ma­tic­kých situ­a­cí, ale nikdy se nevzdá­va­jí, dokud pro­blém nápa­di­tým způ­so­bem nevy­ře­ší.

Seriál je neza­po­me­nu­tel­ný také díky soun­d­trac­ku, kte­rý slo­žil Petr Skoumal a jehož hlav­ní sou­čás­tí je ústřed­ní píseň a melo­die na har­mo­ni­ku. Hudbu k nej­no­věj­ším dílům sklá­dal jaz­zo­vý skla­da­tel Zdeněk Zdeněk.

Historie

Obě posta­vič­ky se popr­vé obje­vi­ly v krát­kém fil­mu Kuťáci z roku 1976, kte­rý pro­du­ko­va­lo stu­dio Jiřího Trnky Krátký film Praha a dis­tri­bu­o­va­la Ústřední půj­čov­na fil­mů. Při tvor­bě obou posta­vi­ček měli auto­ři na mys­li zába­vu pro dospě­lé a kraťas byl pro­mí­tán před kiny. Přestože měli v úmys­lu nato­čit dal­ší krát­ké fil­my pro kina, jejich mateř­ské stu­dio to odmít­lo. Seriál pře­vza­la dět­ská sek­ce ČST Bratislava, kde byl nazván ... a je to!. Dva kuti­lo­vé dosta­li jmé­na Pat a Mat v roce 1989, kdy byla obno­ve­na výro­ba pro Krátký film Praha. Jejich jmé­na se pak sta­la i názvem seri­á­lu.

Díky absen­ci dia­lo­gů se pořad roz­ší­řil do celé­ho svě­ta a do 90. let se vysí­lal ve více než 80 zemích, mezi nimiž bylo Československo (nyní Česká repub­li­ka a Slovensko), Švédsko, Sýrie, Irák, Polsko, Slovinsko, Chorvatsko, Island, Dánsko, Německo, Estonsko, Rakousko, Švýcarsko, Brazílie, Rumunsko, Finsko, Japonsko, Norsko, Španělsko, Francie, Írán, Maďarsko, Jordánsko, Jihoafrická repub­li­ka a Jižní Korea. V Nizozemsku jsou posta­vy opat­ře­ny dabo­va­ný­mi dia­lo­gy a namlu­vi­li je Kees Prins a Siem van Leeuwen. V Austrálii se seri­ál vysí­lal jako sou­část týden­ní půl­ho­di­no­vé kolek­ce krát­kých ani­mo­va­ných fil­mů v pořa­du Kaleidoscope na sta­ni­ci SBS.

V roce 1990, po pádu komu­nis­tic­ké­ho reži­mu, zalo­ži­li Beneš a Jiránek vlast­ní stu­dio aiF v Praze (pro­duk­ce) a Curychu (mar­ke­ting, pro­dej, finan­co­vá­ní), kde vyro­bi­li dal­ších 14 dílů a všech 49 jich uved­li na mezi­ná­rod­ní trh.

V roce 1999, čty­ři roky po Benešově smr­ti, jeho stu­dio zkra­cho­va­lo, což ved­lo ke spo­ru o autor­ská prá­va na posta­vy a 50. díl, kte­rý pro­to nebyl nikdy vydán. Benešův syn Marek zalo­žil v roce 2001 vlast­ní stu­dio Patmat. Výrobu epi­zod obno­vi­lo v roce 2002 stu­dio Ateliéry Bonton Zlín, tak­že během pou­hých tří let vznik­lo 28 epi­zod ve třech stu­di­ích (Ateliéry Bonton, Anima a Patmat). Řada čle­nů štá­bu byli vete­rá­ni, kte­ří pra­co­va­li na původ­ním seri­á­lu.

Postavy zno­vu oži­vil v roce 2009 Beneš pro nový seri­ál Pat a Mat na ven­ko­vě. Pilotní díl s názvem Postele měl pre­mi­é­ru na 50. roč­ní­ku Zlínského fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu v roce 2010. V letech 2011 až 2015 násle­do­va­lo dal­ších 12 dílů, kte­ré pro­du­ko­val Patmat Film a kte­ré byly nato­če­ny ve for­má­tu 16:9. Beneš všech 13 dílů reží­ro­val a napsal. Osm dílů vyšlo v roce 2013 na DVD a 9. červ­na 2013 se dočka­lo tele­viz­ní pre­mi­é­ry na nizo­zem­ském kaná­lu VPRO.

U pří­le­ži­tos­ti 40. výro­čí seri­á­lu spo­leč­nost Gusto Entertainment v pro­sin­ci 2015 ozná­mi­la, že v roce 2016 bude do kin uve­den celo­ve­čer­ní film. Film s názvem Pat a Mat ve fil­mu obsa­ho­val sedm epi­zod z let 2009-2015 s pro­po­jo­va­cí­mi seg­men­ty a byl v roce 2016 uve­den v kinech v něko­li­ka zemích včet­ně Nizozemska. Další tři celo­ve­čer­ní fil­my, všech­ny kolek­ce něko­li­ka epi­zod s pro­po­jo­va­cí­mi seg­men­ty, násle­do­va­ly v letech 2018 a 2019.

V letech 2018 až 2020 vznik­lo 39 nových epi­zod roz­dě­le­ných do tří tři­nác­ti­díl­ných sérií ve fil­mu Patmat, kte­rý vzni­kl v kopro­duk­ci České tele­vi­ze a nizo­zem­ské spo­leč­nos­ti JUST Productions, opět v Benešově režii. Animace více než polo­vi­ny těch­to dílů vznik­la v čín­ském stu­diu, aby se prá­ce urych­li­la.

Nevydaná 50. epizoda

50. díl - Karty dokon­če­ný v roce 1998 někte­rý­mi čle­ny původ­ní­ho stu­dia aiF měl být začát­kem nové­ho for­má­tu pořa­du. Režíroval, ani­mo­val a napsal jej František Váša a na roz­díl od před­cho­zích dílů byl nato­čen v širo­ko­úhlém for­má­tu (16:9), o něco del­ší (trval 11 a půl minu­ty), s dia­lo­gy, mění­cí se mimi­kou, novým soun­d­trac­kem a nový­mi úvod­ní­mi a závě­reč­ný­mi sek­ven­ce­mi. Postavy namlu­vil čes­ký herec David Nykl, kte­rý si sám napsal dia­lo­gy. Epizoda byla dabo­vá­na v ang­lič­ti­ně pro oče­ká­va­ný prů­lom seri­á­lu na ang­lic­ký trh.
Původní plán stu­dia byl nato­čit dal­ší díly nové­ho seri­á­lu, pří­pad­ně i půl­ho­di­no­vé epi­zo­dy a celo­ve­čer­ní film. K rea­li­za­ci těch­to pro­jek­tů však nikdy nedo­šlo kvů­li kra­chu stu­dia, kte­rý byl důsled­kem roz­pa­du vzta­hů mezi dvě­ma praž­ský­mi mana­že­ry stu­dia a jejich celo­svě­to­vým dis­tri­bu­to­rem v Curychu spo­lu s dědi­ci auto­rů. Jejich spo­ry vznik­ly v oka­mži­ku, kdy 14 dílů, kte­ré stu­dio aiF před­tím vyro­bi­lo, bylo dis­tri­bu­o­vá­no do Jižní Koreje, při­čemž pod­le dědi­ců Jiránka a Beneše auto­ři za pro­dej nedo­sta­li odpo­ví­da­jí­cí kom­pen­za­ci. Nakonec člen curyš­ské­ho vede­ní ukon­čil veš­ke­ré kon­tak­ty se svý­mi býva­lý­mi kole­gy v Praze. Vzhledem k tomu, že Lubomír Beneš v roce 1995 zemřel, zbý­va­jí­cí vede­ní stu­dia aiF již prá­va na posta­vy nevlast­ni­lo a nemoh­lo je kvů­li spo­rům s jeho dědi­ci zís­kat. Kvůli těm­to okol­nos­tem neby­ly Karty v Česku a vět­ši­ně svě­ta nikdy vydá­ny ani dis­tri­bu­o­vá­ny, zatím­co aiF vyhlá­si­lo v roce 1999 ban­krot a v roce 2012 bylo defi­ni­tiv­ně zlik­vi­do­vá­no.

Přestože byla epi­zo­da sta­že­na z dis­tri­buce, byl sní­mek z ní zve­řej­něn na webo­vých strán­kách stu­dia aiF. Bývalé praž­ské vede­ní poz­dě­ji zalo­ži­lo nové stu­dio Animation peo­ple a na své webo­vé strán­ky umís­ti­lo dal­ší scre­en­sho­ty, kte­ré byly nako­nec nahra­ze­ny krát­kým němým kli­pem z epi­zo­dy. Epizoda byla v roce 2014 nahrá­na na YouTube, jejím zdro­jem byla jiho­ko­rej­ská VHS vyda­ná sester­skou spo­leč­nos­tí aiF Asia v říj­nu 2002, kte­rá zůstá­vá jedi­ným zná­mým pří­pa­dem vydá­ní epi­zo­dy na domá­cím videu. Epizoda byla vydá­na s ang­lic­ký­mi titul­ky a odstra­ně­ný­mi úvod­ní­mi a závě­reč­ný­mi titul­ky. S likvi­da­cí spo­leč­nos­ti aiF v roce 2012 byla epi­zo­da pře­ve­de­na do Českého fil­mo­vé­ho archi­vu.


 • Photo © Česká tele­vi­ze
 • Zdroj infor­ma­cí: Anglická Wikipedie
 • Do selhání (krátký film) – Recenze – 40 %20. září 2021 Do selhání (krátký film) – Recenze – 40 % Tato recenze výjimečně není na celovečerní film v kinech, ale na nezávislý krátký snímek s názvem Do selhání od začínajícího režiséra a scenáristy Martina Tyburce, jenž mě oslovil […] Posted in Filmové recenze
 • Koně se také střílejí20. září 2021 Koně se také střílejí Koně se také střílejí je americké psychologické drama z roku 1969, které natočil režisér Sydney Pollack podle scénáře Roberta E. Thompsona a Jamese Poea, natočeného podle stejnojmenného […] Posted in Speciály
 • Rambo II19. září 2021 Rambo II Rambo: First Blood Part II je americký akční film z roku 1985, který režíroval George P. Cosmatos a na scénáři se podílel Sylvester Stallone, který si zde také zopakoval svou roli veterána […] Posted in Speciály
 • Gas Station Simulator - budete si přát natankovat plnou?18. září 2021 Gas Station Simulator - budete si přát natankovat plnou? Ahoj zas a znovu! Jestli mě po dloooouhý době chytnul nějakej simulátor, tak je to právě tenhle! Díky Fattymu jsem na něj přišel a taky se stal celkem závislej! Za mě náramně povedený […] Posted in Recenze her
 • Rambo: První krev17. září 2021 Rambo: První krev Rambo: První krev (známý také pod názvem Rambo: First Blood) je americký akční film z roku 1982, který režíroval Ted Kotcheff a na scénáři se podílel Sylvester Stallone, který si také […] Posted in Speciály
 • Viník17. září 2021 Viník Operátor tísňové linky Joe (Jake Gyllenhaal) se snaží zachránit volající Emily (mluví Riley Keough), které jde o život, ale brzy zjistí, že všechno je úplně jinak... Americká předělávka […] Posted in Filmové recenze
 • Bohové musejí být šílení 214. září 2021 Bohové musejí být šílení 2 Bohové musí být šílení II je komediální film Jamieho Uyse z roku 1989, který je pokračováním filmu Bohové musí být šílení z roku 1980, k němuž Uys napsal scénář a který také režíroval. […] Posted in Speciály
 • Doom 64 (remaster PS4)14. září 2021 Doom 64 (remaster PS4) Trochu pozapomenutý díl. Koho by napadlo, že zrovna verze Dooma na Nintendo 64 přinese jinou hru, než byly všechny dosavadní Doomové. Díky celkem nedávnému remasteru na PC a konzole jsem […] Posted in Recenze her
 • Vampire: The Masquerade - Bloodhunt14. září 2021 Vampire: The Masquerade - Bloodhunt Původně jsem vůbec nevěděl, jestli dát palec nahoru, nebo dolu...Ale vzhledem k lehkému patriotismu jsem se nakonec rozhodl pro ten palec nahoru. Možná bych se i rozepsal ke hře víc, kdyby […] Posted in Recenze her
 • Far Cry Primal – Recenze14. září 2021 Far Cry Primal – Recenze Herní série Far Cry nás ve videoherním světě doprovází už pěknou řádku let. V roce 2019 vyšel již pátý díl, který se překvapivě objevil zhruba čtrnáct měsíců po vydání  dílu čtvtého. V […] Posted in Recenze her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,79113 s | počet dotazů: 221 | paměť: 53398 KB. | 22.09.2021 - 14:41:08