Kritiky.cz > Filmové recenze > Past

Past

th 1 11

Tak mesic po pre­mi­é­ře fil­mu Vám při­ná­ším snad dobrou recen­zi na film Past se Seanem Connerym a Catarinou Zeta-Jones

  Tak zase mám zpož­dě­ní v tom, že nestí­hám psát recen­ze. No by jsem na dovo­le­né a tak jsem si všech­ny fil­my, co jsem chtěl z recen­zo­vat nahrál na video a tak dost zpož­dě­ně píšu dal­ší recen­zi. Tak teď na film Past, kte­rý se dával dlou­ho na začát­ku září a já v té době měl dost svých pro­blé­mů s tím, jak se na dovo­le­nou při­pra­vit a ješ­tě k tomu jsem našel zas dív­ku své­ho srd­ce, kte­rá mi zapl­ňu­je mé srd­ce. Snad mi to dlou­ho vydr­ží.

   Ale teď fil­mu Past. Je obsa­zen jed­ním slav­ným her­cem Seanem Connerym - ten­to „sta­rý Skot“ je obsa­zen do jed­no­ho vyslou­ži­lé­ho zlo­dě­je a dru­hou hlav­ní posta­vou je Catarine Zeta-Jones, kte­rá, když nato­či­la ten­to film, neby­la dost zná­má, ale jak je vid­no, teď se kolem ní točí dost postav a hlav­ně už je vda­ná a má svo­je malin­ka­té baby. Ale jak je film z minu­lé­ho sto­le­tí, tak ješ­tě neby­la zná­ma, a tak se dá říct, že ji ten­to film obje­vil.

   Ambiciózní vyšet­řo­va­tel­ka Gin Bakerová (C. Z-J) vytvo­ří na Roberta MacDougala jed­nu past, kte­rou hod­lá vyu­žit, aby Roberta dosta­la do věze­ní. Bakerová si je jis­tá, že Robert MacDougal, solid­ně vyhlí­že­jí­cí, pro­še­di­vě­lý ang­lic­ký gentle­man a pro­fe­si­o­nál­ní zlo­děj umě­lec­kých děl, jehož nepo­la­pi­tel­nost se sta­la legen­dou, se chy­tí a že její past sklap­ne. A má prav­du, její past oprav­du sklap­ne. Ale ne jako jedi­ná. Svoji vlast­ní past má totiž nastra­že­nou i sám Robert MacDougal, něja­ký ten neka­lý trik má v ruká­vu i jeho doda­va­tel lupič­ské tech­ni­ky Thibadeaux, kte­rý nehod­lá hrát v téhle sklad­bě dru­hé hous­le, a všech­ny kar­ty ješ­tě stá­le nevy­ne­sl šéf Gin Bakerové Cruz, jenž sice svým lidem důvě­řu­je, ale sou­čas­ně pro­vě­řu­je, jest­li se někdo nene­chal omá­mit láka­vým šus­to­tem naš­to­so­va­ných sto­do­la­ro­vek. A ješ­tě past nej­vět­ší, kte­rou v podo­bě vzá­jem­ně se pro­bou­ze­jí­cích sym­pa­tií nara­fi­čil na Bakerovou a  MacDougala sám osud. Ono se totiž nevy­hý­bá slo­vo lás­ka, a tak se oni Bakerova a MacDougal nějak do sebe zami­lu­jí.

   Hlavní hvězda, tj. S. Connery, rolí postar­ší­ho lupič­ské­ho mis­tra (kte­rý se sice ješ­tě stá­le doká­že vypa­řit jako duch ze zamče­né míst­nos­ti, jen se při tom čím dál víc zadý­chá­vá) uká­zal, že mu role napros­to sedí. Už odlo­žil své­ho Jamese Bonda a už se nám sta­řík zadý­chá­vá a je vidět, na kolik mu vlast­ně jeho věk už vystou­pl. Je sice vet­chý sta­řík, se zadý­chá­vá­ním při běhu, ale napros­to doko­na­lý pro svůj věk a vyza­řu­je z něho ješ­tě mla­dí. Ale je samo­tář, kte­rý snad ani ve sni neměl milen­ku či dokon­ce man­žel­ku. Mlžná, že je vdo­vec, ale bůh ví. S dív­ka­mi a lid­mi to umí, urči­tě něja­kou už v poste­li za mla­da měl. Spíše se k žád­né ženě neho­dil. Je více než ide­ál­ní nahráv­ka na sme­če Catherine Zeta-Jonesové (Zorro: Tajemná tvář), kte­rá to v tomhle fil­mu doce­la zají­ma­vě roz­jíž­dí: seká roz­nož­ky, ská­če padá­kem, neutra­li­zu­je tla­ko­vé spí­na­če žvý­kač­kou, před­vá­dí na pod­la­ze něco, co se dá srov­nat s bale­tem jed­no­ho komá­ra mezi pavu­či­na­mi., Spí zásad­ně nahá co jí dost veli­ce její tělo dovo­lí. bez sebe­men­ší vrás­ky, bez žád­né­ho akné, pros­tě posta­va, je asi dost lidí muž­ské­ho pohla­ví, kte­ré by nechtě­lo mít svo­ji dív­ku tak nahou a tak hezkou ve své poste­li. Což se Robertu poda­ři­lo.

   Přestože je Past v mno­ha ohle­dech sym­pa­tic­ky kon­zer­va­tiv­ní, nepů­so­bí zasta­ra­le. K tomu, aby se vecpa­la mezi hor­ních deset lupič­ských fil­mů, jí ovšem chy­bí onen pověst­ný geni­ál­ní trik, ori­gi­nál­ní zlo­děj­ská fin­ta (jako je tře­ba bume­rang v Jak ukrást Venuši) - vět­ši­nu vychy­tá­vek už jsme někde vidě­li (pou­ži­tí melo­die k měře­ní času bylo v Hudson Hawkovi, sejmu­tí otis­ků prs­tů z klá­ves­ni­ce elek­tro­nic­ké­ho zám­ku zase ve Zlodějích Johna Woo, atd.); snad jen taneč­ní figu­ry Catherine Z-J mezi nevi­di­tel­ný­mi drá­ty infra­čer­ve­ných paprs­ků utkví, ale to je díky balet­ní cho­re­o­gra­fii, než pro samot­ný nápad. Po  všech dal­ších strán­kách je ovšem Past kulant­ní, pří­jem­ná a peč­li­vě odve­de­ná zába­va, kte­rá nám ve sho­dě s rea­li­tou říká, že zlo­dě­ji sta­ro­žit­nos­tí jsou ty nej­sym­pa­tič­těj­ší hoši a dív­ky. Vzpomeňte si na to, až vám zase jed­nou vybí­lí byt a neroz­či­lu­j­te se. Když se bude­te roz­či­lo­vat, umře­te.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Image18. ledna 2004 Trio z Belleville Další z fascinujích animovaných filmů. Patřící ke skupině filmů, které uvidíte, zapamatujete si je a vzpomínáte na ně. Nepatří k americkým produktům, patří ke stejně skupině filmů jako je […]
  • Pojedeme k moři (2014)27. dubna 2014 Pojedeme k moři (2014) Jirka Mádl je typ člověka, o kterém byste řekli, že neumí do pěti počítat a on vás pak překvapí tím, jak zvládne používat integrály a derivovat. To je potom šok... Pozitivní šok. Mádla […]
  • Monty Pythonův Smysl Života13. února 2005 Monty Pythonův Smysl Života Monty Pythona, nebo spíš skupinu komiků, kteří jsou za něj zodpovědní, nejspíš není třeba blíže představovat. Tihle pánové stojí za Létajícím Cirkusem, což je (pro ty co by náhodou […]
  • Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka - 70%30. března 2012 Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka - 70% Po toužení fanoušků jednoho z nejlepšího seriálů poslední doby na TV Nova Okresního přeboru se rozhodl režisér natočit i celovečerní film. Napadl ho dobrý nápad v tom, že nejdůležitějším […]
  • Škatuláci - 50 %16. října 2014 Škatuláci - 50 % Je jedno městečko, spíše hrad s podhradím. Jménem Sýrečkov. Nevíme, kdo tam vládne, ale místní šlechta se honosí bílými klobouky. Místní policie zase vlastní klobouky červené. Zvláštností […]
  • Dětská hra (Child’s Play) – Koho to napadlo?5. prosince 2005 Dětská hra (Child’s Play) – Koho to napadlo? Panenka Chucky. Tenhle pojem zná snad každý z vás, minimálně polovina. Komu se poštěstilo a viděl tento horor (?) ještě za svého velmi ranného mládí, vyděsil se zřejmě pořádně. Ale čím víc […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Nezvratný osud 3 - Do třetice všeho dobrého a zlého?7. srpna 2006 Nezvratný osud 3 - Do třetice všeho dobrého a zlého? Možná je to dílem náhody, že mi zrovna teď… když píšu tuhle recenzi… naskočila píseň Never Die od skupiny Creed. A možná taky ne. Jinými slovy – člověk velmi často doplácí na to, když […]