Kritiky.cz > Filmové recenze > Past

Past

th 1 11

Tak mesic po pre­mi­é­ře fil­mu Vám při­ná­ším snad dobrou recen­zi na film Past se Seanem Connerym a Catarinou Zeta-Jones

  Tak zase mám zpož­dě­ní
v tom, že nestí­hám psát recen­ze. No by jsem na dovo­le­né a tak jsem si všech­ny fil­my, co jsem chtěl z recen­zo­vat nahrál na video a tak dost zpož­dě­ně píšu dal­ší recen­zi. Tak teď na film Past, kte­rý se dával dlou­ho na začát­ku září a já v té době měl dost svých pro­blé­mů s tím, jak se na dovo­le­nou při­pra­vit a ješ­tě k tomu jsem našel zas dív­ku své­ho srd­ce, kte­rá mi zapl­ňu­je mé srd­ce. Snad mi to dlou­ho vydr­ží.

   Ale teď fil­mu Past. Je obsa­zen jed­ním slav­ným her­cem Seanem Connerym - ten­to „sta­rý Skot“ je obsa­zen do jed­no­ho vyslou­ži­lé­ho zlo­dě­je a dru­hou hlav­ní posta­vou je Catarine Zeta-Jones, kte­rá, když nato­či­la ten­to film, neby­la dost zná­má, ale jak je vid­no, teď se kolem ní točí dost postav a hlav­ně už je vda­ná a má svo­je malin­ka­té baby. Ale jak je film z minu­lé­ho sto­le­tí, tak ješ­tě neby­la zná­ma, a tak se dá říct, že ji ten­to film obje­vil.

   Ambiciózní vyšet­řo­va­tel­ka Gin Bakerová (C. Z-J) vytvo­ří na Roberta MacDougala jed­nu past, kte­rou hod­lá vyu­žit, aby Roberta dosta­la do věze­ní. Bakerová si je jis­tá, že Robert MacDougal, solid­ně vyhlí­že­jí­cí, pro­še­di­vě­lý ang­lic­ký gentle­man a pro­fe­si­o­nál­ní zlo­děj umě­lec­kých děl, jehož nepo­la­pi­tel­nost se sta­la legen­dou, se chy­tí a že její past sklap­ne. A má prav­du, její past oprav­du sklap­ne. Ale ne jako jedi­ná. Svoji vlast­ní past má totiž nastra­že­nou i sám Robert MacDougal, něja­ký ten neka­lý trik má v ruká­vu i jeho doda­va­tel lupič­ské tech­ni­ky Thibadeaux, kte­rý nehod­lá hrát v téhle sklad­bě dru­hé hous­le, a všech­ny kar­ty ješ­tě stá­le nevy­ne­sl šéf Gin Bakerové Cruz, jenž sice svým lidem důvě­řu­je, ale sou­čas­ně pro­vě­řu­je, jest­li se někdo nene­chal omá­mit láka­vým šus­to­tem naš­to­so­va­ných sto­do­la­ro­vek. A ješ­tě past nej­vět­ší, kte­rou v podo­bě vzá­jem­ně se pro­bou­ze­jí­cích sym­pa­tií nara­fi­čil na Bakerovou a MacDougala sám osud. Ono se totiž nevy­hý­bá slo­vo lás­ka, a tak se oni Bakerova a MacDougal nějak do sebe zami­lu­jí.

   Hlavní hvězda, tj. S. Connery, rolí postar­ší­ho lupič­ské­ho mis­tra (kte­rý se sice ješ­tě stá­le doká­že vypa­řit jako duch ze zamče­né míst­nos­ti, jen se při tom čím dál víc zadý­chá­vá) uká­zal, že mu role napros­to sedí. Už odlo­žil své­ho Jamese Bonda a už se nám sta­řík zadý­chá­vá a je vidět, na kolik mu vlast­ně jeho věk už vystou­pl. Je sice vet­chý sta­řík, se zadý­chá­vá­ním při běhu, ale napros­to doko­na­lý pro svůj věk a vyza­řu­je z něho ješ­tě mla­dí. Ale je samo­tář, kte­rý snad ani ve sni neměl milen­ku či dokon­ce man­žel­ku. Mlžná, že je vdo­vec, ale bůh ví. S dív­ka­mi a lid­mi to umí, urči­tě něja­kou už v poste­li za mla­da měl. Spíše se k žád­né ženě neho­dil. Je více než ide­ál­ní nahráv­ka na sme­če Catherine Zeta-Jonesové (Zorro: Tajemná tvář), kte­rá to v tomhle fil­mu doce­la zají­ma­vě roz­jíž­dí: seká roz­nož­ky, ská­če padá­kem, neutra­li­zu­je tla­ko­vé spí­na­če žvý­kač­kou, před­vá­dí na pod­la­ze něco, co se dá srov­nat s bale­tem jed­no­ho komá­ra mezi pavu­či­na­mi., Spí zásad­ně nahá co jí dost veli­ce její tělo dovo­lí. bez sebe­men­ší vrás­ky, bez žád­né­ho akné, pros­tě posta­va, je asi dost lidí muž­ské­ho pohla­ví, kte­ré by nechtě­lo mít svo­ji dív­ku tak nahou a tak hezkou ve své poste­li. Což se Robertu poda­ři­lo.

   Přestože je Past v mno­ha ohle­dech sym­pa­tic­ky kon­zer­va­tiv­ní, nepů­so­bí zasta­ra­le. K tomu, aby se vecpa­la mezi hor­ních deset lupič­ských fil­mů, jí ovšem chy­bí onen pověst­ný geni­ál­ní trik, ori­gi­nál­ní zlo­děj­ská fin­ta (jako je tře­ba bume­rang v Jak ukrást Venuši) - vět­ši­nu vychy­tá­vek už jsme někde vidě­li (pou­ži­tí melo­die k měře­ní času bylo v Hudson Hawkovi, sejmu­tí otis­ků prs­tů z klá­ves­ni­ce elek­tro­nic­ké­ho zám­ku zase ve Zlodějích Johna Woo, atd.); snad jen taneč­ní figu­ry Catherine Z-J mezi nevi­di­tel­ný­mi drá­ty infra­čer­ve­ných paprs­ků utkví, ale to je díky balet­ní cho­re­o­gra­fii, než pro samot­ný nápad. Po všech dal­ších strán­kách je ovšem Past kulant­ní, pří­jem­ná a peč­li­vě odve­de­ná zába­va, kte­rá nám ve sho­dě s rea­li­tou říká, že zlo­dě­ji sta­ro­žit­nos­tí jsou ty nej­sym­pa­tič­těj­ší hoši a dív­ky. Vzpomeňte si na to, až vám zase jed­nou vybí­lí byt a neroz­či­lu­j­te se. Když se bude­te roz­či­lo­vat, umře­te.

  • Million Dollar Baby23. března 2005 Million Dollar Baby Clint Eastwood natočil poutavý příběh dívky, která chce být za každou cenu trénována úspěšným trenérem boxu a chce se stát boxerkou ... a nakonec se jí to podaří. A Eastwoodovi také, soudě […] Posted in Filmové recenze
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […] Posted in Recenze knih
  • Pojedeme k moři (2014)27. dubna 2014 Pojedeme k moři (2014) Jirka Mádl je typ člověka, o kterém byste řekli, že neumí do pěti počítat a on vás pak překvapí tím, jak zvládne používat integrály a derivovat. To je potom šok... Pozitivní šok. Mádla […] Posted in Filmové recenze
  • Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka - 70%30. března 2012 Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka - 70% Po toužení fanoušků jednoho z nejlepšího seriálů poslední doby na TV Nova Okresního přeboru se rozhodl režisér natočit i celovečerní film. Napadl ho dobrý nápad v tom, že nejdůležitějším […] Posted in Filmové recenze
  • Rychle a zběsile 2 - 45%13. února 2016 Rychle a zběsile 2 - 45% První díl série Rychle a zběsile byl neoddiskutovatelným úspěchem. Studiu vydělal celosvětově přes 200 milionů dolarů, což bylo při pětinovém rozpočtu chápano jako povel k natočení dalších […] Posted in Filmové recenze
  • O koních a lidech (Hross í oss) 201318. září 2014 O koních a lidech (Hross í oss) 2013 Island je zvláštní země. Malý počet obyvatel a přitom takřka každý je tam nějaký umělec. Bůhví, čím to bude. Možná tou bezprostřední láskou ke koním.. Film O koních a lidech […] Posted in Filmové recenze
  • Pozice dítěte - 72 %28. září 2013 Pozice dítěte - 72 % Známá interiérová desingérka Cornelia Kerenes plánuje oslavu svých významných narozenin, na které zve rodinu a své přátele. Je úspěšná a uznávaná ve svém oboru a mezi přáteli, ale […] Posted in Filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […] Posted in Filmové recenze
  • Tohle je Sparta! - Meet The Spartans18. září 2008 Tohle je Sparta! - Meet The Spartans Děsný doják, Děsný biják to jsou filmy, které mají několik věcí společných. Kromě tvůrců také to, že je kritici nesnášejí, ale publikum docela hojně plní kina. Parodie je sice možná […] Posted in Filmové recenze
  • Nenávist (The Grudge) – Je to Kruh, není to Kruh…?10. července 2005 Nenávist (The Grudge) – Je to Kruh, není to Kruh…? Jak to ti Japonci jenom dělají? Musím říct, že Japonci mě poslední dobou hodně překvapují. Vůbec bych od asijských filmařů nečekal, že jsou schopni natočit hned několik tak dobře […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...