Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Past - tragický příběh herečky Jiřiny Štěpničkové

Past - tragický příběh herečky Jiřiny Štěpničkové

Past03
Past03

V praž­ském Divadle na Vinohradech si hereč­ka Jiřina Štěpničková nepři­pa­dá na počát­ku pade­sá­tých let pří­liš obsa­zo­va­ná. Před vál­kou byla zná­mou fil­mo­vou hvězdou díky význam­ným fil­mo­vým rolím, ale po vál­ce o její herec­ké umě­ní není vel­ký zájem. Jedinou slib­nou nabíd­ku jí písem­ně sli­bu­je jen reži­sér, kte­rý nedáv­no emi­gro­val. Hranice repub­li­ky jsou sice už peč­li­vě hlí­da­né, ale stá­le se najdou lidé, co sli­bu­jí mož­nost ile­gál­ní­ho pře­cho­du do zahra­ni­čí. Jiřina se roz­hod­ne, že nabíd­ku vyu­ži­je a spo­lu s malým syn­kem se vyda­jí na ces­tu. Místo spl­ně­né­ho snu ji ale čeká past. Díky pohra­nič­ní strá­ži a pra­cov­ní­kům STB se tak rych­le dostá­vá do tvr­dé rea­li­ty komu­nis­ty ovlá­da­né spo­leč­nos­ti. Mezi lid­mi se šíří strach, nikdo si není jis­tý svým posta­ve­ním a obec­ně panu­je sna­ha za kaž­dou cenu potla­čit jaké­ko­liv myš­len­ky nebo činy odliš­né od ofi­ci­ál­ní poli­tic­ké ide­o­lo­gie. V poli­tic­kých pro­ce­sech pada­jí i roz­sud­ky smr­ti a zatče­nou Jiřinu neče­ká žád­ná dob­rá budouc­nost.

V roce 2005 vyda­la Šárka Maixnerová kni­hu s názvem Jiřina Štěpničková, hereč­ka v pas­ti. Osud této hereč­ky při­po­mí­ná smut­né obdo­bí pade­sá­tých let, kdy si nové vede­ní Československé repub­li­ky potře­bo­va­lo zjed­nat respekt a jaké­ko­liv poru­še­ní pra­vi­del bylo kru­tě potres­tá­no.

Past01

Režiséra Viktora Polesného tato kni­ha zau­ja­la a roz­ho­dl se pří­běh výraz­né herec­ké osob­nos­ti zfil­mo­vat. Při psa­ní scé­ná­ře vychá­zel dále z dostup­ných his­to­ric­kých doku­men­tů i vzpo­mí­nek Jiřího Štěpničky, syna Jiřiny Štěpničkové. Scénář zachy­cu­je roz­ho­du­jí­cí situ­a­ce, kte­ré zásad­ním způ­so­bem ovliv­ni­ly život hereč­ky i její­ho syna. Jsou fil­my, kte­ré zachy­cu­jí­cí poli­tic­ké pro­ce­sy z pade­sá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí i drs­né scé­ny z výslechů a strá­dá­ní zatče­ných osob. Režisér Polesný se však ve fil­mu Past vyhnul scé­nám zob­ra­zu­jí­cím fyzic­ké nási­lí, nao­pak se sna­žil zachy­tit těž­ko popsa­tel­nou atmo­sfé­ru stra­chu a poci­tů bez­mo­ci lidí, kte­ří se dosta­li do hle­dáč­ku STB. Spolupracovníci hereč­ky byli vysta­ve­ni tla­ku, kte­ré­mu se málo­kdo doká­zal posta­vit. Jedna z postav fil­mu, kte­rá vystou­pi­la jako svě­dek v pro­ce­su, to vyjá­d­ři­la slo­vy: Ona s tím bude žít pat­náct let a já až do smr­ti. Ale našlo se také dost lidí, kte­ří svou loa­ja­li­tu ke spo­le­čen­ské­mu zří­ze­ní nijak neza­stí­ra­li.

Polesný si nehra­je na žád­né­ho mra­vo­kár­ce. Nechává jed­not­li­vé scé­ny fil­mu půso­bit a sou­stře­dí se nejen na osud hlav­ní posta­vy a její­ho syna, ale také na kole­gy z umě­lec­ké pro­fe­se a vyšet­řo­va­te­le STB. Chce, aby posta­vy a jejich jed­ná­ní půso­bi­lo věro­hod­né. Myslím, že se mu to doce­la poda­ři­lo. Politické frá­ze i réto­ri­ka, např. pro­ku­rá­tor­ky, mohou dnes půso­bit jako pře­hna­né, ale díky docho­va­ným fil­mo­vým doku­men­tům je jas­né, že rea­li­ta byla ješ­tě hor­ší.

Past02

Do role hlav­ní posta­vy obsa­dil reži­sér hereč­ku Zuzanu Stivínovou, kte­rá se svým natu­re­lem a herec­kým pro­je­vem hod­ně při­bli­žu­je Jiřině Štěpničkové. Stivínová zvlá­dá nejen vypja­té scé­ny ve vyšet­řo­va­cí vaz­bě, ale doká­že napros­to při­ro­ze­ně vyza­řo­vat sebe­jis­to­tu a noble­su prvo­re­pub­li­ko­vé hvězdy i její obtíž­ný návrat před fil­mo­vé kame­ry. Do role vyšet­řo­va­te­le obsa­dil reži­sér her­ce Igora Orozoviče, kte­rá vyu­ží­vá všech­ny mož­nos­ti scé­ná­ře a jeho posta­va není jen typem zlé­ho padou­cha. Naopak posta­va fana­tic­ké pro­ku­rá­tor­ky Matušínské se sna­ží zís­kat důka­zy za jakou­ko­liv cenu. Matušínskou skvě­le hra­je Kristýna Frejová. V nezvyk­lé roli vycho­va­tel­ky Růženy v dět­ském domo­vě ztvár­ni­la Miluše Bittnerová, kte­rá obda­ři­la svou posta­vu usmě­va­vou nátu­rou a naiv­ní sna­hou o správ­nou výcho­vu. Nesmím také zapo­me­nout na výkon Adama Vojtka, kte­rý vel­mi cit­li­vě zahrál roli čtyř­le­té­ho Jirky. Při jeho jízdě autem za dopro­vo­du vyšet­řo­va­te­le, kdy hle­da­jí dům tetič­ky, jsem zamáčk­la v kout­ku oka slzu. Viktor Polesný to s her­ci umí a ve fil­mu dob­ře vyvá­žil scé­ny, kte­ré zachy­cu­jí osud Štěpničkové i její­ho syna.

Film na mě zapů­so­bil nejen for­mou zpra­co­vá­ní reál­né­ho pří­bě­hu, ale také zají­ma­vým zob­ra­ze­ní urči­té­ho obdo­bí naší his­to­rie.


Foto:  © Česká tele­vi­ze


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Tisková konference k filmu PAST12. února 2020 Tisková konference k filmu PAST Po včerejší novinářské projekci filmu Past proběhla krátká tisková konference za účasti scénáristy a režiséra Viktora Polesného a herců. Film Past vypráví příběh herečky Jiřiny […] Posted in Filmové premiéry
  • Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce.25. ledna 2021 Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce. Sedmnáctiletá Barbora (Anna Kameníková) je odbojná, dychtivá a svobodomyslná dívka. Raději čte, než peče. Navíc přitahuje zájem mužů. Rodiče už ji nezvládají, a tak se hledá ženich, který […] Posted in TV Recenze
  • Božena útočí na city14. ledna 2021 Božena útočí na city Čtyři lednové nedělní večery programu České televize patří minisérii „Božena“. Příběh inspirovaný životem spisovatelky národního obrození Boženy Němcové vzbuzuje emoce stejně, jako se to […] Posted in TV Recenze
  • Začátek roku 2020 zahájíme se seriálem o velké panovnici9. prosince 2019 Začátek roku 2020 zahájíme se seriálem o velké panovnici Nový rok s Českou televizí začne dalším pokračováním minisérie Marie Terezie, jejíž dva díly zhlédlo před dvěma lety více než dva miliony diváků. Česká televize zařadí  1. a 5. ledna 2020 […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Bez vědomí - (1. a 2. díl) - návrat Marie do ČSSR není až tak snadný!17. listopadu 2019 Bez vědomí - (1. a 2. díl) - návrat Marie do ČSSR není až tak snadný! První dva díly seriálu Bez vědomí šly dnes na HBO, tak trocha recenze neuškodí. Ivan Zachariáš patři mezi velkou budoucnost český režisérů. Jeho krátká mini série Pustina, kterou spolu […] Posted in TV Recenze
  • Bez vědomí17. listopadu 2019 Bez vědomí 1989. Sovětské impérium slábne. Marie a Viktor se po 12 letech vracejí z londýnského exilu do Prahy. Věří, že vítr změn začne brzy vát i tady. Jenže místo toho Viktor záhadně zmizí a Marie […] Posted in Spoilery
  • Bez vědomí - další hit HBO od Ivana Zachariáše13. listopadu 2019 Bez vědomí - další hit HBO od Ivana Zachariáše Seriál Bez vědomí bude mít premiéru 30 let od Sametové revoluce. Režisér Ivan Zachariáš nám tentokrát připravil seriál o roku 1989, kdy se po dlouhé době vrací do ČSSR houslistka Marie, […] Posted in Trailery
  • Fotograf19. června 2019 Fotograf V příběhu se vracíme k některým osudovým křižovatkám turbulentního života hlavního hrdiny (Karel Roden), člověka, který je obdařen nejedním výjimečným talentem, živelností a vášní. Všechny […] Posted in Galerie
  • Řekni to psem – Recenze – 30 %30. června 2022 Řekni to psem – Recenze – 30 % Neuběhly ani tři měsíce od doby, kdy měl v kinech premiéru společensky kritický dramatický thriller Roberta Sedláčka Promlčeno. Nyní vstupuje do distribuce další snímek natočený týmž […] Posted in Filmové recenze
  • Lidice25. května 2022 Lidice Obtížně se mi hledá téma, které by bylo méně vděčné pro filmové zpracování, než je téma Lidic, vesnice, která se stala symbolem nacistického teroru. Ne snad proto, že by nebylo možné na […] Posted in Filmová klasika
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,93859 s | počet dotazů: 249 | paměť: 56790 KB. | 02.07.2022 - 07:04:13