Past - tragický příběh herečky Jiřiny Štěpničkové

Past03

V praž­ském Divadle na Vinohradech si hereč­ka Jiřina Štěpničková nepři­pa­dá na počát­ku pade­sá­tých let pří­liš obsa­zo­va­ná. Před vál­kou byla zná­mou fil­mo­vou hvězdou díky význam­ným fil­mo­vým rolím, ale po vál­ce o její herec­ké umě­ní není vel­ký zájem. Jedinou slib­nou nabíd­ku jí písem­ně sli­bu­je jen reži­sér, kte­rý nedáv­no emi­gro­val. Hranice repub­li­ky jsou sice už peč­li­vě hlí­da­né, ale stá­le se najdou lidé, co sli­bu­jí mož­nost ile­gál­ní­ho pře­cho­du do zahra­ni­čí. Jiřina se roz­hod­ne, že nabíd­ku vyu­ži­je a spo­lu s malým syn­kem se vyda­jí na ces­tu. Místo spl­ně­né­ho snu ji ale čeká past. Díky pohra­nič­ní strá­ži a pra­cov­ní­kům STB se tak rych­le dostá­vá do tvr­dé rea­li­ty komu­nis­ty ovlá­da­né spo­leč­nos­ti. Mezi lid­mi se šíří strach, nikdo si není jis­tý svým posta­ve­ním a obec­ně panu­je sna­ha za kaž­dou cenu potla­čit jaké­ko­liv myš­len­ky nebo činy odliš­né od ofi­ci­ál­ní poli­tic­ké ide­o­lo­gie. V poli­tic­kých pro­ce­sech pada­jí i roz­sud­ky smr­ti a zatče­nou Jiřinu neče­ká žád­ná dob­rá budouc­nost.

V roce 2005 vyda­la Šárka Maixnerová kni­hu s názvem Jiřina Štěpničková, hereč­ka v pas­ti. Osud této hereč­ky při­po­mí­ná smut­né obdo­bí pade­sá­tých let, kdy si nové vede­ní Československé repub­li­ky potře­bo­va­lo zjed­nat respekt a jaké­ko­liv poru­še­ní pra­vi­del bylo kru­tě potres­tá­no.

Past01

Režiséra Viktora Polesného tato kni­ha zau­ja­la a roz­ho­dl se pří­běh výraz­né herec­ké osob­nos­ti zfil­mo­vat. Při psa­ní scé­ná­ře vychá­zel dále z dostup­ných his­to­ric­kých doku­men­tů i vzpo­mí­nek Jiřího Štěpničky, syna Jiřiny Štěpničkové. Scénář zachy­cu­je roz­ho­du­jí­cí situ­a­ce, kte­ré zásad­ním způ­so­bem ovliv­ni­ly život hereč­ky i její­ho syna. Jsou fil­my, kte­ré zachy­cu­jí­cí poli­tic­ké pro­ce­sy z pade­sá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí i drs­né scé­ny z výslechů a strá­dá­ní zatče­ných osob. Režisér Polesný se však ve fil­mu Past vyhnul scé­nám zob­ra­zu­jí­cím fyzic­ké nási­lí, nao­pak se sna­žil zachy­tit těž­ko popsa­tel­nou atmo­sfé­ru stra­chu a poci­tů bez­mo­ci lidí, kte­ří se dosta­li do hle­dáč­ku STB. Spolupracovníci hereč­ky byli vysta­ve­ni tla­ku, kte­ré­mu se málo­kdo doká­zal posta­vit. Jedna z postav fil­mu, kte­rá vystou­pi­la jako svě­dek v pro­ce­su, to vyjá­d­ři­la slo­vy: Ona s tím bude žít pat­náct let a já až do smr­ti. Ale našlo se také dost lidí, kte­ří svou loa­ja­li­tu ke spo­le­čen­ské­mu zří­ze­ní nijak neza­stí­ra­li.

Více na Kritiky.cz
Světlo ženy Světlo ženy je obdivuhodná kniha, která mě velmi dojala pro své nadčasové myšlenky, ale i p...
Věčný svit neposkvrněné mysli - recenze „Můžete si někoho vymazat z paměti. Dostat ho z vašeho srdce už je ale o něčem jiném.“ ...
Posilování stehenních svalů Na těchto stránkách vám popíšeme velmi jednoduché cviky na posilování stehenních sval...
Recenze: Taboo  Tom Hardy spojil síly s tvůrcem úspěšného (a kvalitního) seriálu Peaky Blinders a jako spo...
Faktótum Charles Bukowski, legenda amerického undergroundu, byl velmi plodným spisovatelem, co si nikdy ne...

Polesný si nehra­je na žád­né­ho mra­vo­kár­ce. Nechává jed­not­li­vé scé­ny fil­mu půso­bit a sou­stře­dí se nejen na osud hlav­ní posta­vy a její­ho syna, ale také na kole­gy z umě­lec­ké pro­fe­se a vyšet­řo­va­te­le STB. Chce, aby posta­vy a jejich jed­ná­ní půso­bi­lo věro­hod­né. Myslím, že se mu to doce­la poda­ři­lo. Politické frá­ze i réto­ri­ka, např. pro­ku­rá­tor­ky, mohou dnes půso­bit jako pře­hna­né, ale díky docho­va­ným fil­mo­vým doku­men­tům je jas­né, že rea­li­ta byla ješ­tě hor­ší.

Past02

Do role hlav­ní posta­vy obsa­dil reži­sér hereč­ku Zuzanu Stivínovou, kte­rá se svým natu­re­lem a herec­kým pro­je­vem hod­ně při­bli­žu­je Jiřině Štěpničkové. Stivínová zvlá­dá nejen vypja­té scé­ny ve vyšet­řo­va­cí vaz­bě, ale doká­že napros­to při­ro­ze­ně vyza­řo­vat sebe­jis­to­tu a noble­su prvo­re­pub­li­ko­vé hvězdy i její obtíž­ný návrat před fil­mo­vé kame­ry. Do role vyšet­řo­va­te­le obsa­dil reži­sér her­ce Igora Orozoviče, kte­rá vyu­ží­vá všech­ny mož­nos­ti scé­ná­ře a jeho posta­va není jen typem zlé­ho padou­cha. Naopak posta­va fana­tic­ké pro­ku­rá­tor­ky Matušínské se sna­ží zís­kat důka­zy za jakou­ko­liv cenu. Matušínskou skvě­le hra­je Kristýna Frejová. V nezvyk­lé roli vycho­va­tel­ky Růženy v dět­ském domo­vě ztvár­ni­la Miluše Bittnerová, kte­rá obda­ři­la svou posta­vu usmě­va­vou nátu­rou a naiv­ní sna­hou o správ­nou výcho­vu. Nesmím také zapo­me­nout na výkon Adama Vojtka, kte­rý vel­mi cit­li­vě zahrál roli čtyř­le­té­ho Jirky. Při jeho jízdě autem za dopro­vo­du vyšet­řo­va­te­le, kdy hle­da­jí dům tetič­ky, jsem zamáčk­la v kout­ku oka slzu. Viktor Polesný to s her­ci umí a ve fil­mu dob­ře vyvá­žil scé­ny, kte­ré zachy­cu­jí osud Štěpničkové i její­ho syna.

Více na Kritiky.cz
Zemřel Jan Čáka Jednou z prvních knih, které jsem jako malé robě přečetl, byl hned po slabikáři a komi...
ROZHOVOR: ADAM MIŠÍK S jakými pocity jste přijal skutečnost, že se bude točit o vašem otci film? Myslím, že si t...
Jen Campbell: Divné hlášky z knihkupectví Kdo byl někdy zaměstnaný v obchodě, ví, jaké je to utrpení pracovat se zákazníky a tváři...
Čtvrt století už jsem na tomto světě. Je mi 25. Zažil jsem 5 přítelkyň, 2 základky, jednu střední školu, dvě vysoký. 3 brigády,...
Můj prázdninový deník „Toto je deník na ty nejlepší, nejúžasnější, nejdobrodružnější prázdniny v roce…...

Film na mě zapů­so­bil nejen for­mou zpra­co­vá­ní reál­né­ho pří­bě­hu, ale také zají­ma­vým zob­ra­ze­ní urči­té­ho obdo­bí naší his­to­rie.


Foto:  © Česká tele­vi­ze

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Past
Hodnocení polož­ky
41star1star1star1stargray

Více na Kritiky.cz
Pocta Připraveným ...
Akta X - Film - první Akta X film z roku 1998 Nejen přižloutlým členům springfieldské rodinky či sprostým hochům ze South Parku se podař...
Mazaný Filip Václav Marhoul převlékl parodii na gangsterky Mazaný Filip z divadelního do filmového roucha. ...
Hodný syn - vítěz letošního Febiofestu v distribuci Film Europe Praha 30. 3. 2012 – Letošní ročník Mezinárodního filmového festivalu Praha – Febiofest zn...
Speciál NEVĚDOMÍ – O PŘÍPRAVĚ A NATÁČENÍ - Zavaleni knihami: Výstavba Newyorské knihovny Natáčení Nevědomí bylo zahájeno v březnu 2012 v obrovských Celtic Studios v Baton Rouge v...

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Tisková konference k filmu PAST12. února 2020 Tisková konference k filmu PAST Po včerejší novinářské projekci filmu Past proběhla krátká tisková konference za účasti scénáristy a režiséra Viktora Polesného a herců. Film Past vypráví příběh herečky Jiřiny […]
  • Fotograf19. června 2019 Fotograf V příběhu se vracíme k některým osudovým křižovatkám turbulentního života hlavního hrdiny (Karel Roden), člověka, který je obdařen nejedním výjimečným talentem, živelností a vášní. Všechny […]
  • Bez vědomí - (1. a 2. díl) - návrat Marie do ČSSR není až tak snadný!17. listopadu 2019 Bez vědomí - (1. a 2. díl) - návrat Marie do ČSSR není až tak snadný! První dva díly seriálu Bez vědomí šly dnes na HBO, tak trocha recenze neuškodí. Ivan Zachariáš patři mezi velkou budoucnost český režisérů. Jeho krátká mini série Pustina, kterou spolu […]
  • Začátek roku 2020 zahájíme se seriálem o velké panovnici9. prosince 2019 Začátek roku 2020 zahájíme se seriálem o velké panovnici Nový rok s Českou televizí začne dalším pokračováním minisérie Marie Terezie, jejíž dva díly zhlédlo před dvěma lety více než dva miliony diváků. Česká televize zařadí  1. a 5. ledna 2020 […]
  • Bez vědomí17. listopadu 2019 Bez vědomí 1989. Sovětské impérium slábne. Marie a Viktor se po 12 letech vracejí z londýnského exilu do Prahy. Věří, že vítr změn začne brzy vát i tady. Jenže místo toho Viktor záhadně zmizí a Marie […]
  • Bez vědomí - další hit HBO od Ivana Zachariáše13. listopadu 2019 Bez vědomí - další hit HBO od Ivana Zachariáše Seriál Bez vědomí bude mít premiéru 30 let od Sametové revoluce. Režisér Ivan Zachariáš nám tentokrát připravil seriál o roku 1989, kdy se po dlouhé době vrací do ČSSR houslistka Marie, […]
  • Zlatý podraz hraje s diváky férově19. října 2018 Zlatý podraz hraje s diváky férově Na včerejší tiskové konferenci představili tvůrci nový film „Zlatý podraz“, kde se  hlavní hrdina musí popasovat s velkou sportovní výhrou i zásadními životními prohrami. Příběh se odvíjí […]
  • Vysoká hra přinese na televizní obrazovky napětí a politickou špínu21. ledna 2020 Vysoká hra přinese na televizní obrazovky napětí a politickou špínu Dnes představili tvůrci nový dvojdílný film o velkých finančních machinacích, které propojují zločince s politickou špičkou. Autor scénáře a režisér Jiří Svoboda se nechal inspirovat […]
  • Básníci čekají na zázrak. A český film?24. dubna 2016 Básníci čekají na zázrak. A český film? Série o „básnících“ je důkazem nemohoucnosti české „porevoluční“ kinematografie. Zatímco v osmdesátých letech se režisér Dušan Klein blýskl třemi skvělými díly, po revoluci následovala již […]
  • Zlatý podraz - Ve filmu ožívají kromě výborných sportovních úspěchů i obyčejné lidské osudy.25. října 2018 Zlatý podraz - Ve filmu ožívají kromě výborných sportovních úspěchů i obyčejné lidské osudy. Ve filmu „Zlatý podraz“  je zachycen osud mladého basketbalisty Františka, který trénuje  v průběhu  II. světové války pod vedením trenéra Valenty. Pro Františka je trenér velký životní […]