Kritiky.cz > Filmové recenze > Dokumenty > Pásky z Nagana – tohle jsme dlužili světu

Pásky z Nagana – tohle jsme dlužili světu

03

Co olym­pij­ské zla­to z Nagana zna­me­ná pro nás, pro Čechy, o tom nej­spíš Filmfanatic nemu­sí sepi­so­vat sáhodlou­hé ódy. Kdo to nepa­ma­tu­je, tomu urči­tě vyprá­vě­li rodi­če nebo kama­rá­di. Ale jed­nu věc jsme v tomhle ohle­du dlu­ži­li svě­tu. Totiž vysvět­lit všem ostat­ním, co pro nás vzed­mu­tí a vítěz­ství naše­ho pod­ce­ňo­va­né­ho týmu, kte­rý repre­zen­to­val malou zemi pro­ti těm nej­vět­ším obrům v hoke­jo­vém tur­na­ji sto­le­tí, vlast­ně zna­me­ná.

A Pásky z Nagana plní tuhle roli doko­na­le. Dokument vás strh­ne hned od prv­ních minut, kdy až bolest­ně při­po­me­ne, jak se v teh­dej­ším Československu cho­pi­li moci komu­nis­té a jak národ trpěl pod sovět­skou nad­vlá­dou. Objasní také, že hokej kvů­li tomu zís­kal svo­jí spe­ci­fic­kou úlo­hu v tom, jak repre­zen­to­val vzdor pro­ti sovět­ské moci a poz­dě­ji hlav­ně pro­ti oku­pan­tům z jara 1968. Naše zápa­sy pro­ti Rusku si pak tenhle náboj udr­že­ly i po pádu želez­né opo­ny.

Nečekejte ale prvo­plá­no­vé brn­ká­ní na tuhle doza­jis­ta sil­nou notu. Kostrou doku­men­tu jsou pře­de­vším osob­ní výpo­vě­di našich hrá­čů, funk­ci­o­ná­řů i novi­ná­řů, ale také sou­pe­řů a zahra­nič­ních komen­tá­to­rů. Právě ti nasta­vu­jí naše­mu his­to­ric­ké­mu tri­um­fu smě­rem k tuzem­ské­mu divác­tvu to nej­za­jí­ma­věj­ší zrca­dlo. Nejspíš popr­vé si totiž vyslech­ne­te, jak Američané nebo Kanaďané sná­še­li poráž­ku od pod­ce­ňo­va­ných hoke­jis­tů z východ­ní Evropy, se kte­rý­mi na tur­na­ji nikdo nepo­čí­tal.

Pásky z Nagana ale nejsou doku­men­tem “mlu­ví­cích hlav”. Nabízí oprav­du spous­tu per­fekt­ních hoke­jo­vých zábě­rů v neu­vě­ři­tel­né kva­li­tě, kte­ré jsme nikdy před­tím nevi­dě­li. A to nejen z Nagana, ale také z před­cho­zích olym­pi­ád a občas z toho máte pocit, jako bys­te se díva­li na něja­kou fil­mo­vou adap­ta­ci a ne na dobo­vé zábě­ry z hoke­jo­vé­ho zápa­su.

Zkrátka a jed­no­du­še Pásky z Nagana jsou nej­lep­ším doku­men­tem o nej­vět­ším úspě­chu čes­ké­ho týmo­vé­ho spor­tu. Velkou měrou za to nej­spíš může také reži­sér Ondřej Hudeček, kte­rý v tomhle zají­ma­vém roz­ho­vo­ru při­bli­žu­je vznik samot­né­ho sním­ku. Filmfanatic tedy Pásky z Nagana dopo­ru­ču­je vše­mi sed­mi a zaklá­dá tenhle majstrštyk do povin­né čet­by čes­ké­ho spor­tov­ní­ho fanouš­ka.

  • V zaměřovači snipera5. července 2020 V zaměřovači snipera V zámořských kinech válcuje pokladny Americký sniper, takže určitě nebude od věci, když se v sekci DOKUMENTY podíváme na jeden snímek právě o elitních střelcích. V zaměřovači snipera je […] Posted in Dokumenty
  • Přetoč to! aneb jak fenomén VHS změnil filmový svět26. července 2020 Přetoč to! aneb jak fenomén VHS změnil filmový svět Formát VHS přinesl do filmového průmyslu doslova revoluci. Videokazety pro sebe urvaly trh na dnes nepředstavitelných 15 let (!), během kterých byly médiem číslo jedna pro domácí sledování […] Posted in Dokumenty
  • JFK: V zákulisí – Stoneův dovětek k filmu2. srpna 2020 JFK: V zákulisí – Stoneův dovětek k filmu 22. listopad 1963 byl v texaském Dallasu zastřelen 35. prezident Spojených států amerických John Fitzgerald Kennedy a dokument JFK: V zákulisí je jakýmsi dovětkem ke stejnojmenému filmu […] Posted in Dokumenty
  • Poslední představení – tohle definovalo (nejen) Čechům basket12. července 2020 Poslední představení – tohle definovalo (nejen) Čechům basket Netflix nadále posiluje svoji pozici premianta mezi streamovacími službami. Podle Filmfanatica ho však na vrchol netáhnou filmy, ale spíše seriály a také zdařilé dokumentární série. […] Posted in Dokumenty
  • Dycky Sunderland (1. a 2. série)9. srpna 2020 Dycky Sunderland (1. a 2. série) S fotbalovými dokumenty se poslední dobou roztrhl pytel. Není to jen slávistická Totáln! sezona, ale třeba i All or Nothing: Manchester City nebo trochu exotičtější Maradona v Mexiku. […] Posted in Dokumenty
  • Četa27. května 2020 Četa Aby to ve Filmech Filmového Fanatika nebyla samá gangsterka, zabředneme dnes do válečných vod. Režisér Oliver Stone (sám veterán vietnamské války) natočilv roce 1986 působivou sondu o […] Posted in F.F.F.
  • Spaceballs8. července 2020 Spaceballs Spaceballs aka Vesmírná tělesa. Ztřeštěná parodie na největší filmovou ságu všech dob – Star Wars. S blížící se epizodou sedm určitě neuškodí, když do Filmu Filmového Fanatika […] Posted in F.F.F.
  • Černobyl - 3,6 Rentgenu není nic hrozného12. května 2020 Černobyl - 3,6 Rentgenu není nic hrozného Filmfanatic sliboval, že se k výtečnému seriálu Černobyl vrátí až opadne největší vlna hypu, a svůj slib právě plní. A moc rád přiznává, že pětidílné minisérii HBO se musí absolutorium […] Posted in TV Recenze
  • Čelisti20. května 2020 Čelisti Filmfanatic dnes přináší další z legendárních kousků filmové kinematografie. Kultovní film režisérského esa Stevena Spielberga, kterým na sebe upozornil svět a ten se pak začal bát chodit […] Posted in F.F.F.
  • Týpci a zbraně – pubescentní obchodníci se smrtí4. června 2020 Týpci a zbraně – pubescentní obchodníci se smrtí Americký sen si prožili v Miami na Floridě během války v Iráku dva dvacetiletí kamarádi. Hill a Teller dokázali najít nedostatek v systému a dostat se k miliardovým zakázkám pro americkou […] Posted in Retro filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...