Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > PAS A PES

PAS A PES

Pas.a.pes
Pas.a.pes
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

K létu roz­hod­ně pat­ří dovo­le­ná, dob­ré čte­ní a ces­to­vá­ní. Pokud chce­te sklou­bit všech­ny tyto tři akti­vi­ty, a přes­to nevy­táh­nout paty z domu, nezbý­vá než sáh­nout po něja­kém skvě­lém ces­to­pi­su jako je napří­klad “PAS a PES” od Jakuba Kynčla, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství GRADA Publishing, a.s.

“Autor v Česku pře­ží­vá, v zahra­ni­čí na cestách žije.”

Autor Jakub Kynčl se živí jako novi­nář, ale v hlou­bi duše je pře­váž­ně váš­ni­vý foto­graf a gastro­ces­to­va­tel. V kni­ze vás pro­ve­de nejen po ces­to­va­tel­ských skvos­tech, jež by si člo­věk roz­hod­ně neměl nechat ujít, ale nalá­ká vás i na spous­tu míst­ních lahů­dek, nad kte­rý­mi se bude­te doslo­va obli­zo­vat až za uši­ma.

Kniha je roz­dě­le­na do šes­ti kapi­tol s názvy: Kolumbie, Panama, Kostarika a Nikaragua, Belize a Chile, kde ve všech skvě­le odha­lu­je neza­po­me­nu­tel­né krá­sy a zážit­ky z úžas­ných exo­tic­kých míst.

Nejvíce se mi však líbi­ly posled­ní dvě kapi­to­ly, kde se blí­že sezna­mu­je­me s úchvat­nou psí sleč­nu Noriou. Při čte­ní a pro­hlí­že­ní sním­ků této spo­ko­je­né čtyř­no­hé dámy jsem se bohu­žel neu­brá­ni­la slzám doje­tí. Její život­ní pří­běh a peri­pe­tie, než našla nový domov, prá­vě u Jakuba a jeho rodi­ny, na mě dost zapů­so­bil

Cestopis “PAS A PES” je vel­mi čti­vý a je to napros­tá jed­nič­ka, kte­rá urči­tě nadchne kaž­dé­ho čte­ná­ře a chyt­ne skvě­le pro­lo­že­ným humo­rem.

Nechybí bar­vi­té pří­běhy, zají­ma­vos­ti a nej­růz­něj­ší kuri­o­zi­ty z “rych­lo­ces­to­vá­ní” do exo­tic­kých desti­na­cích v dopro­vo­du něja­ké­ho míst­ní­ho zku­še­né­ho prů­vod­ce, kam běž­ný turis­ta těž­ko zaví­tá.

Celá kni­ha zahr­nu­je spous­tou důle­ži­tých infor­ma­cí z his­to­rie, gastro­no­mie a nej­růz­něj­ší zvlášt­nos­ti. Oko navíc potě­ší pohled na spous­tou úžas­ných barev­ných sním­ků, ve kte­rých se pro­je­vu­je cit a vášeň pro foto­gra­fo­vá­ní, ale i to, že autor je sku­teč­ný pro­fe­si­o­nál.

Cestopisy nejsou zrov­na mým šál­kem kávy, ale tenhle mě vel­mi mile pře­kva­pil a je výjim­kou mezi těmi, co jsem dopo­sud čet­la. Velice mě nadchlo téma rych­lo­ces­to­vá­ní, okouz­li­ly všech­ny popi­so­va­né desti­na­ce a úsměv na tvá­ři mi vykouz­lil auto­rův oso­bi­tý humor. Za mě zatím TOP mezi ces­to­pi­sy!

PAS A PES

Napsal: Jakub Kynčl

Vydala: GRADA Publishing, a.s, pod znač­kou GRADA

První vydá­ní, Praha 2022

Počet stran: 247

ISBN: 978-80-271-3472-4


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,53098 s | počet dotazů: 259 | paměť: 60039 KB. | 19.08.2022 - 15:42:16