Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Party Moster

Party Moster

Tak tro­chu jiná Horečka sobot­ní noci. Macaulay Culkin se vra­cí jako cynic­ká star šíle­né taneč­ní scé­ny počát­ku 90. let.

Michael Alig při­chá­zí do New Yorku jako naiv­ní, ale vel­mi zvě­da­vý chla­pec. Seznámení s extra­va­gant­ním vrs­tev­ní­kem Jamesem St. Jamesem mu v měs­tě mra­kodra­pů ote­vře nové obzo­ry: píše se totiž začá­tek 90. let, Andy Warhol tepr­ve nedáv­no zemřel a mezi mlá­de­ží v klu­bech frčí dro­gy a dis­co. Michael se rych­le učí a v cynis­mu a výstřed­nos­ti brzy pře­ko­ná své­ho nové­ho pří­te­le. Jediným svě­tem, kte­rý kama­rá­dy zají­má a do kte­ré­ho inves­tu­jí všech­nu svou divo­kou, nápa­di­tou ener­gii, je svět klu­bů a buj­ných pár­ty, při jejichž orga­ni­za­ci mohou ti nej­od­váž­něj­ší uplat­nit své nejdi­vo­čej­ší nápa­dy a cynic­ké fan­ta­zie. Michael je brzy obklo­pen okru­hem věr­ných obdi­vo­va­te­lů včet­ně mla­dist­vé­ho dro­go­vé­ho dea­le­ra Angela Menendeze. Stává se hvězdou noč­ní­ho klu­bu Club Kid, kte­rý vede zku­še­ný, chlad­no­krev­ně otcov­ský mata­dor showbyz­ny­su Peter Gatien. Na pódiu při bez­pro­blé­mo­vě duní­cí hud­bě může Michael v těch nej­bi­zar­něj­ších kos­tý­mech zapo­mí­nat, že je ve sku­teč­nos­ti jen jed­ním ze ztra­ce­ných chlap­ců, kte­ří roz­pouš­tě­jí svou osa­mě­lost a nejis­to­tu v neko­neč­ném toku všech dostup­ných umě­lých dráž­di­del. Co čeká na kon­ci zdán­li­vě neko­neč­né divo­ké pár­ty na ty, kte­ří vydr­že­li tan­čit až do rána? Abstinenční kře­če, osa­mě­lost, neko­neč­né zou­fal­ství… a vraž­da.

Podle auto­bi­o­gra­fic­ké kni­hy Jamese St. Jamese vyprá­vě­jí zku­še­ní doku­men­ta­ris­té Fenton Bailey a Randy Barbato for­mál­ně pozo­ru­hod­ným para-dokumentárním způ­so­bem sku­teč­ný pří­běh o tem­ných, para­no­id­ních strán­kách pomí­ji­vě třpy­ti­vé­ho svě­ta klu­bo­vé scé­ny na newy­or­ském Manhattanu počát­ku 90. let. Macaulay Culkin se v něm vra­cí na plát­na kin po deví­ti letech nečin­nos­ti (napo­sled si zahrál v rodin­né kome­dii Sám doma a boha­tý - 1994). Nyní, ve svých tři­a­dva­ce­ti letech, ten­to talen­to­va­ný mla­dý herec sla­ví come­back a doka­zu­je, že úspěch, kte­rý zís­kal jako dět­ská hvězda, nemohl být náhod­ný (vánoč­ní kome­die Sám doma a její pokra­čo­vá­ní mimo­cho­dem bodo­va­ly na plát­nech ame­ric­kých kin prá­vě v letech, kdy se ode­hrá­vá pří­běh fil­mu Party Monster ).

Na letoš­ním fes­ti­va­lu v Sundance reži­sé­ři zís­ka­li nomi­na­ci na Velkou cenu poro­ty.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,52487 s | počet dotazů: 240 | paměť: 55795 KB. | 24.05.2022 - 08:44:50