Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Párty Hárd

Párty Hárd

Photo © ZNK Productions
Photo © ZNK Productions

Tři spo­lu­žá­ci chtě­jí udě­lat ten nej­lep­ší mejdan pod slun­cem, aby zapů­so­bi­li na své vysně­né dív­ky. Kdo zasu­ne a kdo se sta­ne obě­tí bru­tál­ní šika­ny?

Ještě pár let nazpá­tek se jako o sluš­ných zástup­cích panic­kých kome­dií u nás dalo mlu­vit o Snowboarďácích a Rakeťácích. Oba tyto fil­my Karla Janáka nejsou doko­na­lé, prá­vě Janák byl ovšem prv­ní, kte­rý kon­cept kome­dií zná­mý napří­klad ze Sexbomby od ved­le či Superbad pře­nést k nám. Dva Janákovy sluš­né kome­die ovšem nedo­ká­ží sami vykou­pit Panic je nanic Ivo Macharáčka, Bajkery Martina Koppa a dal­ší zapad­lé poku­sy. To pra­vé vykou­pe­ní v roce 2019 při­ne­sl až Martin „Řezník´´ Pohl svou Párty Hárd. A je smut­né, že člo­věk neú­spěš­ně při­jat na FAMU, kte­rý svůj pro­jekt rea­li­zo­val v ama­tér­ských pod­mín­kách, nato­čil jed­nu z nej­lep­ších čes­kých fil­mo­vých kome­dií posled­ních 10 let.

Martin Pohl je tvůr­ce, kte­ré­ho se vypla­tí sle­do­vat již od krát­ké­ho fil­mu Deprivační sta­ni­ol, násled­ně se ovšem z Pohla stál v rám­ci jeho kari­é­ry tako­vý čes­ký Kevin Smith, kte­rý po vzo­ru Smithova View Askewniverse začal budo­vat svůj pro­po­je­ný fil­mo­vý vesmír. Po Život není krás­ný, Jehovova pomsta a Máma má raka došlo prá­vě na Párty Hárd, kte­ré se po prá­vu dočka­lo pro­za­tím nej­vět­ší­ho úspě­chu. Byla by totiž krát­ko­zra­ké odsou­dit Párty Hárd pou­ze jako stud­nu vul­gár­ní­ho a fekál­ní­ho humo­ru.

Hodinová zále­ži­tost, kte­rá nikdy nepo­vo­lí límec a nadá­le sází na nové vlny dia­lo­go­vé a situ­ač­ní komi­ky, kte­rá na jed­nu stra­nu dost mož­ná před­vá­dí mno­ho zka­že­né­ho, na tu dru­hou ovšem doká­že za pocho­du mno­ho­krát pře­kva­po­vat a ryzí vystříz­li­vě­ní nena­bíd­ne ani po opa­ko­va­ném zhléd­nu­tí. I pro­to, že během sle­do­vá­ní dochá­zí ke kon­fron­ta­ci poci­tů, sne­si­tel­nos­ti a fyzic­ké­ho ide­ál­ní­ho poci­tu. Párty Hárd je přes­ně ten typ fil­mu, kte­rý nutí divá­ka při jeho sle­do­vá­ní něco cítit. I zahra­nič­ní kome­die napří­klad dua Seth Rogen/Evan Goldberg doká­žou zajít pořád­né dale­ko, South Park dua Trey Parker/Matt Stone poté i po letech nemá v rám­ci neko­rekt­ní­ho humo­ru kon­ku­ren­ci. Párty Hárd ovšem před­sta­vu­je prá­vě v Čechách ten svě­ží vítr, kte­rý koneč­ně před­sta­vu­je jiný kome­di­ál­ní pokrm, než gene­ric­ké kome­die. A doka­zu­je, že to jde i za drob­né (respek­ti­ve zhru­ba 250 tisíc dola­rů).

Párty Hárd je přes­ně ten typ film, u kte­ré­ho sejde na úrov­ni lid­ské­ho vku­su a úrov­ně toho, co vše je scho­pen pře­kous­nout. Martin Pohl se s posta­va­mi nepá­ře a neští­tí se psy­chic­ké­ho domá­cí­ho nási­lí, obli­čejů plných beďa­rů či vylu­čo­vá­ní hoven při pohle­du na jiné hov­no. Při sle­do­vá­ní čas­to dochá­zí k úva­hám nad tím, zda Pohl čer­pá z vlast­ních zážit­ků nebo má pou­ze divo­kou fan­ta­zii. Od auto­ra Martyho frků ovšem může člo­věk čekat leda­cos, stě­žej­ní zůstá­vá fakt, že oče­ká­vá­ná klišé panic­ké­ho fil­mu jsou nabou­rá­va­ná prá­vě divo­kým Pohlovým scé­ná­řem, kte­rý vybí­zí k jed­no­mu výbuchu smí­chu za dru­hým. V jis­tých bodech jde mož­ná Pohl sku­teč­ně až pří­liš za hra­nu vku­su a výsle­dek je jenom leh­ké krou­ce­ní hla­vy, spous­ta kome­di­ál­ních zla­tých nugá­tů to ovšem vyku­pu­je. Stačí pět minut s Grundzou a vše je rázem odpuš­tě­no. A pocta Mandragoře taky není špat­ný moment.

Často se říká, že ome­ze­né pro­ducti­on valu­es ako­rát svá­dí k vět­ší kre­a­ti­vi­tě, Párty Hárd poté v rám­ci ama­tér­ských pod­mí­nek před­vá­dí sko­ro až vrcho­lo­vý sport. Celkově audi­o­vi­zu­ál­ní podá­ní tak není uhla­ze­né, zůstá­vá ovšem živel­né. Všichni neher­ci jsou při­ro­ze­ní a díky tomu i ve svých úlo­hách fajn, jen v detai­lech se dá snad­no říct, že se toho mož­ná dalo z herec­ké akce vymlá­tit o ždi­bec víc. Pohlův film jde při­tom snad­no zaška­tul­ko­vat jako blbost, vul­gár­ní a zvrhlou mrd­ku. Pohl ovšem nato­čil film , kte­rý má oči­vid­ně něja­ký tvar, díky tomu ve výsled­ku i uce­le­nou autor­skou vizi.

V ome­ze­ných pod­mín­kách pros­tě v roce 2019 vznik­la audi­o­vi­zu­ál­ně divo­ká podí­va­ná, kte­rá je sice fekál­ní, vul­gár­ní a zvrh­lá, záro­veň ovšem i kre­a­tiv­ní, zábav­ná a a pře­de­vším uvě­do­mě­lá. Snad Martinu Pohlovi vyš­ší ambi­ce a roz­po­čet u Párty Hárder: Summer Massacre nesho­dí řetěz, takhle již prak­tic­ky kul­tov­ka by si totiž důstoj­né pokra­čo­vá­ní zaslou­ži­la.

Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Párty Hárder: Summer Massacre – Recenze – 40%22. června 2022 Párty Hárder: Summer Massacre – Recenze – 40% Pokračování české komedie Párty Hárd z roku 2019 opět natočil a napsal režisér a scenárista Martin Pohl, který je znám mimo jiné jako horrorcore rapper s pseudonymem Řezník nebo jako autor […] Posted in Filmové recenze
  • Transformers3. července 2022 Transformers Dvě frakce autonomních robotických organismů z planety Cybertron, hodní Autoboti a zlí Decepticoni, se snaží ziskat Prajiskru, která , která je schopna stvořit světy a zaplnit je životem. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Severské komediální drama oslavuje feminismus3. července 2022 Severské komediální drama oslavuje feminismus Od 8. června se divákům Netflixu zpřístupnil nový severský seriál nesoucí název Mámou bez přípravy (v angličtině Baby Fever). Pochází z Dánska, a přestože je v mnoha ohledech typicky […] Posted in TV Recenze
  • Stranger Things - Season 42. července 2022 Stranger Things - Season 4 O čtvrté sérii světoznámého fenoménu jménem Stranger Things se toho dá říct mnoho. Vlastně se toho dá říct TOLIK, že by se v tom nezkušený recenzent mohl klidně ztratit a už se nikdy z […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby...? - komplet2. července 2022 Co kdyby...? - komplet Watcher (mluví Jeffrey Wright) prozkoumává alternativní vesmíry Marvel Cinematic Universe, sám poté složil přísahu, že se do situací v multivesmíru nebude vměšovat. Dokáže ovšem tuto […] Posted in TV Recenze
  • Harry Potter 20 let filmové magie: Návrat do Bradavic1. července 2022 Harry Potter 20 let filmové magie: Návrat do Bradavic Zas tak mě to neoslovilo. Harry Potter je jedna z mých nejoblíbenějších filmových i knižních ság vůbec, ale nějak nevidím důvod proč dělat hromadný pokec s hlavními představiteli po 20 […] Posted in Dokumenty
  • Ucho1. července 2022 Ucho K příležitosti výročí zrušení cenzury uvedla Česká televize řadu filmů, které si pobyly skoro 20 let v trezoru daleko od očí neprivilegovaných diváků. Když se řekne československý […] Posted in Filmová klasika
  • Den Šakala1. července 2022 Den Šakala Chacal (Den šakala) je britsko-francouzský film z roku 1973, který natočil režisér Fred Zinnemann podle románu Fredericka Forsytha. Synopse V roce 1963, po neúspěšném útoku na […] Posted in Speciály
  • Řekni to psem – Recenze – 30 %30. června 2022 Řekni to psem – Recenze – 30 % Neuběhly ani tři měsíce od doby, kdy měl v kinech premiéru společensky kritický dramatický thriller Roberta Sedláčka Promlčeno. Nyní vstupuje do distribuce další snímek natočený týmž […] Posted in Filmové recenze
  • Muž z Toronta30. června 2022 Muž z Toronta Tak čím strávit večerní čas u Vaší televize? No přeci akční jednohubkou. Tím je akční komedie Muž z Toronta, kde se setká ukecaný Kevin Hart s vážným Woody Harrelsononem. Režisérem je […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,78491 s | počet dotazů: 233 | paměť: 56783 KB. | 04.07.2022 - 08:37:29