Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Festivaly > Parodie šerosvitu, projekce HBO a divadelní „Leni“ s Vilmou Cibulkovou

Parodie šerosvitu, projekce HBO a divadelní „Leni“ s Vilmou Cibulkovou

NOIR FILM FESTIVAL, kte­rý se koná od 20. do 23. srp­na na hra­dě Křivoklát, už má kom­plet­ní pro­gram.

Parodie. K již ohlá­še­ným sek­cím (gotic­ký a fran­couz­ský noir, rema­ky, retrospek­ti­va Orsona Wellese, pocty Joan Crawfordové a Johnu Garfieldovi) při­by­ly v letoš­ním tře­tím roč­ní­ku i noi­ro­vé paro­die. Jedna z nich fes­ti­val ve čtvr­tek 20. srp­na ote­vře. Režisér Preston Sturges ve fil­mu Nevěrně tvá (1948) půvab­ným způ­so­bem spo­jil screwball come­dy s fil­mem noir. Roli sebestřed­né­ho man­že­la, jenž při diri­go­vá­ní orchest­ru fan­ta­zí­ru­je, jak by mohl zavraž­dit svou man­žel­ku pode­zí­ra­nou z nevě­ry, ztvár­nil Rex Harrison. Páteční pro­jek­ce zpes­t­ří v sálu Johna Garfielda sní­mek Roberta Zemeckise Falešná hra s krá­lí­kem Rogerem (1988) kom­bi­nu­jí­cí prv­ky hra­né­ho fil­mu a ani­ma­ce, kde si detek­ti­va zahrál Bob Hoskins. Na závěr fes­ti­va­lu uvi­dí­me paro­dii Mrtví muži neno­sí skot­skou suk­ni (1982) reži­sé­ra Carla Reinera, posklá­da­nou z nej­růz­něj­ších odka­zů na noi­ro­vé fil­my.

Něco z HBO. Z díl­ny tra­dič­ní­ho fes­ti­va­lo­vé­ho part­ne­ra při­by­ly do pro­gra­mu posled­ní novin­ky. V pátek 21. srp­na bude uve­de­na prv­ní řada seri­á­lu Bored to Death (Znuděný k smr­ti, 2009), a to v blo­cích po dvou dílech. Stěžejní pro­jek­cí sálu HBO bude mini­sé­rie Olive Kitteridgeová (2014) reži­sér­ky Lisy Cholodenko. Líčí život v zapad­lé enklá­vě na pobře­ží v Maine, jehož poklid naru­ší intri­ky, zlo­či­ny i tragé­die zdej­ších oby­va­tel. Titulní hrdin­ku, míst­ní uči­tel­ku zakrý­va­jí­cí svým syro­vým humo­rem a cynis­mem vnitř­ní zra­ni­tel­nost, hra­je Frances McDormandová. Série a seri­ál dopl­ní už ohlá­še­nou kri­mi Tony Arzenta (1973) s Alainem Delonem a tem­né dra­ma Černé uhlí, ten­ký led z díl­ny Yi’nana Diaoa, jež vyprá­ví o vyšet­řo­vá­ní podiv­né vraž­dy v továr­ně a o záhad­né fem­me fata­le v čis­tír­ně, její­muž kouz­lu nezří­ze­ně pro­pad­ne hlav­ní detek­tiv. Všechna pro­mí­tá­ní sním­ků z pro­duk­ce HBO budou (po před­cho­zí regis­tra­ci na níže uve­de­ném e-mailu nebo ve fes­ti­va­lo­vém cen­t­ru) pro divá­ky zdar­ma.

Art ve věži. Program sálu ČT art v hrad­ní věži Huderka nabíd­ne tři čes­ko­slo­ven­ské tele­viz­ní noi­ry: Sám pro­ti měs­tu (1974), Muž v osidlech (1973) a Podezřelé okol­nos­ti (1977), jed­nu mode­ro­va­nou deba­tu s pat­ro­ny fes­ti­va­lu spo­je­nou s pro­jek­cí fil­mu z 1. roč­ní­ku a semi­nář Orson Welles: Od zázrač­né­ho dítě­te k vydě­děn­ci.

Patroni. Přehlídka na Křivoklátu zahr­ne 47 pro­jek­cí v 9 tema­tic­kých pás­mech. Tradičními pat­ro­ny, kte­ří uvá­dě­jí vybra­né sním­ky, jsou letos her­ci Hana Maciuchová, Viktor Preiss, Hana Vagnerová a Tomáš Hanák a reži­sé­ři Hynek Bočan a Zdeněk Viktora. Jednoho z pat­ro­nů minu­lých roč­ní­ků Václava Marhoula tu čeká malé pře­kva­pe­ní nejen v podo­bě kon­cer­tu. To orga­ni­zá­to­ři odtaj­ní až poz­dě­ji.

Leni. Divadelní fanouš­ky potě­ší jeden nefil­mo­vý bonus. Nabídne ho hereč­ka Vilma Cibulková, jež byla hos­tem 1. roč­ní­ku fes­ti­va­lu a kte­rá se letos vrá­tí s před­sta­ve­ním Leni praž­ské­ho Divadla v Řeznické, kte­ré je part­ne­rem fes­ti­va­lu. Za roli „dvor­ní reži­sér­ky“ Adolfa Hitlera Leni Riefenstahlové zís­ka­la letos Cenu Thálie a vy se na duel kon­tro­verz­ní nacis­tic­ké fil­mař­ky s mode­rá­to­rem tele­viz­ní show může­te podí­vat mezi hradba­mi Křivoklátu v pátek 21. srp­na od 19 hod. ve spil­ce hrad­ní­ho pivo­va­ru.

Vstupenky na diva­dlo, všech­ny rezer­va­ce fes­ti­va­lo­vých pasů a fil­mo­vých vstu­pe­nek, jakož i regis­tra­ci na pro­jek­ce HBO může­te pro­vá­dět na: [email protected] Jednotlivé vstup­né se pohy­bu­je od 90 do 120 Kč, pro­jek­ce v sále ČT art jsou za 50 Kč a diva­del­ní před­sta­ve­ní Leni za 300 Kč. Kompletní pro­gram 3. roč­ní­ku fes­ti­va­lu nalez­ne­te na: http://www.noirfilmfestival.cz/cz/program-projekci/


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,21885 s | počet dotazů: 253 | paměť: 56575 KB. | 02.07.2022 - 04:18:29