Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Parkour a freerunning

Parkour a freerunning

Parkour a freerunning
Parkour a freerunning
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Parkour je dis­ci­plí­na fran­couz­ské­ho půvo­du, jejímž zákla­dem je dostat se z bodu A do bodu B bez­peč­ně, ply­nu­le a efek­tiv­ně s pou­ži­tím vlast­ní­ho těla. Pomáhá v pře­ko­ná­vá­ní jakých­ko­liv pře­ká­žek - od vět­ví přes kame­ny a ská­ly až po zábrad­lí a beto­no­vé stě­ny. Muž, kte­rý se věnu­je par­kou­ru, je tra­ceur, žena je tra­ceu­se nebo tra­ceu­r­ka.

Podle defi­ni­ce Francouze Davida Belleho se par­kour zamě­řu­je na tré­ning účin­ných pohy­bů a roz­voj těla i mys­le, aby se člo­věk ve všech situ­a­cích (a hlav­ně v kri­tic­kých) uměl pohy­bo­vat pokoj­ně a sebe­jis­tě.

Parkour & free­run­ning je z této oblas­ti prv­ní kni­ha, kte­rá vyšla v České repub­li­ce. Její auto­ři se par­kou­ru věnu­jí již něko­lik let a teď se roz­hod­li podě­lit se se svý­mi zku­še­nost­mi a vědo­most­mi.

V úvo­du kni­hy je struč­ně před­sta­ven par­kour, jeho his­to­rie a filo­zo­fie, zása­dy a struk­tu­ra tré­nin­ku a gym­nastic­ké názvoslo­ví. Další část pub­li­ka­ce se věnu­je jed­not­li­vým par­kou­ro­vým prv­kům. U kaž­dé­ho z nich je nej­pr­ve uve­de­na jeho cha­rak­te­ris­ti­ka a význam, násle­du­jí prů­prav­ná cvi­če­ní a popis zásad opti­mál­ní­ho pro­ve­de­ní prv­ku  a pak je v bodech uve­den postup pro­vá­dě­ní. Následuje výčet nej­čas­těj­ších chyb i návo­dy, jak se jich vyva­ro­vat.

Právě pro­to kni­hu dopo­ru­ču­ji kaž­dé­mu, kdo se chce obe­zná­mit s teo­re­tic­kou i prak­tic­kou strán­kou par­kou­ru. Díky sro­zu­mi­tel­ným popis­kům, kte­ré dopl­ňu­jí názor­né ilu­stra­ce a foto­gra­fie, ji lze pou­žít i jako pří­ruč­ku pro samo­stat­né pro­vo­zo­vá­ní toho­to spor­tu.

Hodnocení: 90%

Parkour & free­run­ning

Autoři: Milan Hybner, Tomáš Taran, Tomáš Zonyga

Nakladatelství: Grada

Rok vydá­ní: 2017

Počet stran: 128

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Grada.

V pří­pa­dě zájmu kni­hu zakou­pí­te zde.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,75905 s | počet dotazů: 259 | paměť: 59834 KB. | 18.08.2022 - 16:37:17