Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Pařížská švadlena - láska a móda napříč světem

Pařížská švadlena - láska a móda napříč světem

250932 350 0 fit
250932 350 0 fit

Píše se rok 1940, paříž­ská šva­dle­na Estella Bissettová je nuce­na ode­jít z Francie do New Yorku před němec­kou armá­dou. Tam je jejím snem zalo­žit mód­ní ate­li­ér. Takto začí­ná román Pařížská šva­dle­na, jejíž autor­kou je Natasha Lesterová. Pojďte se spo­leč­ně se mnou začíst do její prvo­ti­ny. Rozhodně nebu­de­te lito­vat. Jedná se totiž o veli­ce pove­de­ný román. 

Estella a Fabienne, dvě nesku­teč­ně úžas­né ženy, kte­ré pojí lás­ka k lát­kám a nitím. Tento pro­ple­te­ný vztah babič­ky a její vnuč­ky doká­že pro­po­jit dva svě­ty, New York a Paříž v roce 1940 a 2015. Autorka na tom­to vzta­hu uka­zu­je, jak je sil­ná lás­ka mezi babič­kou a vnuč­kou, co vše doká­že Estella nau­čit svou vnuč­ku, pou­ka­zu­je to na ten­to vyji­meč­ný vztah. Co tyto ženy vlast­ně spo­ju­je kro­mě šití? Fabienne pra­cu­je jako kurá­tor­ka a při­jíž­dí na pře­hlíd­ku věno­va­nou jako pocta její babič­ce. Dozvídá se mno­ho tajem­ství z živo­ta své babič­ky, roz­plé­tá pří­běh tragé­die, zlo­me­né­ho srd­ce a bolest­ných obě­tí ve jmé­nu úspě­chu. Dokáže Fabienne odha­lit všech­ny tajem­ství týka­jí­cí se její babič­ky? Co vše muse­la Esttella své­mu úspě­chu obě­to­vat?

Fascinující román o svě­tě módy New Yorku během dru­hé svě­to­vé vál­ky, nád­her­ně vyprá­vě­ný pří­běh, kte­rý vás chyt­ne od začát­ku až do kon­ce. Na 464 stra­nách se nestih­ne­te vůbec nudit. Autorka dob­ře popsa­la život v mód­ním prů­mys­lu, okol­nos­ti, pro­po­je­ní svě­tů New Yorku a Paříže roku 1940 a 2015. Dvě posta­vy, stej­ná vášeň, rodin­né dědic­tví a nejen to.

Román mě moc bavil a nesmír­ně mě zau­jal. Příběhy na pokra­ji vál­ky jsem si oprav­du zami­lo­va­la. Autorka stří­da­vě vyprá­ví pří­běh vnuč­ky a babič­ky. Nevadilo mě, že stří­da­la tyto dvě dějo­vé linie a bez pro­blé­mu jsem se v tom ori­en­to­va­la. Má sko­ro 500 stran a bylo by ško­da tak skvě­lý román nedo­číst až do kon­ce. Líbil se mě způ­sob, jakým autor­ka vyprá­vě­la oba pří­běhy. Tuto kni­hu jsem si k recen­zi vybra­la náho­dou a roz­hod­ně toho neli­tu­ji. Byla jsem moc zvě­da­vá, jak na mě román zapů­so­bí. Toto dechbe­rou­cí čte­ní bych si klid­ně pře­čet­la zno­vu. Určitě se k tomu­to romá­nu někdy vrá­tím. Děj kni­hy vás pohl­tí a jen tak nepus­tí.

Několik slov o autor­ce:

Natasha Lesterová byla ozna­če­na časo­pi­sem The Age za pozo­ru­hod­ný aus­tral­ský talent. Původně pra­co­va­la v mar­ke­tingu kos­me­tic­ké spo­leč­nos­ti L´Oréal, kde se sta­ra­la o řadu Maybelline, poté se vrá­ti­la na uni­ver­zi­tu, aby stu­do­va­la tvůr­čí psa­ní. Publikovala v čet­ných anto­lo­gi­ích a časo­pi­sech a za svou prvo­ti­nu Pařížská šva­dle­na zís­ka­la aus­tral­skou cenu T.A.G.  Hungerforda za belet­rii.

Má tři děti a s rodi­nou žije v Perthu na zápa­dě Austrálie. Ve vol­ném čase ráda ces­tu­je, cvi­čí jógu nebo čte. Je vyhle­dá­va­nou lek­tor­kou tvůr­čí­ho psa­ní.

Autor: Natasha Lesterová

Přeložila: Bohumila Kučerová

Žánr: belet­rie

Vydáno: 2019, Vydala Grada pod znač­kou  METAFORA, Praha

Počet stran: 464

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN 978-80-7625-093-2


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,48421 s | počet dotazů: 227 | paměť: 55954 KB. | 24.05.2022 - 07:45:36