Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Pařížská blbka - 60%

Pařížská blbka - 60%

parizska blbka
parizska blbka

Svižně nato­če­ná fran­couz­ská kome­die, kte­rá může člo­vě­ka jen pře­kva­pit. Jak už samot­ný název fil­mu napo­ví­dá, o žád­ný napí­na­vý film se slo­ži­tou záplet­kou se nejed­ná. Hlavní posta­vou fil­mu je excen­t­ric­ká Camilla (Camille Cottin), kte­rá má skrom­ný plán. Přestane cho­dit do prá­ce a roz­hod­ně se, že se sta­ne šlech­tič­nou. Ve Francii nevi­dí moc pří­le­ži­tos­tí, a tak vyrá­ží do Velké Británie, kde se ji líbí jeden zrzek. Tím zrzkem není nikdo jiný než samot­ný princ Harry. A tak jí už jen zbý­vá dostat se do Buckinghamského palá­ce a potkat svou “lás­ku“ prin­ce Harryho, kte­rý se pod­le jejich před­stav do ní na prv­ní pohled zami­lu­je. Ačkoliv to není nic snad­né­ho, tak se o to Cammila dále pokou­ší a mezi­tím tak tro­chu pře­vrá­tí Anglii vzhů­ru noha­ma. Tedy ale­spoň lidi, kte­ré potká­vá, se s ní dosta­nou do nejed­né pre­kér­ní situ­a­ce, kte­rou Cammila řeší po svém ve sty­lu Borata.

   Možná svým cho­vá­ním při­po­mí­ná legen­dár­ní­ho výlet­ní­ka Borata a něco prav­dy na tom urči­tě bude, ale roz­hod­ně se nejed­ná o žád­nou Boratovskou kopii v suk­ni . Scény jsou natá­če­ny skry­tou kame­rou, kdy se za dopro­vo­du ener­gic­ké hud­by hlav­ní hrdin­ka dostá­vá do nevšed­ních situ­a­cí, při­čemž její oko­lí netu­ší, že se prá­vě natá­čí. Přes jed­not­li­vé tragi­ko­mic­ké scén­ky se daří reži­sé­ro­vi sním­ku udr­žet děj fil­mu, kde vyni­ká bez­pro­střed­ní a sebe­vě­do­mé cho­vá­ní Camilly, kte­rá se cho­vá jako pra­vá zla­to­kop­ka. Z toho­to pohle­du mohou být muži více poba­ve­ní, pro­to­že Camilla zapa­dá do typic­ké muž­ské před­sta­vy o zla­to­kop­ce. Asi to není film, kte­rý si bude člo­věk dlou­ho pama­to­vat, ale svůj cíl poba­vit roz­hod­ně spl­ní a vět­ši­na lidí nebu­de lito­vat návště­vu kina. Naopak si mys­lím, že půjdou z kina dob­ře poba­ve­ní a s dobrou nála­dou.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 5,08205 s | počet dotazů: 237 | paměť: 56629 KB. | 29.06.2022 - 11:03:32