Kritiky.cz > Recenze knih > Paříž, moje láska, můj život - jak se stát opravdovou Pařížankou?

Paříž, moje láska, můj život - jak se stát opravdovou Pařížankou?

0043665920 pamolamuzi vel

Hledáte nevšed­ní čte­ní, kte­ré vás chyt­ne již od prv­ní stra­ny? Chcete se dozvě­dět mno­ho zají­ma­vos­tí a podrob­nos­tí ze živo­ta Francouzů? Mária Dopjerová - Danthine je autor­kou kni­hy Paříž, moje lás­ka, můj život, v níž líčí své zážit­ky, život­ní zku­še­nos­ti, kte­ré pro­ži­la v Paříži od začát­ku, kdy při­šla s pomač­ka­nou mapou v kap­se jako stu­dent­ka, její stu­dent­ské i pra­cov­ní zku­še­nos­ti i pro­ži­té mateř­ství se tře­mi dět­mi v Paříži. 

Mária ode­jde ze Slovenska jako stu­dent­ka do Paříže a nachá­zí zde domov. Vystuduje, poro­dí zde tři děti a najde si prá­ci jako koor­di­ná­tor­ka v pojiš­ťo­va­cí mak­léř­ské fir­mě. Velice pou­ta­vou for­mou popi­su­je život v Paříži, jací jsou Pařížané, jak pro­bí­ha­jí návštěvy, osla­vy tra­dic Vánoc, Velikonoc, jaké jsou kavár­ny, restau­ra­ce, jak pro­ží­va­jí Pařížané dovo­le­né, co ženy, jak to mají vlast­ně s mateř­skou dovo­le­nou, jak to cho­dí v prá­ci a v pra­cov­ním kolek­ti­vu. Prostě všech­no, co se děje v Paříži, a co by vám při návštěvě toho­to nád­her­né­ho měs­ta nemě­lo unik­nout.

Součástí kni­hy je i recept na man­dlo­vý zázrak, kte­rý se ve Francii při­pra­vu­je na osla­vu Tří krá­lů. Určitě si ho moc ráda při­pra­vím.

Kniha je roz­dě­le­na do 30 kapi­tol a ukon­če­na závě­rem. Kapitoly byly někte­ré krat­ší, někte­ré del­ší. Četly se veli­ce dob­ře. Text byl sro­zu­mi­tel­ně poda­ný, kni­ha byla čti­vá, s humor­ným náde­chem. Doporučila bych ji milov­ní­kům Francie, pře­de­vším tak Paříže. Autorka veli­ce auten­tic­ky popi­so­va­la růz­né oblas­ti živo­ta v Paříži, až jsem se chví­le­mi ztrá­ce­la v čase a před­sta­vo­va­la si, že jsem tam s ní. Po pře­čte­ní této kni­hy musím říci, že bych si hned doká­za­la před­sta­vit tam žít.

Velice se mě líbi­lo, jak autor­ka popi­so­va­la svá­tek sou­se­dů, jak se všich­ni schá­zí, vzá­jem­ně se pozná­va­jí, hodu­jí, najdou tře­ba i spří­z­ně­né duše. Také svá­tek hud­by ve mě zane­chal hlu­bo­ký dojem. Mísí se zde růz­né žán­ry.

Překvapily mě i někte­ré zvy­ky i to, co je u nás tře­ba pova­žo­vá­no za nevkus­né, tak v Paříži neva­dí. Na dru­hé stra­ně jsem oprav­du ráda, že žiji v České repub­li­ce. Protože stej­ně nej­ví­ce pla­tí, že: „Všude dob­ře, doma nej­lé­pe.“

Ukázka z kni­hy:

Paříž je jako vášeň v lás­ce, někdy ji neko­neč­ně milu­je­te, jin­dy nená­vi­dí­te. Paříž je dia­gnó­za a záro­veň lék. Paříž se nedá pocho­pit, nedá se obsáh­nout, dá se však pro­cí­tit, doká­že se vám dostat pod kůži a zaujmout vás na celý život.

Paříž je stá­le kou­zel­ná, v deš­ti pří­jem­ně nos­tal­gic­ká, v hor­kách pul­su­je omam­ným zpo­ma­le­ným rytmem, v mra­zu bývá pří­jem­ně drs­ná.

Slovo Paříž je pojem, legen­da, his­to­rie, má svůj zvuk, vyvo­lá­vá tou­hy a vzpo­mín­ky, obsa­hu­je boha­té posel­ství.

„Jako u kaž­dé­ho gur­mán­ské­ho jíd­la, tak i u zákus­ků a peči­va Francouzi non­ša­lant­ně apli­ku­jí stej­né pra­vi­dlo: „Všeho s mírou a labuž­nic­ky. Málokdy uvi­dí­te Francouze sníst ke sní­da­ni víc než jeden nebo dva cro­issan­ty a kon­zu­ma­ce zna­me­ni­tých dezer­tů je více dlou­hou a pří­jem­nou ochut­náv­kou než nasy­ce­ním se slad­kým pokr­mem. Francouzi i v tomhle pří­pa­dě doka­zu­jí, že dáva­jí před­nost kva­li­tě před kvan­ti­tou.

S tou­to kni­hou se roz­hod­ně nebu­de­te nudit, tak jako já, jsem si jí moc uži­la a roz­hod­ně na ni budu vzpo­mí­nat.

Mária Dopjerová - Danthine - Slovenka, půvo­dem z Piešťan žije už deva­te­náct let v Paříži. Poté co vystu­do­va­la tlu­moč­nic­tví a pře­kla­da­tel­ství v Bratislavě, vyda­la se ješ­tě na paříž­skou Sorbonnu, kde vystu­do­va­la lin­gvis­ti­ku. Je mat­kou tří dětí a v sou­čas­nos­ti pra­cu­je jako koor­di­ná­tor­ka v pojiš­ťo­va­cí mak­léř­ské fir­mě. Napsala již něko­lik knih - Anglické idi­ó­my pod lupou, Francúzské idi­ó­my pod lupou, Paříž moj dru­hý domov a Pařížske momen­ty. Paříž, moje lás­ka, můj život je prv­ní titul, kte­rý jí vychá­zí v češ­ti­ně.

Autor: Mária Dopjerová - Danthine

Žánr: román pro ženy

Vydáno: vyda­lo nakla­da­tel­ství MOTTO ve spo­leč­nos­ti Albatros media a.s, Praha, 2018

Počet stran: 250

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-267-1121-6


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...