Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Pařba na třetí | The Hangover Part III [55%]

Pařba na třetí | The Hangover Part III [55%]

hangover part iii warner01
hangover part iii warner01
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Todd Phillips před pár lety při­ve­dl na svět dnes již kul­tov­ní kome­dii z pro­stře­dí roz­lu­ček se svo­bo­dou. Pařba ve Vegas z roku 2009 byl pře­kva­pi­vý hit, kte­rý se líbil jak kri­ti­kům tak divá­kům, kte­ří za něj necha­li sluš­né pení­ze v kinech. Se stej­nou par­tou pak tvůr­ce o dva roky při­ve­dl na svět její­ho mlad­ší­ho brat­říč­ka z Bangkoku, což byla v pod­sta­tě oko­pí­ro­va­ná pre­mi­sa prv­ní­ho dílu do dale­ko exo­tič­těj­ších loka­cí. Zábava to sice byla, nicmé­ně ne už tak vel­ká. Tvůrci kri­ti­ku vysly­še­li a roz­hod­li se jít u závě­reč­né­ho dílu tri­lo­gie poně­kud jiným smě­rem. Jak jim tedy ten­to tah nako­nec vyšel? Popravdě, moc ani ne.

Wolfpack se vra­cí. Alan ani po dvou str­hu­jí­cích dob­ro­druž­stvích, ve kte­rých šlo celé par­tě o život, není při­pra­ven na to dospět. Jeho život tatín­ko­va mazán­ka mu vyho­vu­je. Jednoho dne však dospě­jí jeho eska­pá­dy tak dale­ko, že to jeho otce bude v koneč­ném důsled­ku bude stát život. Jeho kama­rá­di a rodi­na se ale roz­hod­nou, že je na čase situ­a­ci kolem něj začít řešit a tak pro něj naplá­nu­jí pobyt v léčeb­ně. Po ces­tě tam se však sta­ne něco, co ani jeden z par­ty neče­kal. Došlápne si na ně mafi­án jmé­nem Marshall, kte­rý je zaple­te­ný s panem Chow, kte­rý byl u obou neza­po­me­nu­tel­ných veče­rů téhle vlčí smeč­ky. Chow mu dlu­ží část lupu ve zla­tě, což dělá více jak dvě desít­ky mili­o­nů dola­rů. No a vzhle­dem k tomu, že nikdo neví, kam se číňan zašil, pově­ří Marshall úko­lem jeho nale­ze­ní par­tu, kte­rá s pro­rad­ným číňa­nem měla co doči­ně­ní jako posled­ní v Bangkoku. Jako pojist­ku si bere Douga, kte­rý v pří­pa­dě neú­spěš­né­ho hle­dá­ní hlav­ní par­ty bude o něko­lik kilo leh­čí pře­de­vším v hor­ní čás­ti tru­pu. Koloběh kolem hle­dá­ní ztra­ce­né­ho může opět začít.

hangover-part-iii-warner02

Rozhodnutí, že se ten­to­krát vydá­me tro­chu jinou ces­tou, než opět kopí­ro­vá­ním toho co fun­go­va­lo minu­le je poměr­ně logic­ké, ovšem to by to tvůr­ci muse­li mys­let váž­ně. Ano, děj není vyprá­věn postup­ně retrospek­tiv­ně ale kla­sic­ky, výpad­ky pamě­ti niko­ho netrá­pí a v pod­sta­tě nikdo nezmi­zel. To je ale vše jen jaká­si pře­tvář­ka, aby si divák nevšim­nul, že vyčer­pá­ní toho­to mate­ri­á­lu, kte­ré bylo hod­ně oči­vid­né v pře­de­šlém díle, tady už zachá­zí do extré­mu. Souhrně řeče­no, tře­tí Pařba není vtip­ná. Jasně, jsou tu momen­ty, u kte­rých se zasmě­je­te, jsou tu momen­ty, u kte­rých si vzpo­me­ne­te na pře­de­šlé díly a řek­ne­te si „Jó, to ten­krát bylo dob­rý když jsem to viděl popr­vé“, jen­že to je asi tak k humo­ru v tře­tím díle této série vše. Parta kolem Phillipse se totiž neza­po­mí­ná vykrá­dat stej­ně jako minu­le a citu­je i zdro­je mimo tuto sérii. Otravný je však pří­stup v něko­li­ka momen­tech, kdy jako by se tvůr­ci ujiš­ťo­va­li, že jste pocho­pi­li prá­vě tako­vý odkaz tím, že vám ho ješ­tě jed­nou zopa­ku­jí.

Co však ten­to­krát také absen­tu­je je v pod­sta­tě jaký­ko­liv kolo­rit pře­de­šlých dílů. Zase zpět jsou oblí­be­né cha­rak­te­ry, nicmé­ně z Alana se ten­to­krát stá­vá spí­še rádo­by vůd­čí cha­rak­ter, opro­ti tro­chu zakřik­nu­té­mu ňou­mo­vi, jaký byl vykres­len v pře­de­šlých dílech. Ostatní si ode­hra­jí ten svůj základ, Ed Helms pro­ži­je dva­krát svůj tra­de­mar­ko­vý záchvat, hudeb­ní pec­ka od Danzig se taky dosta­ví a drs­ňá­ka Paula Giamattiho ten­to­krát nahra­dí John Goodman. Jinak se vlast­ně nic moc nezmě­ní. Jen mož­ná ten chy­bě­jí­cí Mike Tyson.

hangover-part-iii-warner06

Třetí pař­ba je jed­no­znač­ně nej­slab­ším dílem série. Humor z toho­to pří­liš nata­ho­va­né­ho patva­ru vypr­chal už kon­cem dru­hé­ho dílu, herec­ký ansám­bl se sna­ží v kře­či vyna­hra­zo­vat jakou­ko­liv neza­jí­ma­vost lát­ky a zakrý­vat fakt, že posled­ní díl této série nemá vlast­ně co nabíd­nout. Bavit se pří­liš nebu­de­te, těch nos­tal­gic­kých momen­tů tu také moc není a žád­ná zábav­ná koláž pro­bdě­né­ho veče­ra jako jaká­si katarz­ní teč­ka na kon­ci ten­to­krát také nepři­jde. Nápaditá jed­nič­ka a zopa­ko­va­ná dvoj­ka se tak lou­čí tře­tím, vylo­že­ně vyčpě­lým dílem, kte­rý kro­mě něko­li­ka detai­lů, nemá v pod­sta­tě co nabíd­nout. Pokud pat­ří­te k zatvr­ze­lým fanouškům, asi nemá cenu vám návště­vu kina roz­mlou­vat (pokud jste tedy už tak neu­či­ni­li). Vám ostat­ním tak jen dopo­ru­če­ní, nedej­te na trai­le­ry. Tentokrát se zásad­ní udá­lost oprav­du neko­ná a nic vám neu­te­če.

Todd Phillips a par­ta kolem něj potře­tí a vylo­že­ně nej­hůře. Třetí Pařba je pře­kva­pi­vě vel­ká nuda, kte­rá nemá moc co nabíd­nout. Dobré úmys­ly v oddá­le­ní od kon­cep­tu pře­de­šlých dvou dílů se totiž ode­hrá­va­jí jen na povrchu a v jádru je to v pod­sta­tě opět to samé. Absence úrov­ně humo­ru kte­rá byla v pře­de­šlých dílech jen uka­zu­je, že tato lát­ka již nemá divác­ky moc co nabíd­nout. Jedno z nej­vět­ších zkla­má­ní léta při­šlo ten­to­krá­te už na jeho začát­ku. Je smut­né, že se původ­ně nápa­di­tá a do jis­té míry ori­gi­nál­ní kome­di­ál­ní lát­ka lou­čí s fil­mo­vým plát­nem tak­to prů­měr­nou teč­kou.

Originál člán­ku zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,90566 s | počet dotazů: 237 | paměť: 58259 KB. | 13.08.2022 - 13:48:52