Kritiky.cz > Recenze knih > Papírový palác-hluboce emotivní příběh rozplétající lži a složitý milostný trojúhelník

Papírový palác-hluboce emotivní příběh rozplétající lži a složitý milostný trojúhelník

large
large
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi sil­né, neza­po­me­nu­tel­né pří­běhy o lid­ských vzta­zích? Chcete zažít napě­tí, nesku­teč­nou lás­ku? Tak prá­vě vám je určen román s názvem Papírový palác, jehož autor­kou je Miranda Cowley Heller. 

Román Papírový palác je vel­mi sil­ný pří­běh o lás­ce, o stra­chu, o lži i tajem­ství, kte­rý roz­plé­tá slo­ži­tý milost­ný troj­ú­hel­ník. Zaujme vás hned od prv­ní stra­ny, při­pou­tá si vás a jen tak nepus­tí. Ani si to neu­vě­do­mu­je­me, ale to jak pro­ží­vá­me dět­ství, jaké vzta­hy s rodi­či i sou­ro­zen­ci máme, nás ovliv­ní na celý náš život. Autorka pro­plé­tá něko­lik dějo­vých linek, kte­ré nejsou jed­no­du­ché a mohou vám na prv­ní pohled při­pa­dat slo­ži­té. Ale není tomu tak. Tento román ve mně bude vel­mi dlou­ho dozní­vat. Zdánlivě jed­no­du­chá záplet­ka změ­ní ve vaší hla­vě i mys­li mno­ho mož­ná zaži­tých ste­re­o­ty­pů ve vašich vzta­zích, kte­ré po pře­čte­ní toho­to romá­nu mož­ná pře­hod­no­tí­te. Elle je pade­sát, má tři děti a pro­bou­zí se v Papírovém palá­ci, kde vždy trá­ví let­ní prázd­ni­ny. Na prv­ní pohled se může zdát je to dneš­ní ráno jako kaž­dé jiné. Není tomu tak. Elle se v noci vplí­ži­la z domu a vyspa­la se se svým dáv­ným pří­te­lem Jonasem, mezi­tím, co si jejich pro­tějš­ky poví­da­ly uvnitř. Elle se musí roz­hod­nout, zda zvo­lí jis­to­tu nebo začne se svou lás­kou z mlá­dí a usku­teč­ní si své sny. Jak by to vlast­ně bylo, kdy­by je neroz­dě­li­la tra­gic­ká udá­lost? Jak to všech­no dopad­ne, tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do báječ­né­ho čte­ní.

Kniha je roz­dě­le­na na 33 kapi­tol, má cel­kem 376 stran a je zakon­če­na podě­ko­vá­ním autor­ky.

Ukázka z kni­hy:

Teď už se ale blí­žil záři­jo­vý Svátek prá­ce a jedi­né vyba­ve­ní pře­ži­tí v pří­ro­dě, co se mi zatím poved­lo sehnat, jsou dvě zre­zi­vě­lé ple­chov­ky od kávy, sta­ré kleš­tě a pár napůl vyho­ře­lých sví­ček. Vysoko nade mnou vytvá­ří hej­no ptá­ků pís­me­no v jako vítěz­ství, jsou jako prcha­vá myš­len­ka, pře­lé­ta­jí­cí přes oprýska­né mod­ré nebe. Na tvář mi pad­ne stín. Ztuhnu. Snažím se stát nevi­di­tel­nou.

„Ahoj.“ Shora se na mě dívá malý kluk, tak sedmi-nebo osmi­le­tý. Přiblížil se tak tiše, že jsem ho vůbec nesly­še­la při­chá­zet. Má hus­té čer­né vla­sy, dlou­hé až po rame­na. Světle zele­né oči. Je bosý. „Já jsem Jonas.“ říká. „Ztratil jsem se.“ Nevypadá zne­po­ko­je­ně ani vydě­še­ně.

„Elle,“ před­sta­vím se. Znám jejich rodi­nu od vidě­ní z plá­že. Jeho mat­ka má kudr­na­tou hří­vu a vždyc­ky na nás ječí, když nechá­me v pís­ku ohry­zek. Bydlí někde v Back Woods.

„Sledoval jsem orlov­ce,“ dodá, jako by se tím všech­no vysvět­lo­va­lo. Sedne si ved­le mě na břeh porost­lý mechem a zadí­vá se do nebe. Dlouho žád­ný z nás nepro­mlu­ví. Naslouchám šumě­ní lesa, zur­če­ní pra­me­ni­té vody tekou­cí přes kame­ny. Vím, že tam Jonas je, ale nějak se mu poved­lo změ­nit se ve stín.

Několik slov o autor­ce:

Miranda Cowley Heller pra­co­va­la jako redak­tor­ka a vedou­cí dra­ma­tur­gy­ně na HBO, kde se mimo jiné podí­le­la na seri­á­lech Rodina Sopránů, Odpočívej v poko­ji, The Wire-Špína Baltimoru, Deadwood nebo Velká lás­ka. V dět­ství trá­vi­la léta na Cape Cod a nyní žije v Kalifornii. Papírový palác je její prv­ní román.

Autorka: Miranda Cowley Heller

Přeložila: Irena Steinerová

Žánr: belet­rie, spo­le­čen­ský román

Edice: Světový best­seller

Vydáno: 2023, Vydala Euromedia - Ikar, Praha

Počet stran: 376

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN: 978-80-249-5033-4

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,49807 s | počet dotazů: 260 | paměť: 61790 KB. | 26.09.2023 - 21:48:46