Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Papírová města - ‘PAPÍROVÉ MĚSTO’

Papírová města - ‘PAPÍROVÉ MĚSTO’

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Papírová města vyda­ná nakla­da­tel­stvím Dutton Books jsou tře­tím romá­nem Johna Greena. Byl to oka­mži­tý hit a rázem se oci­tl na pátém mís­tě žeb­říč­ku best­selle­rů New York Times v kate­go­rii belet­rie pro mlá­dež.

Kniha zau­ja­la čte­ná­ře po celém svě­tě, zejmé­na v USA, Evropě, Jižní Americe a v někte­rých čás­tech Asie.

Čtenáři rozu­mě­li posta­vám v romá­nu a fas­ci­no­val je jeho název. Termín “papí­ro­vé měs­to” vzni­kl, když kar­to­gra­fo­vé Earnest G. Alpers a Otto Lindberg z General Drafting Company vymys­le­li měs­to Agloe (anagram jejich ini­ci­ál) ve stá­tě New York a umís­ti­li toto smyš­le­né měs­to na mapu, kon­krét­ně na kři­žo­vat­ku dvou praš­ných cest v již­ní čás­ti poho­ří Catskills.

Udělali to kvů­li ochra­ně autor­ských práv. Pokud by se jejich vymyš­le­né měs­to obje­vi­lo na jiné mapě, moh­li doká­zat, že byla jejich kar­to­gra­fic­ká prá­ce nezá­kon­ně oko­pí­ro­vá­na.

Ale nej­vět­ším tahá­kem na pří­bě­hu byly jeho posta­vy a jejich přá­tel­ství. “Je to pří­běh o Quentinovi a jeho přá­te­lích, kte­ří pát­ra­jí po Margo, což se pro­mě­ní v epic­kou ces­tu,” říká John Green. “Je to oprav­du o hle­dá­ní hlub­ší­ho význa­mu přá­tel­ství a o schop­nos­ti před­sta­vit si ostat­ní lidi jako slo­ži­těj­ší bytos­ti, což nemu­sí odpo­ví­dat našim počá­teč­ním dojmům.”

Tato téma­ta v mla­dých lidech rezo­nu­jí, pokra­ču­je Green. “Každý tee­nager ví, jaké to je být zaška­tul­ko­ván. To je prv­ní věc, kte­rá lidem bude blíz­ká. Také si mys­lím, že se divá­ci napo­jí na milost­nou linii fil­mu. Avšak nej­dů­le­ži­těj­ší je, že se jed­ná o vel­mi zábav­ný film o sku­teč­ném přá­tel­ství a o tom, jak oprav­do­vé přá­tel­ství vydr­ží coko­liv. Romantická lás­ka není jedi­ný druh sku­teč­né lás­ky.”


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Papírová města


Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,75478 s | počet dotazů: 250 | paměť: 58216 KB. | 13.08.2022 - 14:39:11