Papírová města - OSÍDLENÍ ‘PAPÍROVÝCH MĚST’ - HERECKÉ OBSAZENÍ A FILMOVÝ ŠTÁB

Pro Wycka Godfreye, pro­du­cen­ta sním­ku Hvězdy nám nepřály, byla pří­le­ži­tost ujmout se dal­ší fil­mo­vé adap­ta­ce Johna Greena neo­do­la­tel­ná. “Můj part­ner Marty Bowen a já jsme si Papírová města pře­čet­li ješ­tě před­tím, než jsme čet­li Hvězdy nám nepřály,” říká. “Takže když jsme toči­li Hvězdy nám nepřály, již jsme zapo­ča­li s Johnem jed­ná­ní o dal­ším pro­jek­tu. Zeptali jsme se ho na Papírová města. Nejvíc se mi na tom pří­bě­hu líbí, že je to záhad­ný pří­běh i dob­ro­druž­ná kome­die.”

John Green říká, že jeho zku­še­nos­ti z natá­če­ní sním­ku Hvězdy nám nepřály byly klí­čo­vým fak­to­rem, kte­rý ho při­měl obrá­tit se i s tím­to pří­bě­hem na stej­ný tým pro­du­cen­tů. “Wyck Godfrey a Isaac Klausner a Marty Bowen jsou mimo­řád­ní pro­du­cen­ti, kte­ří mě zno­vu kaž­dý den víta­li na pla­ce a umož­ni­li mi být sou­čás­tí obou fil­mů, i když nic z toho neby­lo ve smlou­vě,” říká autor. “Byl to sen. Snímek PAPÍROVÁ MĚSTA byl pří­le­ži­tos­tí jak u vel­mi odliš­né­ho pří­bě­hu [naroz­díl od fil­mu Hvězdy nám nepřály] pou­žít stej­ný fil­mo­vý model a sdí­let ho se stej­ný­mi lid­mi.”

S napsá­ním scé­ná­ře se Godfrey obrá­til na sce­náris­ty Scotta Neustädtera a Michaela H. Webera, kte­ří již adap­to­va­li Hvězdy nám nepřály. Neustatdter říká, že byli rádi, že se zno­vu sta­li sou­čás­tí Greenova týmu. “Je skvě­lé mít náš kolek­tiv zase pohro­ma­dě. Byla to pro nás dal­ší cen­ná zku­še­nost a jsme rádi, že jsme byli při­zvá­ni zpět.”

Weber byl stej­ně nad­še­ný, pozna­me­ná­vá: “John Green je skvě­lý spi­so­va­tel, kte­rý nám v mno­hém usnad­ňu­je prá­ci. Jeho kni­hy mají výbor­nou dějo­vou linii a nápa­dy. Jeho posta­vy jsou tak sil­né a jejich dia­lo­gy jen odsy­pá­va­jí. Bohužel jsme nemoh­li pou­žít vše, co bylo v kni­ze. Rozhodování o tom, co zůsta­ne a čeho se bude­me muset zba­vit, je nej­těž­ší čás­tí celé­ho pro­ce­su.”

Neustadter dodá­vá: “K Johnovým kni­hám nej­pr­ve při­stu­pu­je­me jako fanouš­ci. Zvážíme, jak nej­lé­pe fil­mo­vě popsat hlas jeho kni­hy. Jeden z mála pro­blé­mů v adap­to­vá­ní Johnových knih je, jak nej­lé­pe vyjá­d­řit vnitř­ní myš­len­ky postav, a to buď pro­střed­nic­tvím dia­lo­gu, jed­ná­ní nebo inter­ak­cí s ostat­ní­mi posta­va­mi.”

Nat Wolff, kte­rý si zahrál Isaaca ve fil­mo­vém trhá­ku Hvězdy nám nepřály, ztvár­nil Quentina. Bylo to prá­vě během natá­če­ní sním­ku Hvězdy nám nepřály, kdy výkon­ný pro­du­cent Isaac Klausner Nata oslo­vil s nabíd­kou hlav­ní posta­vy v PAPÍROVÝCH MĚSTECH. “Když jsme byli na pla­ce, Isaac mi se šibal­ským úsmě­vem řekl, že bych si měl pře­číst román Papírová města,” vzpo­mí­ná mla­dý herec. “Stal se mou nej­ob­lí­be­něj­ší Johnovou kni­hou. Postava “Q” mě oka­mži­tě oslo­vi­la. Asi o šest měsí­ců poz­dě­ji mi Wyck Godfrey roli nabí­dl. Ještě před­tím, než dokon­čil větu, jsem řekl ano.“

Wolff říká, že ho na pří­bě­hu při­ta­ho­va­ly prv­ky dospí­vá­ní. “Q je posta­va, kte­rá hra­je na jis­to­tu. Je chyt­rý a sou­stře­dě­ný,” vysvět­lu­je. “Má spous­tu plá­nů. Ale vyjma své­ho přá­tel­ství s [nej­lep­ší­mi kámo­ši] Radarem a Benem, se vyhý­bá zbyt­ku svě­ta. Avšak díky jeho vzta­hu s Margo a ces­tě, kte­rou pod­nik­ne, aby ji našel, se nau­čí ris­ko­vat a ote­vře se svě­tu.”

Wolffovo dru­hé vystu­po­vá­ní ve fil­mu pod­le romá­nu Johna Greena bylo pro auto­ra víta­nou zprá­vou. “Nat je vzác­ný člo­věk,” říká Green. “Je mimo­řád­ně talen­to­va­ný herec, ale i neo­by­čej­ně las­ka­vý a vel­ko­rysý člo­věk.”

Wolffovo obsa­ze­ní v tak raném stá­diu se sta­lo pro Neustädtera a Webera bonu­sem. “V pří­pa­dě Papírových měst to pro nás bylo popr­vé, co jsme vědě­li, kdo bude naší hlav­ní posta­vou ješ­tě před­tím, než jsme zača­li psát scé­nář,” vysvět­lu­je Weber. “Hodně nám to naši prá­ci usnad­ni­lo, pro­to­že jsme vědě­li, že Nat je schop­ný zvlád­nout coko­li, co jsme pro něj napsa­li a udě­lat to ješ­tě lep­ší.”

Co se týče režie, pro­du­cen­ti se obrá­ti­li na Jakea Schreiera, jeho dra­ma Robot & Frank je vel­mi zau­ja­lo. Klausner ten­to film nazý­vá “neu­vě­ři­tel­ně zvlášt­ním”, tako­vý “kte­rý doká­že být toli­ka věc­mi najed­nou. Je to neu­vě­ři­tel­ně dojem­ný pří­běh o vyrov­ná­vá­ní se s Alzheimerovou cho­ro­bou, hlu­bo­ce pro­cí­tě­né dra­ma, hra­vá, roš­ťác­ká kome­die i film o lou­pe­ži.”

Klausner vidí para­le­lu mezi Schreierovým fil­mem a Greenovými pří­běhy. “Stejně jako Johnovy kni­hy i Robot a Frank má ote­vře­né srd­ce a je štěd­rý ke svým divá­kům,” vysvět­lu­je. “Jake byl prv­ním reži­sé­rem, kte­ré­mu jsme posla­li kni­hu i scé­nář. Jeho nad­še­ní z PAPÍROVÉHO MĚSTA nás napros­to ohro­mi­lo. Jake nako­nec sám odces­to­val do Orlanda, aby našel loka­ce a vysto­po­val všech­na mís­ta, kte­rá Johna inspi­ro­va­la při psa­ní romá­nu. Zároveň nafo­til úžas­né foto­gra­fie a oprav­du nám pomohl před­sta­vit si nejen film, ale i mno­hem víc.

“Jake dal dohro­ma­dy neu­vě­ři­tel­nou pre­zen­ta­ci své vize fil­mu,” dodá­vá Godfrey. “Pochopil “Q” a jeho ces­tu. Rozumí poci­tu sna­žit se pro­lézt střed­ní ško­lou a posu­nout se k dal­ší kapi­to­le živo­ta. Ale vždy se na posled­ní chví­li sta­ne něco, co vás pře­kva­pí.”

Schreier sám sebe počí­tá do řady fanouš­ků této kni­hy. “Je to fas­ci­nu­jí­cí a tajem­ný pří­běh, kro­mě mno­ha jiných věcí,” říká. “Dobře jsem rozu­měl jeho vykres­le­ní stře­do­ško­lá­ků a jejich zážit­ků. Román podá­vá zají­ma­vou zprá­vu o tom, jaké máme před­sta­vy o ostat­ních lidech a jak je těž­ké těch­to před­stav dosáh­nout.”

“Také se mi líbil vizu­ál­ní poten­ci­ál pří­bě­hu,” pokra­ču­je Schreier. “Tajemství se stá­vá hna­cím prv­kem fil­mu. Pomohlo pro­po­jit jed­not­li­vé obra­zy a zasa­dit posta­vy do děje.”

Spolupracovat s Greenem bylo pro reži­sé­ra dal­ším vrcho­lem. “První věc, kte­rá mě na Johnovi ohro­mi­la, byla jeho účast na fil­mu v roli výkon­né­ho pro­du­cen­ta. Chtěl udě­lat vel­ký film a čer­pat z duše své kni­hy. Byl oprav­du nad­še­ný, že se mohl během natá­če­ní zapo­jit.”

Nat Wolff, kte­rý se s Greenem spřá­te­lil, roze­bí­rá auto­ro­vu pří­tom­nost na natá­če­ní. “Je to legrač­ní. John čas­to žer­tu­je, že na pla­ce jen cho­dí sem a tam a stá­le něco jí. Ale ve sku­teč­nos­ti udá­vá tón celé­mu štá­bu, pro­to­že má tak vel­ký smy­sl pro humor. Je tako­vý roz­t­les­ká­vač her­ců. John je váš­ni­vě zau­ja­tý zfil­mo­vá­ním svých knih. Je snad­né před­sta­vit si spi­so­va­te­le na natá­če­ní, a jak se to pro něj může změ­nit v nej­hor­ší záži­tek na svě­tě ‘Ničí mou kni­hu!’ nebo něco tako­vé­ho. Ale John je tam vždy s námi. On nám věří.”

Více na Kritiky.cz
Poklad na Stříbrném jezeře - Záhadná scéna První říjen roku 1962 byl zároveň posledním dnem natáčení Pokladu na Stříbrném jezeře....
Jak poznat svrab - Typy svrabu, symptomy a jeho léčba Svrab je běžný stav kůže, který urychluje životnost kožních buněk. To způsobuje, že buň...
Zamilovaný indický robot Chitti baví na tamilský způsob ...aneb dosud nejnákladnější výtvor indických filmových studií se představuje v celé své...
Podívejte se jak vznikal první duet Karla Gotta s jeho dcerkou Charlotte Ellou Co by byla pohádka bez doprovodné, dojemné a chytlavé hudby. Podívejte se na záznam natáčen...
Wimbledon Peter a Lizzie mají společnou lásku, kterou je tenis. Lizzie je toho času úspěšná americká ...

S Wolffem a Schreierem na palubě bylo dal­ším úko­lem obsa­dit posta­vu Margo Roth Spiegelmanové. John Green mlu­ví o tom, že se při psa­ní této posta­vy nechal inspi­ro­vat sku­teč­ným zážit­kem. “Znal jsem chlap­ce, kte­rý stej­ně jako Margo dospí­val,” vzpo­mí­ná. “Jednou vyhrál v sáz­ce $100 za to, že nasko­čil na náklad­ní vlak a odces­to­val z Alabamy do Tennessee. Pak ale musel zapla­tit více jak $100 dola­rů, aby se dostal auto­bu­sem zpát­ky. Byl to ten druh člo­vě­ka, kte­rý při­šel o pení­ze, aby vyhrál sáz­ku.”

Margo je pra­vým opa­kem “Q”. “Q si mys­lí, že má ve všem jas­no,” říká Schreier. “Má svá stu­dia, své přá­te­le a má plán, jak jít na vyso­kou ško­lu a stát se léka­řem. Margo nemá vůbec žád­ný plán mimo příští­ho týd­ne nebo dvou. A když se jed­né noci zno­vu set­ka­jí, inspi­ru­je ho, aby začal více ris­ko­vat. Donutí ho, aby se vzdal své­ho pohod­lí.”

Green vysvět­lu­je, že Quentinovo vní­má­ní Margo je klí­čo­vým prv­kem v pří­bě­hu. “Vždycky exis­tu­je roz­por mezi tím, jak si něco před­sta­vu­je­me a tím, jak to pro­ži­je­me,” pozna­me­ná­vá. “Myslím si, že způ­sob, jak se “Q” dívá na Margo je vel­mi odliš­ný od sku­teč­né při­ro­ze­nos­ti Margo. Její pří­jme­ní je Spiegelmanová a Spiegelman v něm­či­ně zna­me­ná ‘výrob­ce zrca­del’. Co lidé vidí v Margo je jejich vlast­ním odra­zem a o Margo to moc nevy­po­ví­dá. Margo to roz­či­lu­je. Je oprav­du těž­ké tak­to žít.”

Více na Kritiky.cz
AM Plky #3: One Punch Man podruhé, epické Shingeki no Kyojin, Animefest 2019 či The Last Saiyuki ...
Pracovní sešit předškoláka - Do školy s úsměvem Doba se mění, a zatímco předrevolučním dětem stačilo umět do školy zavázat si tkaničky, ...
Jan Werich Jan Křtitel František Serafínský Werich (6. února 1905 Praha - Smíchov– 31. října 1980 Pra...
Far Cry 5 Trailer na novou hru ze série Far Cry 5....
Hra o trůny - Rudá žena (S06E01) - Víte skutečný věk Melisandry? Pokračujeme v příběhu sedmi království. Opustili jsme Jona, Ariu, Sansu a další postavy clif...

“Máme tu dív­ku, o jejímž živo­tě měli všich­ni myl­nou před­sta­vu,” pokra­ču­je Green. “Vždycky se na střed­ní ško­le najde hol­ka, kte­rá je tak krás­ná a v poho­dě, jako­by by se při chůzi vzná­še­la. Margo Roth Spiegelmanová byla celý svůj veřej­ný život tou­to dív­kou. Jako vět­ši­na žen i ona nesná­ší vlast­ní neschop­nost pocho­pit svou slo­ži­tou pova­hu. A kdo tomu rozu­mí lépe než Cara Delevingneová? Málokdo má lep­ší před­sta­vu o tom, jaké to je být oso­bou za zrca­dlem, než tato mla­dá talen­to­va­ná hereč­ka, kte­rá je záro­veň slav­nou super­mo­del­kou.”

Proces, kte­rý vedl k obsa­ze­ní Delevingeové, nebyl jed­no­du­chý. “Věděli jsme, že Margo měla být nedo­stup­ná per­fekt­ní stře­do­ško­lač­ka,” říká Godfrey. “Ona je ta, po kte­ré kaž­dý kluk tou­ží, ale nemů­že ji zís­kat. Také jsme vědě­li, že tato role vyža­du­je hereč­ku, kte­rá by doká­za­la být výji­meč­ně expre­siv­ní i divo­ká a záro­veň dis­po­no­va­la emo­ci­o­nál­ní zra­ni­tel­nost­ní a měla v sobě jakousi zlo­me­nou kva­li­tu.”

“Obsadit tuto roli bylo nesmír­ně slo­ži­té,” potvr­zu­je Schreier. “Museli jsme ctít ener­gii Margo. Hledali jsme dív­ku, kvů­li kte­ré bys­te, když by se obje­vi­la o půl­no­ci ve vašem okně, vysko­či­li ven a pak, když by zmi­ze­la, tak bys­te uje­li 1200 mil, abys­te ji našli.”

“Měli jsme štěs­tí, že jsme potka­li Caru,” pokra­ču­je Godfrey. “Je neu­vě­ři­tel­ně srdeč­ná, las­ka­vá se smys­lem pro legra­ci, to vše na fil­mo­vém plát­ně oprav­du oži­je. Co mě na ní nej­víc doja­lo, byla její schop­nost cho­pit se per­so­ny, kte­rou si Margo vytvo­ři­la, a kte­ré musí dostát. Ale není to sku­teč­ná Margo a tak se roz­hod­ne, že její jedi­nou ces­tou k sebe­po­zná­ní je opus­tit měs­to. Cara v této roli ude­ři­la hře­bí­ček na hla­vič­ku.”

Aby ztvár­ni­la ame­ric­kou stře­do­ško­lač­ku, mla­dá Britka zapo­mně­la na svůj pří­zvuk a mlu­vi­la ame­ric­kou ang­lič­ti­nou před kame­rou i mimo ni. Viděla fil­mo­vou adap­ta­ci Hvězdy nám nepřály a pře­čet­la si Papírová města. Bylo jí jas­né, že se musí stát sou­čás­tí toho­to pro­jek­tu. “Během čte­ní romá­nu jsem si zača­la uvě­do­mo­vat podob­nos­ti mezi Margo a mnou,” říká Delevingneová. “Vzpomínám si, když jsem šla na kon­kurz, řek­la jsem ‘Kdysi jsem byla jako ona.’ Myslím, že to je prav­dě­po­dob­ně jeden z důvo­dů, proč jsem tuto roli dosta­la - byla jsem schop­ná tuto posta­vu pozná­vat sama v sobě.”

Srdce PAPÍROVÝCH MĚST spo­čí­vá v jeho zob­ra­ze­ních přá­tel­ství a dopro­vod­ných dob­ro­druž­ství, záhad a dokon­ce i pro­vo­ka­cí, kte­ré sve­dou mla­dé lidi dohro­ma­dy v důle­ži­tém momen­tě jejich živo­ta. “Q”, Ben a Radar jsou nej­lep­ší přá­te­lé. Jejich přá­tel­ství ros­te se zmi­ze­ním Margo. Green vysvět­lu­je: “Q, Ben a Radar jsou si vel­mi blíz­cí, ale jak se jejich stře­do­škol­ská léta blí­ží ke kon­ci, zápa­sí s fak­tem, že se jejich přá­tel­ství brzy změ­ní.”

Více na Kritiky.cz
Sněhurka a lovec - Příběh o dívce s pokožkou bledou tak, že po ní jel i sám Robert Pattinson, zná asi každé malé dítě Ale jak je zvykem u dnešní adaptací s předlouhou má toto dílo společné jen pramálo....
ZELENÁ KOSMETIKA od Michaely Suché Pro velké fanoušky a milovníky domácí přírodní kosmetiky je publikace "Zelená kosmetika" od...
Norimberský trychtýř ...
Přes prsty - tisková konference - 1 ...
Tomb Raider (2013) Laru Croft zná asi každý, dokonce i ten, kdo nikdy na interaktivní počítačovou zábavu moc ne...

“Existuje zde sku­teč­ná vaz­ba mezi těmi­to přá­te­li a díky tomu jejich humor půso­bí auten­tic­ky, “ dodá­vá Schreier.

“Ben je tro­chu podi­vín­ský kluk, kte­rý zou­fa­le tou­ží po hol­ce, ale nemá poně­tí, jak ji zís­kat,” říká Austin Abrams, kte­rý posta­vu ztě­les­nil. “Stejně jako ostat­ní posta­vy, i on pod­stou­pí vel­ké změ­ny ve svém uva­žo­vá­ní o dív­kách a uvě­do­mu­je si, že dív­ka (Lacey), do kte­ré je již dlou­ho zami­lo­va­ný, je nejen hezká, ale ve sku­teč­nos­ti i milá, pros­tě je fajn.”

Do role Radara fil­ma­ři obsa­di­li herec­ké­ho nováč­ka Justice Smithe. “Radar je oprav­du milý kluk, kte­rý hra­je na saxo­fon ve škol­ní kape­le,” říká Smith. “Trochu se zdrá­há při­vést svou sleč­nu Angelu k sobě domů, pro­to­že jeho rodi­če vlast­ní nej­vět­ší sbír­ku čer­ných Santů na svě­tě. Stydí se, že se jich v jeho domě nachá­zí 4200.”

Green nasta­vu­je tím­to pří­bě­hem zrca­dlo Quentinovu původ­ní­mu, povrch­ní­mu pohle­du na Margo. “Je směš­né, jak mono­li­tic­ky si před­sta­vu­je­me Santu,” pou­ka­zu­je. “A v pří­bě­hu dojde k momen­tu, kdy se Angela k této uni­kát­ní sbír­ce vyjá­d­ří ‘Myslím, že je oprav­du fajn, že tvo­ji rodi­če nepod­po­ru­jí jed­no­stran­né vní­má­ní Santy.’”

Herecké obsa­ze­ní uza­ví­ra­jí Halston Sageová jako Lacey a Jaz Sinclairová jako Angela. John Green popi­su­je před­nos­ti těch­to postav. “Lacey Pembertonová je blond a tem­pe­ra­ment­ní, lidé o ní děla­jí všech­ny mož­né závě­ry. Ve sku­teč­nos­ti je Lacey poměr­ně slo­ži­tá dív­ka. Ztvárnila ji Halston Sageová a v mno­hém se jí také podo­bá. Potkáte Halstonovou a napad­ne vás, ’O blon­dýn­kách z Kalifornie vím své.’ Ale jakmi­le ji začne­te pozná­vat, poma­lu vás vyve­de z omy­lu.

“Postava Angely sto­jí ze všech nej­ví­ce noha­ma na zemi,” pokra­ču­je Green. “Nemá ve všem jas­no, ale v kri­tic­kých oka­mži­cích doká­že pře­vzít kon­t­ro­lu.”

Překonávání před­sud­ků o lidech bylo téma, kte­ré Halston Sageovou na pro­jek­tu při­ta­ho­va­lo. “Zamilovala jsem se do Lacey jako do něko­ho, kdo chce být vní­mán pro její sku­teč­né kva­li­ty,” říká Halstonová. “Je vel­mi inte­li­gent­ní a nesna­ží se být popu­lár­ní za kaž­dou cenu. Lacey začne vylé­zat ze své uli­ty, když se spřá­te­lí s Quentinem, Benem a Radarem, kte­ré před­tím tak dob­ře nezna­la. To je její vel­ký klad a vy víte, že má srd­ce.”

Ke klu­kům se na jejich výle­tě při­dá Angela v podá­ní Jaz Sinclairové. Herečka říká, že se pro roli per­fekt­ně hodí. Vysvětluje: “Angela neza­pa­dá do žád­né­ho ste­re­o­ty­pu. V prv­ní půl­ce fil­mu se Radar cho­vá, jako by z ní měl strach a vy nabu­de­te dojmu, že je tro­chu nepří­jem­ná. Ale jak se pří­běh vyví­jí, uká­že se, že je fajn hol­ka, kte­rá Radara sku­teč­ně milu­je, a kte­rá je ochot­ná se pus­tit do jaké­ho­ko­liv dob­ro­druž­ství, kte­ré je čeká.”

Aniž by to fil­ma­ři tuši­li, Sinclairová a Smith spo­lu před­tím již pra­co­va­li a navzá­jem se vel­mi dob­ře zna­li. “To byl tako­vý bonus, kte­rý pod­po­řil správ­nou dyna­mi­ku těch­to dvou postav,” komen­tu­je Schreier.

Všechny posta­vy vyni­ka­jí podob­nou kva­li­tou, díky kte­ré jim divá­ci poro­zu­mí. Vděčí za to jedi­neč­né­mu hla­su a schop­nos­tem Johna Greena vytvá­řet mla­dé pro­ta­go­nis­ty, kte­ří jsou sku­teč­ní a sta­rost­li­ví. Nat Wolff dodá­vá: “PAPÍROVÁ MĚSTA jsou vtip­ný, roman­tic­ký a rea­lis­tic­ký film. Tolik mi jejich pří­běh při­po­mí­ná mé přá­te­le ze střed­ní ško­ly a všech­ny ty dív­ky, do kte­rých jsem byl zami­lo­va­ný a tato vzpo­mín­ka je tak blíz­ko, až mě to děsí.”

Green oce­ňu­je auten­tič­nost hlav­ních postav, kte­rou zís­ka­ly díky jejich před­sta­vi­te­lům a jejich schop­nos­tem navá­zat vztah nejen s posta­va­mi, ale i mezi sebou. Z těch­to šes­ti mla­dých lidí se oprav­du sta­li vel­cí přá­te­lé. Myslím si, že přá­te­li zůsta­nou i po zby­tek živo­ta. Stala se z nich stme­le­ná sku­pin­ka, ve kte­rou jsem vždyc­ky věřil. Prostě je zbož­ňu­ju. Cítím se opro­ti nim nesmír­ně sta­rý, ale děla­jí mi vel­kou radost.”

PAPÍROVÁ MĚSTA jsou ve své pod­sta­tě road movie, pod­stat­ná část jejich pří­bě­hu se totiž ode­hrá­vá v dodáv­ce na ces­tě z Orlanda (Florida) do Agloe ve stá­tě New York. Aby toho fil­ma­ři dosáh­li, usa­di­li se v Charlotte v Severní Karolíně, jejíž roz­ma­ni­tá kra­ji­na jim umož­ni­la nato­čit celou ces­tu prá­vě tam.

Schreier a her­ci zvlád­li i nároč­něj­ší pod­mín­ky během natá­če­ní. “Točit v dodáv­ce není nej­jed­no­duš­ší a nej­zá­bav­něj­ší,” říká. Pro zvý­še­ní dyna­mi­ky mezi mla­dý­mi her­ci, jim Schreier dal vel­kou svo­bo­du. “Hodně impro­vi­zo­va­li a my jsme si to náram­ně uži­li.”

Kamera se čas­to sta­la aktiv­ním účast­ní­kem ve scé­nách. “Což oprav­du pomoh­lo loka­li­zo­vat Quentinův úhel pohle­du a pod­po­řit tajem­ství,” říká Schreier.

Schreierovi se v ces­tě hlav­ních fil­mo­vých postav zrcadli­ly jeho vlast­ní stře­do­škol­ské zku­še­nos­ti. “PAPÍROVÁ MĚSTA jsou o kon­krét­ní chví­li, kte­rou si sám veli­ce dob­ře pama­tu­ji z posled­ních let střed­ní ško­ly,” vysvět­lu­je. “Myslím, že to je pro všech­ny vel­ký oka­mžik, pro­to­že to je napo­sle­dy, co vidí­te své přá­te­le. Stáváte se jed­not­liv­ci, kte­ří pokra­ču­jí svou vlast­ní ces­tou. Náš film začí­ná jako roman­tic­ký pří­běh a postup­ně se pro­mě­ní v něco úpl­ně jiné­ho. Je to pří­běh o přá­tel­ství a o tom, jak nava­zu­je­me vzta­hy a jak vní­má­me jeden dru­hé­ho.”

Více na Kritiky.cz
Soutěž o DVD Šifra mistra Leonarda/Andělé a démoni - vítěz Vyhlašujeme vítěze říjnové soutěže....
Auta 3 - Příběh podle filmu - kniha Blesk McQueen znovu vyjel závodit, tentokrát to bylo však speciální. Pohár za první místo ch...
Desatero boháče aneb pravidla, která vám pomohou na cestě za bohatsvím Kdo by nechtěl být bohatý, nemuset přemýšlet nad každou korunou a žit svobodně dle svých p...
Výsledky soutěže o 1. tři díly hraných filmů Asterix na DVD ...
EDITH PIAF Strhující film o drobné ženě s mocným hlasem, jejíž osud vás naplno zasáhne....


Ohodnoťte článek


Části seriálu:  Papírová města


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Papírová města - ‘PAPÍROVÉ MĚSTO’20. července 2015 Papírová města - ‘PAPÍROVÉ MĚSTO’ Papírová města vydaná nakladatelstvím Dutton Books jsou třetím románem Johna Greena. Byl to okamžitý hit a rázem se ocitl na pátém místě žebříčku bestsellerů New York Times v kategorii […]
  • Papírová města15. prosince 2015 Papírová města Rok od úspěšného filmu Hvězdy nám nepřály, natočeného podle stejnojmenného románu Johna Greena se dočkala zfilmování i Papírová města, novela z roku 2008. U nás kniha vyšla v roce 2014. […]
  • Papírová města (Paper Towns) - 55 %26. července 2015 Papírová města (Paper Towns) - 55 % Středoškolák Quentin Jacobsen patří mezi ty studenty, kteří nejsou ve škole příliš oblíbení, ale jemu to vyhovuje a ani netouží po výjimečnosti. Tou je naopak jeho kamarádka z mládí Margo […]
  • Hulk - Eric Bana je první a dokonce i nejlepší :-)15. ledna 2019 Hulk - Eric Bana je první a dokonce i nejlepší :-) Tak tady máme další Marvelovský počin. Hulk!!!! Jedna zelená příšerka, která se zjevuje pouze když je naštvaná a v klidovém stavu je z ní pohledný metr osmdesát dlouhý sympatický mladík, […]
  • Valerian a město tisíce planet - 75 %19. července 2017 Valerian a město tisíce planet - 75 % Člověk žije odedávna na planetě Zemi, kde s ním žijí další živé organismy. Společně utvářejí společenství a snaží se žít tak, aby nezničili svou planetu. Podle nového filmu Luca Bessona by […]
  • Death Note (2017) - 80% dikobrazího manga stylu (horror / mystery)9. září 2017 Death Note (2017) - 80% dikobrazího manga stylu (horror / mystery) "Dej týnejžrovi deníček a je z něj Superman. Dej mu k tomu ještě tužku a je z něj bůh Kira.." I tak by se dal popsat tenhle velice zajímavý tvůrčí počin, který je křížencem Japonského […]
  • S tváří anděla je možné poplést i režiséra filmu (50 %)28. dubna 2015 S tváří anděla je možné poplést i režiséra filmu (50 %) Bude rekonstrukce vraždy mladé britské studentky Meredith Kercher v italské Perugii lákavým námětem pro nový film a co všechno je možné o aktérech vraždy sdělit? Co se ukrývá za andělskou […]
  • Sousedi (Neighbors) - 75%10. června 2014 Sousedi (Neighbors) - 75% Plakát k filmu Sousedi láká svojí cílovku na Setha Rogena a heslo "od tvůrců Apokalypsy v Hollywoodu". A cílovka je tudíž nažhavená na divokou jízdu, nekorektní humor, drogy, sex a […]
  • Sebevražedný oddíl - Tentokrát má Batman jenom štěk!16. srpna 2019 Sebevražedný oddíl - Tentokrát má Batman jenom štěk! Do Sebevražedného oddílu dáme přítelkyni Jokera (Harley Quinn - Margot Robbie), nejlepšího střelce vesmíru Deadshota (Will Smith) a další už méně slavné osobnosti záporáckého světa. Do […]
  • Husí kůže (Goosebumps) – Recenze – 50 %13. listopadu 2015 Husí kůže (Goosebumps) – Recenze – 50 % Husí kůže je původně nesmírně populární série hororových knížek pro děti od amerického spisovatele Roberta Lawrence Stinea, o jejíž adaptování na filmové plátno se pokoušel před rokem 2000 […]